گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

آیا همسر من به من خیانت


آیا همسر من به من خیانت کرده است ؟؟ حرف هایی که تمام ذهن و فکر مرد را تسلط کرده بود ! مرد نگران بود ، نزد پیامبر (ص) آمد عرض کرد : ای پیامبر خدا حدود دوسال است که خدا فرزند پسری به من داده است ، من و همسرم هر دو سفید پوست هستیم ، ولی بچه ای که ما داریم سیاه به دنیا آمده است !

در طول این دوسال نگران نبودم که این پسر فرزند من نباشد ، اما کسی در دلم نگرانی ایجاد کرد و گفت همسرت به تو خیانت کرده است ، و این پسر ، پسر تو نیست ، چرا که هم رنگ تو بدنیا نیامده است ! اکنون این فکر تمام وجودم را فرا گرفته است که نکند همسرم به من خیانت کرده باشد ؟ و این پسر فرزند من نباشد !

پیامبر (ص) فرمودند : به بیرون از مدینه برو ! نشانی به او داد  ....

ادامه مطلب در لینک زیر :

http://kheybar88.ir/?p=1034

مشاهده همه ی 3 نظر
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

آیا همسر من به من خیانت


آیا همسر من به من خیانت کرده است ؟؟ حرف هایی که تمام ذهن و فکر مرد را تسلط کرده بود ! مرد نگران بود ، نزد پیامبر (ص) آمد عرض کرد : ای پیامبر خدا حدود دوسال است که خدا فرزند پسری به من داده است ، من و همسرم هر دو سفید پوست هستیم ، ولی بچه ای که ما داریم سیاه به دنیا آمده است !

در طول این دوسال نگران نبودم که این پسر فرزند من نباشد ، اما کسی در دلم نگرانی ایجاد کرد و گفت همسرت به تو خیانت کرده است ، و این پسر ، پسر تو نیست ، چرا که هم رنگ تو بدنیا نیامده است ! اکنون این فکر تمام وجودم را فرا گرفته است که نکند همسرم به من خیانت کرده باشد ؟ و این پسر فرزند من نباشد !

پیامبر (ص) فرمودند : به بیرون از مدینه برو ! نشانی به او داد  ....

ادامه مطلب در لینک زیر :

http://kheybar88.ir/?p=1034

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

آیا همسر من به من خیانت کرده است


آیا همسر من به من خیانت کرده است ؟؟ حرف هایی که تمام ذهن و فکر مرد را تسلط کرده بود ! مرد نگران بود ، نزد پیامبر (ص) آمد عرض کرد : ای پیامبر خدا حدود دوسال است که خدا فرزند پسری به من داده است ، من و همسرم هر دو سفید پوست هستیم ، ولی بچه ای که ما داریم سیاه به دنیا آمده است !

در طول این دوسال نگران نبودم که این پسر فرزند من نباشد ، اما کسی در دلم نگرانی ایجاد کرد و گفت همسرت به تو خیانت کرده است ، و این پسر ، پسر تو نیست ، چرا که هم رنگ تو بدنیا نیامده است ! اکنون این فکر تمام وجودم را فرا گرفته است که نکند همسرم به من خیانت کرده باشد ؟ و این پسر فرزند من نباشد !

پیامبر (ص) فرمودند : به بیرون از مدینه برو ! نشانی به او داد  ....

ادامه مطلب در لینک زیر :

http://kheybar88.ir/?p=1034

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

توهم مغز های گچی در سناریو بی کفایتی سعودی هاتوهم مغز های گچی در سناریو بی کفایتی سعودی ها _______________________________________________

چندی پیش در پی وقایع دلخراشی که در کشور عربستان اتفاق افتاد ،به مرور  شاهد رشد تفکرات و حرف هایی بودیم که هم اکنون در این لحظه تبدیل به کلیشه های صحبتی برای هر شخص و شخصیتی شده ! در پی حوادث دلخراش و تاسف باری که در این ایام عزیز رخ داد متاسفانه فرصت مناسبی برای بعضی افراد فرصت طلب پیش آمد تا به هر نحوی سعی در خدشه دار کردن آبروی حجاج و خالی کردن عقده های شوم و کینه توزانه خود داشته باشند

http://kheybar88.ir/?p=1028

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

توهم مغز های گچی در سناریو بی کفایتی سعودی هاتوهم مغز های گچی در سناریو بی کفایتی سعودی ها _______________________________________________

چندی پیش در پی وقایع دلخراشی که در کشور عربستان اتفاق افتاد ،به مرور  شاهد رشد تفکرات و حرف هایی بودیم که هم اکنون در این لحظه تبدیل به کلیشه های صحبتی برای هر شخص و شخصیتی شده ! در پی حوادث دلخراش و تاسف باری که در این ایام عزیز رخ داد متاسفانه فرصت مناسبی برای بعضی افراد فرصت طلب پیش آمد تا به هر نحوی سعی در خدشه دار کردن آبروی حجاج و خالی کردن عقده های شوم و کینه توزانه خود داشته باشند

http://kheybar88.ir/?p=1028

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

توهم مغز های گچی در سناریو بی کفایتی سعودی هاتوهم مغز های گچی در سناریو بی کفایتی سعودی ها _______________________________________________

چندی پیش در پی وقایع دلخراشی که در کشور عربستان اتفاق افتاد ،به مرور  شاهد رشد تفکرات و حرف هایی بودیم که هم اکنون در این لحظه تبدیل به کلیشه های صحبتی برای هر شخص و شخصیتی شده ! در پی حوادث دلخراش و تاسف باری که در این ایام عزیز رخ داد متاسفانه فرصت مناسبی برای بعضی افراد فرصت طلب پیش آمد تا به هر نحوی سعی در خدشه دار کردن آبروی حجاج و خالی کردن عقده های شوم و کینه توزانه خود داشته باشند

http://kheybar88.ir/?p=1028

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

مردانی که حیثیت مرگ را به بازی گرفتند . حتما مطالعه

مردانی که حیثیت مرگ را به بازی گرفتند ....حتما مطالعه فرمایید ...

http://kheybar88.ir/?p=953


مشاهده همه ی 16 نظر
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

مردانی که حیثیت مرگ را به بازی گرفتند . حتما مطالعه

مردانی که حیثیت مرگ را به بازی گرفتند ....حتما مطالعه فرمایید ...

http://kheybar88.ir/?p=953


مشاهده همه ی 2 نظر
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

از توقیف 9 دی تا مجوز به BBC لطفا دراز توقیف 9 دی تا مجوز به BBC لطفا در لینک زیر حتما مطلب را دنبال کنید !

http://kheybar88.ir/?p=948

مشاهده همه ی 1 نظر