لحظه  بروز رسانی 
پایگاه اطلاع رسانی گردشگری ایران
پایگاه اطلاع رسانی گردشگری ایران

اولین رویداد انگیزشی ساخت بازیهای بومی رایانه ای و موبایل کرج

اولین رویداد انگیزشی ساخت بازیهای بومی رایانه ای و موبایل کرج 12 آذر 1395

جهت ثبت نام به سایت www.gevent.ir/regist مراجعه نمایید

0waw_796744a07669c0efbbba6633c5c9271a.jp

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پایگاه اطلاع رسانی گردشگری ایران
پایگاه اطلاع رسانی گردشگری ایران

اولین رویداد انگیزشی ساخت بازیهای بومی رایانه ای و موبایل کرج

اولین رویداد انگیزشی ساخت بازیهای بومی رایانه ای و موبایل کرج 12 آذر 1395

جهت ثبت نام به سایت www.gevent.ir/regist مراجعه نمایید

0waw_796744a07669c0efbbba6633c5c9271a.jp

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پایگاه اطلاع رسانی گردشگری ایران
پایگاه اطلاع رسانی گردشگری ایران

اولین رویداد انگیزشی ساخت بازیهای بومی رایانه ای و موبایل کرج

اولین رویداد انگیزشی ساخت بازیهای بومی رایانه ای و موبایل کرج 12 آذر 1395

جهت ثبت نام به سایت www.gevent.ir/regist مراجعه نمایید

0waw_796744a07669c0efbbba6633c5c9271a.jp

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید