لحظه  بروز رسانی 
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق

بعد از مدت ها .!یک پیام به دستم رسید!زیر باران ،

بعد از مدت ها ..!
یک پیام به دستم رسید!
زیر باران ، زیر این آسمان شهر : دوستت دارم !
متعجب و دست و پا گم کرده تا با سرعت نوشتم : ( من بیشتر ) 
یک پیام دیگر رسید :
ببخشید اشتباه شد . . .

مشاهده همه ی 2 نظر
☬☠☇✙❖ParHaM❖اَرشــَ♛ــد شـــهرِ پـَریـــون☠☬
سرما زدهسرما زده
☬☠☇✙❖ParHaM❖اَرشــَ♛ــد شـــهرِ پـَریـــون☠☬

محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم؛ آنچه را


محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم؛

آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام

برایت به زمین بکوبم …

احساس من قیمتی داشت؛

که تو برای پرداخت آن فقیر بودی …

http://vivaupload.ir/images/uf6zoigo3vhca92la6f6.jpg

مشاهده همه ی 7 نظر
☬☠☇✙❖ParHaM❖اَرشــَ♛ــد شـــهرِ پـَریـــون☠☬
سرما زدهسرما زده
☬☠☇✙❖ParHaM❖اَرشــَ♛ــد شـــهرِ پـَریـــون☠☬

ﺭﻓـﺘـﻨـﺖ . ﻧـﺒـﻮבﻧـﺖ . ﻧــﺎﻣـﺮבﯾـﺖ . ﻫـﯿـﭽـڪـבﻭґ ﻧـﮧ ﺍﺫﯾـﺘــґ ڪـﺮב ﻧـﮧ

ﺭﻓـﺘـﻨـﺖ ...
ﻧـﺒـﻮבﻧـﺖ ...
ﻧــﺎﻣـﺮבﯾـﺖ ...
ﻫـﯿـﭽـڪـבﻭґ ﻧـﮧ ﺍﺫﯾـﺘــґ ڪـﺮב
ﻧـﮧ ﻭﺍﺳــґ ﺳﻮﺍﻝ ﺷב
ﻓـﻘـﻂ ﯾـﮧ ﺑـﻐـﺾ בﺍﺭﻩ ﺧـﻔـــґ ﻣـﯿـڪـﻨـﮧ
ﭼـﮧ ﺟـﻮﺭﮮ ﻧـﮕـﺎﺕ ڪﺮב ڪﮧ ﻣـﻨـﻮ ﺗـﻨـﻬـﺎ
ﮔــﺬﺍﺷـﺘــﮯ ...؟ !

مشاهده همه ی 5 نظر
☬☠☇✙❖ParHaM❖اَرشــَ♛ــد شـــهرِ پـَریـــون☠☬
سرما زدهسرما زده
☬☠☇✙❖ParHaM❖اَرشــَ♛ــد شـــهرِ پـَریـــون☠☬

" ﻣﺎ בﺭ" ґ ﻣﺮﺍ ﺑﺒــפֿــﺶ בﺭב ﺑـבﻧـﻢ ﺑـﻬـﺎﻧـﮧ ﺑـﻮב ڪﺴـــﮯ

" ﻣﺎ בﺭ" ґ
ﻣﺮﺍ ﺑﺒــפֿــﺶ
בﺭב ﺑـבﻧـﻢ ﺑـﻬـﺎﻧـﮧ ﺑـﻮב
ڪﺴـــﮯ ﺭﻫـﺎﯾـﻢ ڪﺮב
ڪﮧ ﺻـבﺍﮮ ﺑـﻠـﻨـב ﮔـﺮﯾـﮧ ﺍ ґ
ﺍﺷـڪ ﻫـﺎﯾﺖ ﺭﺍ בﺭ ﺁﻭﺭב
ﺍﺯ ﺗـﺮ ωــ ﺍﺷـڪﻬﺎﮮ ﺗـﻮ ωــﺖ
ڪﮧ ﻫـﻨـﻮﺯ ﺯﻧـבﻩ ﺍ ґ

مشاهده همه ی 3 نظر
☬☠☇✙❖ParHaM❖اَرشــَ♛ــد شـــهرِ پـَریـــون☠☬
سرما زدهسرما زده
☬☠☇✙❖ParHaM❖اَرشــَ♛ــد شـــهرِ پـَریـــون☠☬

ﭼـﮧ ﻣــﮯ בﺍﻧــﮯ ﺍﺯ בﻝ ِ ﺗـﻨـﮕـґ ! ﮔـﺎﻫــــﮯ ﺑـﮧ פֿــבﺍﻭﻧـב

ﭼـﮧ ﻣــﮯ בﺍﻧــﮯ ﺍﺯ בﻝ ِ ﺗـﻨـﮕـґ !
ﮔـﺎﻫــــﮯ ﺑـﮧ פֿــבﺍﻭﻧـב ﺍﻟﺘـﻤـﺎﺱ
ﻣــﮯ ڪﻨـ ґ ﻓـــﻘـﻂ פֿــﻮﺍﺑـﺘـــــ ﺭﺍ ﺑـﺒـﻴـﻨـґ
ﻣـــﮯ ﻓﻬﻤــــﮯ ؟ !!!
פֿــﻮﺍﺑـﺘـــــــــ ﺭﺍ

مشاهده همه ی 3 نظر
☬☠☇✙❖ParHaM❖اَرشــَ♛ــد شـــهرِ پـَریـــون☠☬
سرما زدهسرما زده
☬☠☇✙❖ParHaM❖اَرشــَ♛ــد شـــهرِ پـَریـــون☠☬

بــراے اینــ ـ کـه. هنـ ـ ـوز بــ ـه تــ ـ

بــراے اینــ ـ کـه...

هنـ ـ ـوز بــ ـه تــ ـ ـو فکـر مے‌کنـم

هنـ ـ ـوز نگـ ـ ـرانـتـ مےشـوم

هنـ ـ ـوز دلتنگـت مےشـوم و

هنـ ـ ـوز ♥دوسـتـتـ ـ ـ♥ دارم

از خــ ـ ودم متـــنـفّـ ـ ـرم !!!

مشاهده همه ی 2 نظر
☬☠☇✙❖ParHaM❖اَرشــَ♛ــد شـــهرِ پـَریـــون☠☬
سرما زدهسرما زده
☬☠☇✙❖ParHaM❖اَرشــَ♛ــد شـــهرِ پـَریـــون☠☬

حــــــســـ خـــوـبــــیـہ بـــہ خـــوבتــــ مــیـآے و مے بینے بـــہ کـــسے کـــہ

حــــــســـ خـــوـبــــیـہ بـــہ خـــوבتــــ مــیـآے

و مے بینے بـــہ کـــسے

کـــہ رهَـــآ تـــ کـــرבهـــ

بـــב جـــوریے بهتـــ ظـلمـــکـــرבهــ ،

בیگـِــہ نـَــہ

نـــیازے בآرے و نـَــہ احســـاســـے ...

وَلـَــــے اوـטּ از بـــے تو بـــوבטּ مـــیمیـــره ..

نظرات برای این پست غیر فعال است