سکــوت نیز شیوه ای از سخن گفتن است ...
بروز رسانی 
محمد
محمد
1

1

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید