لحظه  بروز رسانی 
♥нαηιуєн♥
عاشقعاشق
♥нαηιуєн♥

ســــــــــــــلـــــــــــــــــــآم بـــــــــــچـــــــه هــــــــــآ آبــــــجـــــی م

mouse-girl-emoticon-56.gifســــــــــــــلـــــــــــــــــــآمmouse-girl-emoticon-56.gif

mouse-girl-emoticon-46.gifبـــــــــــچـــــــه هــــــــــآ آبــــــجـــــی مبیناmouse-girl-emoticon-46.gif

mouse-girl-emoticon-42.gifصــــــــــــفحــــــــــش هـــــــــر3تـــــــــــآشmouse-girl-emoticon-42.gif

mouse-girl-emoticon-53.gifپـــــــــآکیده شـــــده خــــــــــودشـــــــودمmouse-girl-emoticon-53.gif

mouse-girl-emoticon-34.gifنــــــــــــــــمــــــــــــیـــــــــــــــدونــــــــــــــــهmouse-girl-emoticon-34.gif

mouse-girl-emoticon-24.gifچــــــــــــــــــرآ ایــــــــــــــن پــــــــــــــیــــــــجmouse-girl-emoticon-24.gif

mouse-girl-emoticon-20.gifجــــــــــــــــــــدیـــــــــــــــــــــــدش mouse-girl-emoticon-20.gif


tqgwgfwh6n65jzk54lix.png
http://up.facenama.com/file/4191/u06afu0631u0627u0641u06ccu06a91.png

مشاهده همه ی 725 نظر
♥нαηιуєн♥
عاشقعاشق
♥нαηιуєн♥

= = = = == = = = = =


= = = = == = = = = = = =

beat5.gifبه بعضیام باس گفت:beat5.gif

ما خاصیم چون خودمون خواسیم....
نه در حال پاسیم نه مثه شما دست این و اون زاپاسیم...
پس تو واس ما نه مخاطب خاصی نه رفیق آسی...
beat5.gifتو هنوز در حال پلاسی که فقط با آشغالایی مث خودت میلاسی...beat5.gif= = = = == = = = = = = =


http://8pic.ir/images/10eomcyim7ua6zi7s48t.jpg
http://up.facenama.com/file/4191/u06afu0631u0627u0641u06ccu06a91.png
53m6114u7bobjft18ju7.jpg

مشاهده همه ی 238 نظر
♥нαηιуєн♥
عاشقعاشق
♥нαηιуєн♥

یه دخترایی هستن تیــپ نمی زنن ولی متفاوتــن هیچ وقت

http://8pic.ir/images/j825zj5701vatsr2mew7.jpg

یه دخترایی هستن تیــپ نمی زنن ولی متفاوتــن

هیچ وقت مشـــــروب نمی خورن
ولی به یاد عشقـــشون زیاد قهــوه می خورن
شـــــــب نمی تونن تنهایی تو خیابـون یک ساعت رانندگی کنن
ولی همون ساعت می تونن تنــــها بشینن
و یه تــرانه رو ده بار گوش بدن
عطرای تلخ و مردونه رو دوســـت دارن چون این عطــرا
بوی یه مــرد رو یادشون می آره
یه هیـچـــکی اعتماد ندارن
هیچ وقت از تـــــه دل نمی خندن
حتی لبخنــــدشونم بی رمق و کم رنـگه
چشمای این دخـتـــــــرا زیباست ولی هیچ وقت زیبا نگات نمی کنن
چون تو دلــــشون جایی برای زخم جدید نمونده
وقتی بهشون بگی دوســـتت دارم
با تعجب نـگات می کنن
این دخترا همـــــونایی هستن که
دیگه هیــــچ وقت به دست نمی یان

