به گروه خودتون خوش اومدید..


❤️✨زندگی حکایت
قدیمی کوهستان است


صدا میکنی و میشنوی

❤️✨پس به نیکی صدا کن


تا به نیکی


به تو پاسخ دهد...!!!

بروز رسانی 
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آنچنان نزدیڪ بود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آنچنان نزدیڪ بود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


آنچنان نزدیڪ بود
لب هاے جانان با لبم
تا ڪه جان آمد
ز شوق بوسه اے ... روے لبم !!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ❣

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤_❤
مهربونمهربون
❤_❤

دلتنگیـ یعنیـ تنهـا باشیـ عشقتـ کنارتـ نباشعـ. خوشحالیـ یعنیـ زندگیتـ

دلتنگیـ یعنیـ تنهـا باشیـ عشقتـ کنارتـ نباشعـ. خوشحالیـ یعنیـ زندگیتـ

دلتنگیـ یعنیـ تنهـا باشیـ عشقتـ کنارتـ نباشعـ...
خوشحالیـ یعنیـ زندگیتـ کنارتـ باشعـ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤_❤
مهربونمهربون
❤_❤

عشق آن گندم ِ مصر است ڪ در معبد قلب

عشق آن گندم ِ مصر است ڪ در معبد قلب

عشق آن گندم ِ مصر است ڪ در معبد قلب
چون ڪـہ با ریشـہ ذخیرہ ست بـہ آـ؋ـت نرود...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
چاووش( یا مولا علی(ع))
آروم و عادیآروم و عادی
چاووش( یا مولا علی(ع))

باز باران، بی ترانه، بی هوای عاشقانه، بی نوای

باز باران، بی ترانه، بی هوای عاشقانه، بی نوای

باز باران،
بی ترانه، بی هوای عاشقانه،
بی نوای عارفانه، درسکوت ظالمانه، خسته از مکر زمانه،
غافل از حتی رفاقت،
حاله ای ازعشق ونفرت،
اشکهایی طبق عادت،
قطرهایی بی طراوت،
روی دوش آدمیت،
میخورد بربام خانه…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
چاووش( یا مولا علی(ع))
آروم و عادیآروم و عادی
چاووش( یا مولا علی(ع))

ناز چشمت میخرم، بایدبمانی پیش من دم به دم عاشقترم،

ناز چشمت میخرم، بایدبمانی پیش من دم به دم عاشقترم،

ناز چشمت میخرم، بایدبمانی پیش من
دم به دم عاشقترم، باید بمانی پیش من

گفتم از رفتن نگو،هی حرف رفتن میزنی
جانم اصلا من کرم ،بایدبمانی پیش من

محرمم با تو عزیزم،معصیت پای خودم
موردی من کافرم ،باید بمانی پیش من

بشکن هرچه می رسد دستت که چه آتش شدی؟
تو بدی؟من بدترم ،باید بمانی پیش من

اینقدر شاکی نشو،قصدم که آزار تو نیست
عاشقم خیر سرم ،باید بمانی پیش من

اینهمه از تو نوشتم،در خیالم شاعرم
دل زتو من میبرم،باید بمانی پیش من

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
چاووش( یا مولا علی(ع))
آروم و عادیآروم و عادی
چاووش( یا مولا علی(ع))

ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ

ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﺪﻩ
ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻭﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ
ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ !
ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ , ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﻔﺴﻬﺎﯼ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ; ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺁﺭﻭﻣﺶ
ﮐﻨﯽ ; ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺭ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻪ, ﭘﺎﺩﺯﻫﺮﺷﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻥ
ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﺪ :
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﯾﺎﺭﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ
ﺯﻥ ﺭﺍﺑﻪ ﻭﻓﺎﯾﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺶ
ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍﺑﻪ ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻣﺶ
ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍﺑﻪ ﺻﺒﺮﺵ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﯾﺶ
ﻣﺎﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ
ﺩﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ !
ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺍ " ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩ
ﺍﻣﯿﺪ
ﺍﺻﺎﻟﺖ
ﺍﺩﺏ
ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺱ "
ﺳﻌﺎﺩﺕ
ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
چاووش( یا مولا علی(ع))
آروم و عادیآروم و عادی
چاووش( یا مولا علی(ع))

التماست میکنم با عشق درگیرم نکن من حریفش نیستم

التماست میکنم با عشق درگیرم نکن من حریفش نیستم

التماست میکنم با عشق درگیرم نکن
من حریفش نیستم هم پنجه با شیرم نکن

تازگيها از تبِ تندِ جنون برخاستم
باز با دیوانگی هایت زمین گیرم نکن

قهرمانِ آرزوهایت نبودم، نیستم
بی سبب در ذهن خود اینطور تصویرم نکن

عشق رویایی تو من نیستم ای عزیز
با کلامِ دلفریبت باز زنجیرم نکن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید