لحظه  بروز رسانی 
جواد خدادادیان
شیطونشیطون
جواد خدادادیان

دل مدام از خط و زلف یار می گوید سخن

دل مدام از خط و زلف یار می گوید سخن
هر که سودایی شود بسیار می گوید سخن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
جواد خدادادیان
شیطونشیطون
جواد خدادادیان

کیست تا فهمد زبان عجز ما ناله اینجا نبض

کیست تا فهمد زبان عجز ما
ناله اینجا نبض بیمار است و بس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
جواد خدادادیان
شیطونشیطون
جواد خدادادیان

تبریز ریخت هرچه که تب داشت در تنم تا

تبریز ریخت هرچه که تب داشت در تنم
تا عشق را شکسته تر از بم کند فقط .....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
جواد خدادادیان
شیطونشیطون
جواد خدادادیان

گشتم نبود ، بیشتر از این نگرد ، نیست

گشتم نبود ، بیشتر از این نگرد ، نیست
پای پیاده دغدغه اش زوج و فرد نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
جواد خدادادیان
شیطونشیطون
جواد خدادادیان

چون که می بینی کسی در دوستی یکرنگ نیست

چون که می بینی کسی در دوستی یکرنگ نیست
پس به یک دشمن ، به یک سیگار عادت میکنی !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
جواد خدادادیان
شیطونشیطون
جواد خدادادیان

خیانت در امانت طبق حکم شرع جایز نیست امانت

خیانت در امانت طبق حکم شرع جایز نیست
امانت بود عشقم در وجودت ، حیف ، نامردی

مشاهده همه ی 2 نظر