لحظه  بروز رسانی 
محسن
محسن

شما را اگر توان نباشد که کار خود به عشق در

شما را اگر توان نباشد که کار خود به عشق در آمیزید و پیوسته بار وظیفه ای را بی رغبت به دوش می کشید ، زنهار دست از کار بشویید و بر آستان معبدی نشینید و از آنان که به شادی ، تلاش کنند صدقه بستانید. زیرا آنکه بی میل ، خمیری در تنور نهد، نان تلخی واستاند که انسان را تنها نیمه سیر کند ، و آنکه انگور به اکراه فشارد، شراب را عساره ای مسموم سازد، و آنکه حتی به زیبایی آواز فرشتگان نغمه ساز کند، چون به آواز خویش عشق نمی ورزد ، تنها می تواند گوش انسانی را بر صدای روز و نجوای شب ببندد!

جبران خلیل جبران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rOz
آروم و عادیآروم و عادی
rOz
پست شماره 317951326 از rOz

{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 4 نظر
rOz
آروم و عادیآروم و عادی
rOz
پست شماره 317910157 از rOz

{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 12 نظر