کاران
خوشحالخوشحال
کاران

حوزه های کسب و کاری که در سال ۲۰۱۸ بیشتر از

حوزه های کسب و کاری که در سال ۲۰۱۸ بیشتر از گذشته اهمیت خواهند یافت.

🔸واقعیت مجازی
🔹گردشگری
🔸انرژی های سبز
🔹هواپیماهای بدون سرنشین
🔸تکنولوژی های حمل و نقل
🔹بیوتکنولوژی
🔸بازاریابی محتوا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کاران
خوشحالخوشحال
کاران

زبان بدن در مصاحبه: دست به سینه ننشینید چون حس

زبان بدن در مصاحبه:
دست به سینه ننشینید چون حس تدافعی به دیگری منتقل میکند؛ در عوض دستان خود را روی ران خود یا روی دسته های صندلی بگذارید تا پذیرا بودنتان را منتقل کنید!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید