لحظه  بروز رسانی 
هلیا
عاشقعاشق
هلیا

سخت ترین دو راهی دو راهی بین فراموش کردن و

سخت ترین دو راهی
دو راهی بین فراموش کردن و انتظار است!
گاهی کامل فراموش می کنی
و بعد می بینی که باید منتظر می ماندی...
و گاهی آنقدر منتظر می مانی تا وقتی که می فهمی
زودتر از این ها باید فراموش می کردی...

مشاهده همه ی 1 نظر
هلیا
عاشقعاشق
هلیا

بیدار که‌ میشوم برای خودم یک استکان


بیدار که‌ میشوم
برای خودم یک استکان چای خوشرنگ میریزم
هرگز چیزی را به‌ خودم تحمیل نمیکنم
خودم را مجبور نمیکنم حرفی را که‌ دوست ندارم بزنم
من خودم را مجبور نمیکنم که‌ مؤدب باشم
که‌ داد نزنم
که‌ شعر بنویسم
لازم نیست نگران من باشید بهتر از هر کسی
و میدانم چطور خودم را خوشحال کنم
همیشه‌
به‌ محض اینکه‌ به‌ خانه‌ رسیدم
دررابرای خودم باز میکنم
تاناراحت نشوم
چون من میدانم از پشت در ایستادن خوشم نمی آید
من یاد گرفته‌ ام
جای خالی همه‌ راباخودم پرمیکنم

مشاهده همه ی 7 نظر
هلیا
عاشقعاشق
هلیا

بیدار که‌ میشوم برای خودم یک استکان


بیدار که‌ میشوم
برای خودم یک استکان چای خوشرنگ میریزم
هرگز چیزی را به‌ خودم تحمیل نمیکنم
خودم را مجبور نمیکنم حرفی را که‌ دوست ندارم بزنم
من خودم را مجبور نمیکنم که‌ مؤدب باشم
که‌ داد نزنم
که‌ شعر بنویسم
لازم نیست نگران من باشید بهتر از هر کسی
و میدانم چطور خودم را خوشحال کنم
همیشه‌
به‌ محض اینکه‌ به‌ خانه‌ رسیدم
دررابرای خودم باز میکنم
تاناراحت نشوم
چون من میدانم از پشت در ایستادن خوشم نمی آید
من یاد گرفته‌ ام
جای خالی همه‌ راباخودم پرمیکنم

مشاهده همه ی 1 نظر
هلیا
عاشقعاشق
هلیا

به نام نقاش هستي زندگي بافتن يک قالي است

به نام نقاش هستي

زندگي بافتن يک قالي است

نه به آن نقش و نگاري که دلت ميخواهد

نقشه در دست خداست

تو فقط مي بافي

نقشه را خوب ببين

نکند آخر کار...

قالي زندگي ات را نخرند!!!

مشاهده همه ی 5 نظر
هلیا
عاشقعاشق
هلیا

من خدایی دارم، که در این نزدیکی است نه

من خدایی دارم، که در این نزدیکی است

نه در ان بالاها

مهربان، خوب، قشنگ

چهره اش نورانیست

گاهگاهی سخنی می گوید، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من

او مرا می فهمد

او مرا می خواند، او مرا می خواهد

مشاهده همه ی 1 نظر
هلیا
عاشقعاشق
هلیا

بيشمـ ـ ـارند آنهـ ـايی که نامشـ ـ ـان آدم اسـ

بيشمـ ـ ـارند آنهـ ـايی که نامشـ ـ ـان آدم اسـ ـت

ادعـ ـايشـ ـ ـان آدميـ ـت

کلـ ــامشـ ـ ـان انسـ ـانيـ ـت

رفتـ ـ ـارشـ ـان صميميـ ـت.....

حـ ـ ـال.....

مـ ـن دنبـ ـال یـ ـکی میـ ـگردم که نـ ـه آدم باشـ ـد...

نـ ـه انسـ ـان...

نـ ـه دوسـ ـت و رفیـ ـق صمیـ ـمی

تنهـ ـا صـ ـاف باشـ ـد

و

صـ ـادق

پشـ ـت سایـ ـه اش خنجـ ـری نباشـ ـد بـ ـرای دریـ ـدن...

هیـ ـچ نگویـ ـد...

فقـ ـط همـ ـان باشـ ـد کـ ـه سایـ ـه اش میـ ـگوید صـ ـاف و یـ ـکرنگ

مشاهده همه ی 1 نظر
هلیا
عاشقعاشق
هلیا

سلامتـــی هر کــــی امشب تنهـــــــاست می تــونسته مثل طـــــرفش

سلامتـــی هر کــــی امشب تنهـــــــاست

می تــونسته مثل طـــــرفش با خیلــــــی ها باشه

اما قیمت و شخصیت و شعورش بالاتر از این بوده تا با هرکس باشه.....!

مشاهده همه ی 1 نظر
هلیا
عاشقعاشق
هلیا

خـاطِـراتـــ را بـايَــد سَـطلـ سَـطلـ اَز چـاهِ زنِـدِگـي بـيـرونـــ کِـشـيــد

خـاطِـراتـــ را بـايَــد سَـطلـ سَـطلـ
اَز چـاهِ زنِـدِگـي بـيـرونـــ کِـشـيــد !
خـاطِـراتـــ نَـه سَـر دارَنــد وَ نَـه تَـه
بـي هَـوا مـي آيـَـنـد تـا خَـفـهِ اَتـــ کُـنَـنــد
مـي رسَـنــد ...
گـاهـي وَسَـط ِ يــِکــ فِـکـر
گـاهـي وَسَـط ِ يــِکـ خـيـابـانـــ
سَـردَتـــ مـي کُـنَـنــد ، داغَـتـــ مـي کُـنَـنــد
رَگــِ خـوابَـتـــ را بَـلَـدَنـد ، زَمـيـنَـتـــ مـي زَنـَنــد
خـاطِـراتـــ تَـمـام نِـمـي شَـوَنـد ... تَـمـامَـتــ مـي کُـنَـنـد !!

مشاهده همه ی 1 نظر
هلیا
عاشقعاشق
هلیا

گفتم:خدايا از همه دلگيرم گفت:حتي من؟ گفتم:خدايا دلم را ربودند! گفت:پيش

گفتم:خدايا از همه دلگيرم گفت:حتي من؟ گفتم:خدايا دلم را ربودند! گفت:پيش از من؟ گفتم:خدايا چقدر دوري؟ گفت:تو يا من؟ گفتم:خدايا تنهاترينم! گفت:پس من؟ گفتم:خدايا کمک خواستم. گفت:از غير من؟ گفتم:خدايا دوستت دارم. گفت:بيش از من؟ گفتم:خدايا انقدر نگو من! گفت:من توام، تو من

مشاهده همه ی 1 نظر