لحظه  بروز رسانی 
homan11111
ولخرجولخرج
homan11111

باید کرکره هارا بکشمموهایم را ببافم!یک لباس شل و وارفته بپوشم.چراغها

باید کرکره هارا بکشم
موهایم را ببافم!یک لباس شل و وارفته بپوشم..چراغها را خاموش کنم
درب را روی خودم ببندم،کلیدش را قورت بدهم
همانجا پشت تنهایی سنگر بگیرم!
ب همه بگویم دنیای من تعطیل است
بعداز او..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
homan11111
ولخرجولخرج
homan11111

باید کرکره هارا بکشمموهایم را ببافم!یک لباس شل و وارفته بپوشم.چراغها

باید کرکره هارا بکشم
موهایم را ببافم!یک لباس شل و وارفته بپوشم..چراغها را خاموش کنم
درب را روی خودم ببندم،کلیدش را قورت بدهم
همانجا پشت تنهایی سنگر بگیرم!
ب همه بگویم دنیای من تعطیل است
بعداز او..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
homan11111
ولخرجولخرج
homan11111

به افتخارش لایک وبازنشرکنید روحش شاد که دلِ خیـــــــــلی ها رو

{-21-}{-21-}{-21-}به افتخارش لایک وبازنشرکنید{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}

روحش شاد که دلِ خیـــــــــلی ها رو شاد کرده و هنوز هم شاد میکنه

و اما بـخشی از وصیت نامه استن لورل :
اگر کـسی در مراسم درگذشت من گریه کند دیگر با او صحبت نخواهم کرد !!!lorel1.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
homan11111
ولخرجولخرج
homan11111

به افتخارش لایک وبازنشرکنید روحش شاد که دلِ خیـــــــــلی ها رو

{-21-}{-21-}{-21-}به افتخارش لایک وبازنشرکنید{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}

روحش شاد که دلِ خیـــــــــلی ها رو شاد کرده و هنوز هم شاد میکنه

و اما بـخشی از وصیت نامه استن لورل :
اگر کـسی در مراسم درگذشت من گریه کند دیگر با او صحبت نخواهم کرد !!!lorel1.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
homan11111
ولخرجولخرج
homan11111

به افتخارش لایک وبازنشرکنید روحش شاد که دلِ خیـــــــــلی ها رو

{-21-}{-21-}{-21-}به افتخارش لایک وبازنشرکنید{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}

روحش شاد که دلِ خیـــــــــلی ها رو شاد کرده و هنوز هم شاد میکنه

و اما بـخشی از وصیت نامه استن لورل :
اگر کـسی در مراسم درگذشت من گریه کند دیگر با او صحبت نخواهم کرد !!!lorel1.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
homan11111
ولخرجولخرج
homan11111

به افتخارش لایک وبازنشرکنیدروحش شاد که دلِ خیـــــــــلی ها رو شاد

{-21-}{-21-}{-21-}به افتخارش لایک وبازنشرکنید{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}
روحش شاد که دلِ خیـــــــــلی ها رو شاد کرده و هنوز هم شاد میکنه

و اما بـخشی از وصیت نامه استن لورل :
اگر کـسی در مراسم درگذشت من گریه کند دیگر با او صحبت نخواهم کرد !!!lorel1.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
homan11111
ولخرجولخرج
homan11111

به افتخارش لایک وبازنشرکنید روحش شاد که دلِ خیـــــــــلی ها رو

{-21-}{-21-}{-21-}به افتخارش لایک وبازنشرکنید{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}

روحش شاد که دلِ خیـــــــــلی ها رو شاد کرده و هنوز هم شاد میکنه

و اما بـخشی از وصیت نامه استن لورل :
اگر کـسی در مراسم درگذشت من گریه کند دیگر با او صحبت نخواهم کرد !!!lorel1.jpg

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
homan11111
ولخرجولخرج
homan11111

به افتخارش لایک وبازنشرکنید روحش شاد که دلِ خیـــــــــلی ها رو

{-21-}{-21-}{-21-}به افتخارش لایک وبازنشرکنید{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}

روحش شاد که دلِ خیـــــــــلی ها رو شاد کرده و هنوز هم شاد میکنه

و اما بـخشی از وصیت نامه استن لورل :
اگر کـسی در مراسم درگذشت من گریه کند دیگر با او صحبت نخواهم کرد !!!lorel1.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید