لحظه  بروز رسانی 
☂ J.P ارشد شرهای فیس نما☂
خوشتیپخوشتیپ
☂ J.P ارشد شرهای فیس نما☂

دﻟـــــ❤ـــــﻢ ☜ تـَـنگــ ﺑـــــﻮﺩ ☞ ❂ ﺻِــــﺪﺍم ↯ ☜ غَمــ ﺩﺍشت ↯ ❂ ﭼـِﺸــــﺎم ↯ ☜ ﮔـــﺮﯾـ

آروم و عادی
دﻟـــــ❤ـــــﻢ 

 تـَـنگــ ﺑـــــﻮﺩ ☞ 
❂ ﺻِــــﺪﺍم ↯ 
☜ غَمــ ﺩﺍشت ↯ 
❂ ﭼـِﺸــــﺎم ↯ 
☜ ﮔـــﺮﯾـــﻪ ☞ 
▶▶ ﻭﻟـــــــــے ﺣــﺎﻻ ◀ ◀ 
⇩⇩⇩ 
✘ﺩلَـــم ﺳَــﻨﮕـــﻪ✘ 
✘ ﺻِـــﺪﺍم ﺧــَﻨـــﺪﻩ ✘ 
✘ﭼِﺸـــﺎم بــــے ﺭﺣـــﻢ ﺑـــے ﺭﺣﻤـِـﻪ✘

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
☂ J.P ارشد شرهای فیس نما☂
خوشتیپخوشتیپ
☂ J.P ارشد شرهای فیس نما☂

اشتباه نکننه زیبایی تونه محبوبیت تومرا مجذوب خود نکردتنها آن

Paintings%20%5Bwww.iranvij.ir%5D.jpg

اشتباه نکن
نه زیبایی تو
نه محبوبیت تو
مرا مجذوب خود نکرد
تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی
من عاشقت شدم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید