لحظه  بروز رسانی 
ابراهیم
مهربونمهربون
ابراهیم

رفتم خواستگاری دختره می گه شما ماشین داری؟ می گم آره

رفتم خواستگاری دختره می گه شما ماشین داری؟ می گم آره دوتا. یکیش مال خودمه یکیش مال مادرم که اون زیاد ازش استفاده نمی کنه و دست خودمه. می گه ماشینتون چیه؟ می گم مال خودم ماشین ریش تراش و مال مامانم لباسشویی. خانواده اعصاب نداشتن، تا دم در خونه دنبالمون کردن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید