لحظه  بروز رسانی 
شهرام
شهرام

دور گردنش شال پیچیدند، و سرش کلاه گذاشتند و رفتند

دور گردنش شال پیچیدند،
و سرش کلاه گذاشتند و رفتند …
کسی نفهمید همین محبت ها آدم برفی را آب کرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شهرام
شهرام

فاصله تان را با آدم ها رعایت کنید؛ آدم ها

فاصله تان را با آدم ها رعایت کنید؛
آدم ها یکدفه می زنند روی ترمز؛
و آن وقت شما مقصری …!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید