لحظه  بروز رسانی 
keivan gh
ناراحتناراحت
keivan gh

مینویسم دوست دارم نگو تکراریه شاید روزی نباشم که تکرارش کنم

مینویسم دوست دارم نگو تکراریه شاید روزی نباشم که تکرارش کنم

مینویسم دوست دارم نگو تکراریه شاید روزی نباشم که تکرارش کنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keivan gh
ناراحتناراحت
keivan gh

چه رسم جالبیست !!محبتت را میگذارند پای احتیاجت صداقتت را میگذارند

چه رسم جالبیست !!محبتت را میگذارند پای احتیاجت صداقتت را میگذارند پای سادگیت سکوتت را میگذارند پای نفهمیت نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت وفاداریت را پای بی کسیت ! وآنقدر تکرار میکنند که خودت هم باورت می شود برای مشاهده در ابعاد واقعی کلیک کنید505620_JOk3ueFc[1].jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keivan gh
ناراحتناراحت
keivan gh

چه رسم جالبیست !!محبتت را میگذارند پای احتیاجت صداقتت را میگذارند

چه رسم جالبیست !!محبتت را میگذارند پای احتیاجت صداقتت را میگذارند پای سادگیت سکوتت را میگذارند پای نفهمیت نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت وفاداریت را پای بی کسیت ! وآنقدر تکرار میکنند که خودت هم باورت می شود برای مشاهده در ابعاد واقعی کلیک کنید505620_JOk3ueFc[1].jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keivan gh
ناراحتناراحت
keivan gh

چه رسم جالبیست !!محبتت را میگذارند پای احتیاجت صداقتت را میگذارند

چه رسم جالبیست !!محبتت را میگذارند پای احتیاجت صداقتت را میگذارند پای سادگیت سکوتت را میگذارند پای نفهمیت نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت وفاداریت را پای بی کسیت ! وآنقدر تکرار میکنند که خودت هم باورت می شود برای مشاهده در ابعاد واقعی کلیک کنید505620_JOk3ueFc[1].jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
keivan gh
ناراحتناراحت
keivan gh

چه رسم جالبیست !!محبتت را میگذارند پای احتیاجت صداقتت را میگذارند

چه رسم جالبیست !!محبتت را میگذارند پای احتیاجت صداقتت را میگذارند پای سادگیت سکوتت را میگذارند پای نفهمیت نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت وفاداریت را پای بی کسیت ! وآنقدر تکرار میکنند که خودت هم باورت می شود برای مشاهده در ابعاد واقعی کلیک کنید505620_JOk3ueFc[1].jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keivan gh
ناراحتناراحت
keivan gh

چه رسم جالبیست !!محبتت را میگذارند پای احتیاجت صداقتت را میگذارند

چه رسم جالبیست !!محبتت را میگذارند پای احتیاجت صداقتت را میگذارند

چه رسم جالبیست !!محبتت را میگذارند پای احتیاجت صداقتت را میگذارند پای سادگیت سکوتت را میگذارند پای نفهمیت نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت وفاداریت را پای بی کسیت ! وآنقدر تکرار میکنند که خودت هم باورت می شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید