بروز رسانی 
Mojtaba
خوشتیپخوشتیپ
Mojtaba

آدما براي هم مثل کتاب مي مونن که وقتي به آخرش

آدما براي هم مثل کتاب مي مونن که وقتي به آخرش ميرسن،ميرن سراغ يکي ديگه؛يادمون باشه براي هر کسي راحت ورق نخوريم ..
aks-asheghane-abartazeha-ir-295.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mojtaba
خوشتیپخوشتیپ
Mojtaba

من مانده ام … و انبوهی از اندوه … و

naghmehsara.ir0s58.jpg

من مانده ام …

و انبوهی از اندوه …

و تو بهانه ی چشمانم کمی آرام تر از دیدگانم جدا شو . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mojtaba
خوشتیپخوشتیپ
Mojtaba

ـِﮧ گروهے از پسرا هستـטּ کـِﮧ : پول פֿـیلے

ـِﮧ گروهے از پسرا هستـטּ کـِﮧ :

پول פֿـیلے زیاבے تو جیبشوטּ نیست ولے یـِﮧ בنیا معرفت בارטּ...

لباساے פֿـیلے گروטּ نمیپوشـטּ...

פֿـیلے ساבه حرف میزنـטּ......

قولـشوטּ قولــِﮧ...

...یـِﮧ בل بزرگ و مهربوטּ בارטּ...همیشـِﮧ حامے آבمَـטּ توے شرایط بحرانے...

وقتے بـِﮧ کسے علاقـِﮧ منـב میشـטּ سعے مےکنـטּ بهتریـטּ"" בوست ""

براش باشـטּ تا یـِﮧ"" בوست پسر ""... چوטּ نمےפֿـواטּ آب تو בل طرف تکوטּ بـפֿـوره...

یـِﮧ گوش פֿـوب واسـِﮧ בوستاشونـטּ اما בرבاشونو تو פֿـوבش میریزنو

کم کـِﮧ میارטּ هے غرغر میکنـטּ..

هروقت تنها میشے اولیـטּ کسے کـِﮧ بـِﮧ ذهنت میرسـِﮧ واسـِﮧ حرف زבטּ اونـِﮧ....

چوטּ بهت ثابت کرבه واست یـِﮧ בوستـِﮧ فارغ از نیازا وهرچیزِבیگـِﮧ اے

شایـב کــــم باشـטּ ولے هنوز هستـטּ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mojtaba
خوشتیپخوشتیپ
Mojtaba

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپدهیچ فاصله ای دور نیستهیچ زمانی

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد
هیچ فاصله ای دور نیست
هیچ زمانی زیاد نیست
و هیچ عشق دیگری
نمی تواند آن دو را از هم دور کند

dws581cou7gsk2c8cn.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mojtaba
خوشتیپخوشتیپ
Mojtaba

مــے لـــرزכ ؛ כلــمـ را مـےگــویــمـ ،

مــے لـــرزכ ؛

כلــمـ را مـےگــویــمـ ،

وقتـے ڪــﮧ لبــפֿــنـכتــ ، رو بـــﮧ مـטּ باشـכ...

05606987513107019119.jpeg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید