لحظه  بروز رسانی 
#ali#
عاشقعاشق
#ali#

جهان سوم،جایی ست که  مردمش به فکر آمدن  یک روز خوب

جهان سوم،جایی ست که 
مردمش به فکر آمدن 
یک روز خوب هستند،
نه آوردنش...!

مشاهده همه ی 2 نظر