لحظه  بروز رسانی 
Pegah
مهربونمهربون
Pegah

191688_236.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
فرشاد
ناراحتناراحت
فرشاد

سیت ایگوم که امروز بدونی لر خه من ذاتشِ

gal92.jpg&378265818

www.axmax24.com%20-%20468b5945-407b984.j

سیت ایگوم که امروز بدونی


لر خه من ذاتشِ مهربونی


ار چه طغیون گری مثِ نیل


لُر اصیلِ لُر اصیلِ لُر اصیلِ


رعیت لر اگر شاه زندِ


لر مثِ کُه دنا سربلندِ


مثل دار بلی سفت و محکم


ریشه لر گره خَرده بی غم


تَم نبینی مثش اهل دردی


دور دنیا هم ، ار بگردی


تشنه کُه ی مِرد جنگِ


کشته مُرده قطار و فشنگِ


ار چه طغیون گری مثِ نیل


لُر اصیلِ لُر اصیلِ لُر اصیلِ

مشاهده همه ی 10 نظر
فرشاد
ناراحتناراحت
فرشاد

دوش اومی من خیالم دلم واچمناییه

دوش اومی من خیالم دلم واچمناییه

مثل برق اومی گذشتی تش زرم گرناییه

بسکه زی چپ داس وجونم بی کمون برگلت

ایدرخت سوز هی کافر کمر برناییه

ایزنی کرکیت وجونم بی گپی مرزنگلت

بی تیی کال شکالی سینه مه درناییه

زنده یم بی تله خواری عشق نی فهمم چنه

بی کمون برگ مست بسکه وم جمناییه

سیت کلو وابیمه من خودیاری نازنین

بسکه بی شاهین عشقت وی دلم مشناییه

ایزنی هرشو شلاغم بی شلال پللت

اسپ خسی جونم من که کتل دوناییه

دس وبرنو بردییه من چاک دییه برگلت

ئی اسیر عشق هی گل پی کمر خوناییه

خشکنم افتو ایومه تا وخو نی دیمت

سی که بی پنجی خیالت دلم هی کرناییه

ناز کم کن نازنین بی نازلت پیر وابیم

بسکه وم ناز ایفروشی پشتم جرناییه

ار گلی برنو ومابو پا وعشقت نی کشم

اوتیی گل نرگسیت سی چه وم زرناییه

عشقم باور نیاری سی چه گولم ایزنی

بی سلامی خشک و خالی دلم والوناییه


مشاهده همه ی 1 نظر