مشاهده همه ی 348 نظر
♥нαηιуєн♥
عاشقعاشق
♥нαηιуєн♥

@pouria_Fraad ✮સᗩƝIϒЄસ✮ یـہ سـرے בخـتـرآ هـَسـتـَن . فـَقـَط تیــپ مشکـے مـے

mouse-girl-emoticon-40.gif@pouria_Fraadmouse-girl-emoticon-40.gif


✮સᗩƝIϒЄસ✮
♥گالرے عکس میس هانـے♥
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزییـہ سـرے בخـتـرآ هـَسـتـَن ...
فـَقـَط تیــپ مشکـے مـے زَنـَن ...
عـَطـر خـآص مـے زَنـَن ...
بیشـتـَر وَقـت هـآ بـے هـَבَفــ سـآعـَت هـآ
تــو پیـآבه رو قـَבَم مـے زَنـَن ...
بـے تـَوَجـہ بـہ اَطـرآف و حـَرفـآ و نـگـآه هـآے مـَرבم ...
رو نیمـكـَت پـآركــ پشـت سـَر هـَ ـم سیگـآر בوב مـے كـُنـَن ...
آروم و شمـُرבه حـَرف مـے زَنـَن ...
تـو جـَمـع آروم میشیـنـَن و فـَقـَط گـوش میـבَن ...
ایــن בخـتـرآ اَز اَوَل اینـطورے نـَبـوבَن ...
اینــآ یـہ زَمـآنـے خیـلـے شیـطون بـوבَن ...
عـآشـق پـآشـنـہ بـُلـَنـב و رَقـص بـُوבَن ...
تـو جـَشـنـآ بـهـتـَریـن رَقـآص بـُوבَن ...
شیـطـون و پـُر هـَیـجـآن بـُوבَن ...
ایـن בخـتـرآ یـہ روز یـكی اومـَב تـو زنـבگیشــون
اَز اعتـمـآבشـون بـَבتـَریـن سـو استـفـآבه و كـَرב و رَفـت ...
ایـن בخـتـرآ خیـلـے خـآصـَ ـن ...
בیگـہ هیـچ چیــزے و قـَبـول نـَבآرَن ...
سـَعــے نـَكـُـن بـہ בنیـآشـون وآرב بشـے ...
اینــآ هیـچ كـَسـے و بـہ בنیـآے جـَבیـבشـون رآه نمـیـבَن ...
ایـن בخـتـرآ سـَر سـَخـت تـَریـن آבَم هـآے בنیـآن ...شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی


✮સᗩƝIϒЄસ✮
http://up.facenama.com/file/4191/u06afu0631u0627u0641u06ccu06a91.png
53m6114u7bobjft18ju7.jpg

مشاهده همه ی 110 نظر
♥нαηιуєн♥
عاشقعاشق
♥нαηιуєн♥

زمان هایی هست: که تمام عاشقانه هاهم می تواند خلاصه شود

mouse-girl-emoticon-37.gifزمان هایی هست:mouse-girl-emoticon-37.gif

mouse-girl-emoticon-38.gifکه تمام عاشقانه هاهم می تواندmouse-girl-emoticon-38.gif

mouse-girl-emoticon-19.gifخلاصه شود دریک عبارت:mouse-girl-emoticon-19.gif

mouse-girl-emoticon-40.gifبـــــــــــــــــــــــــه درکmouse-girl-emoticon-40.gif

̸̧̬͓̟̹̮̒͛̅͜ḩ̸̸̧̮̹̟͓̬̬͓̟̹̮̅͛̒̒͛̅͜͜a̸̸̧̧̮̹̟͓̬̬͓̟̹̮̅͛̒̒͛̅͜͜ņ̸̸̧̮̹̟͓̬̬͓̟̹̮̅͛̒̒͛̅͜͜i̸̸̧̧̮̹̟͓̬̬͓̟̹̮̅͛̒̒͛̅͜͜y̸̸̧̧̮̹̟͓̬̬͓̟̹̮̅͛̒̒͛̅͜͜ȩ̸̸̧̮̹̟͓̬̬͓̟̹̮̅͛̒̒͛̅͜͜ḩ̸̸̧̮̹̟͓̬̬͓̟̹̮̅͛̒̒͛̅͜͜ ̸̧̮̹̟͓̬̅͛̒͜
asheghane ba aks 6
✮સᗩƝIϒЄસ✮
http://up.facenama.com/file/4191/u06afu0631u0627u0641u06ccu06a91.png
53m6114u7bobjft18ju7.jpg

مشاهده همه ی 292 نظر
♥нαηιуєн♥
عاشقعاشق
♥нαηιуєн♥

دوست داشتنت را نه با حرف نه با بوسه و

دوست داشتنت را

نه با حرف

نه با بوسه و

نه با هیچ چیز دیگری نمی توانم بیان کنم

تنها کاری که از دستم ساخته است ؛

این است که به چشمانت زل بزنم

تا خودت از چشمانم ببینی که چقدر دوستت دارم !!!


http://up.facenama.com/file/4191/u06afu0631u0627u0641u06ccu06a91.png

53m6114u7bobjft18ju7.jpg

مشاهده همه ی 28 نظر
♥нαηιуєн♥
عاشقعاشق
♥нαηιуєн♥

ســـرتا پـــــات ادعاس.ولــــی صب تاشــــب فکرت پیــــــش ماس. نیستــــــی برام حتــــ

ســـرتا پـــــات ادعاس...

ولــــی صب تاشــــب فکرت پیــــــش ماس...
نیستــــــی برام حتــــی درحد زاپــــاس...
بامابــــــودن آرزوی خیــــــلیاس ...
مارو داشتن برات چیــــــزی تورویــــــاهاس...
فانتزیته باشی برام مخاطب خــــــاص...
ولی بدون ما ی مخاطب خاص داریم ک اون بالــــــاس...
اسمش خــــــداس...
پرچمش تو آسمــــــوناس...


vt5u8klceh1lcko775d.jpg

http://up.facenama.com/file/4191/u06afu0631u0627u0641u06ccu06a91.png

53m6114u7bobjft18ju7.jpg

مشاهده همه ی 10 نظر
♥нαηιуєн♥
عاشقعاشق
♥нαηιуєн♥

اَگِـﮧ مَرْבے مَرْב بِمُوُטּ اَگِـﮧ نْیسْتے نْآمَرْבے نَڪُـטּ اَگِـﮧ تَنْهآیْے تَنْهآ

اَگِـﮧ مَرْבے مَرْב بِمُوُטּ اَگِـﮧ نْیسْتے نْآمَرْבے نَڪُـטּ

اَگِـﮧ تَنْهآیْے تَنْهآ بِمُوטּ اَگِـﮧ نْیستْے تَنهآش نَذآر

اَگِـﮧ نَجْیبے نِجْآبَت ڪُـטּ اَگِـﮧ نْیسْتے هَرزِگْے نَڪُـטּ

اَگِـﮧ عْاشِقْے عْاشِق بِمُوُטּ اَگِـﮧ نْیسْتےحُرمَت عِشْقُو نَشْڪَـטּ!!!!!!


http://up.facenama.com/file/4191/u06afu0631u0627u0641u06ccu06a91.png
53m6114u7bobjft18ju7.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
♥нαηιуєн♥
عاشقعاشق
♥нαηιуєн♥

طَرَفـ یـﮧ لَشـڪـر آبجـــےכآره یـﮧ گُرכآסּ כوستـ اجتمـآعــے یـﮧطَرَفـ یـﮧ لَشـڪـر آبجـــےכآره
یـﮧ گُرכآסּ כوستـ اجتمـآعــے
یـﮧ حَرَمسَـرآ سوگولـــے
هَنـوز میزنـﮧ بـﮧ سَلآمتــے تَنهآییـش ... <img src=

14as44u54eoxn296kuet.jpg
http://up.facenama.com/file/4191/u06afu0631u0627u0641u06ccu06a91.png
53m6114u7bobjft18ju7.jpg

مشاهده همه ی 7 نظر
♥нαηιуєн♥
عاشقعاشق
♥нαηιуєн♥

قــرارمـانـــــ . فقـط . یـک "مــانیــتور" کـوچـک بـــود !!! امّــا اکنــون

قــرارمـانـــــ ....
فقـط ..
یـک "مــانیــتور" کـوچـک بـــود !!!
امّــا اکنــون ..
قلبــــــــم را ببـین
که بــا هــر" آفــــــ" شدنــت ..چــگونـه بـیقــرارِ آمــدنــتــــ❤ــــــ مـی شـــود !!!
0ee87aa718df0e80647406271f7145a6-425
http://up.facenama.com/file/4191/u06afu0631u0627u0641u06ccu06a91.png
53m6114u7bobjft18ju7.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر