لحظه  بروز رسانی 
“““••ˆˆˆناخدای غم هاˆˆˆ••“““
ناراحتناراحت
“““••ˆˆˆناخدای غم هاˆˆˆ••“““

دل نوشته منه خواهشا نظر بذارید. ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﯼ ﭘﺎﯾﯿﺰﯾﻤﺎﻥﺑﺮﺍﯾﺖ

دل نوشته منه خواهشا نظر بذارید.... ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﯼ ﭘﺎﯾﯿﺰﯾﻤﺎﻥ

ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ

ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦِ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﭼﺎﯼ ، ﭘﺸﺖِ ﭘﻨﺠﺮﻩ

ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻧﺸﺴﺖ

ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺣﺘﻢ ﺩﺍﺭﻡ

ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺁﻣﺪ

ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ

ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ

ﺟﺎﻥ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ . . . دست نوشته ناخدای غم ها کپی با ذکر نام نویسندهخ بلامانع است

مشاهده همه ی 2 نظر
“““••ˆˆˆناخدای غم هاˆˆˆ••“““
ناراحتناراحت
“““••ˆˆˆناخدای غم هاˆˆˆ••“““

دل نوشته منه خواهشا نظر بذارید. ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﯼ ﭘﺎﯾﯿﺰﯾﻤﺎﻥﺑﺮﺍﯾﺖ

دل نوشته منه خواهشا نظر بذارید.... ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﯼ ﭘﺎﯾﯿﺰﯾﻤﺎﻥ

ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ

ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦِ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﭼﺎﯼ ، ﭘﺸﺖِ ﭘﻨﺠﺮﻩ

ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻧﺸﺴﺖ

ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺣﺘﻢ ﺩﺍﺭﻡ

ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺁﻣﺪ

ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ

ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ

ﺟﺎﻥ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ . . . دست نوشته ناخدای غم ها کپی با ذکر نام نویسندهخ بلامانع است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
“““••ˆˆˆناخدای غم هاˆˆˆ••“““
ناراحتناراحت
“““••ˆˆˆناخدای غم هاˆˆˆ••“““

ناخدای غم ها. نامه باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی

ناخدای غم ها..... نامه باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از خاک و سرفه.. . از نو می نویسم: سلام تهران! حال همه ما خاک است؛ملالی نیست جز سخت شدن گاه به گاه تنفس، که مردم به آن خفگی بی سبب میگویند با این همه عمری اگر باقی بود،طوری از کنار زندگی میگذرم که نه آب زاینده رود بخشکد و نه این چشمه های نفت همیشه جوشان!

راستی خبرت بدهم،خواب دیده ام قبری خریده ام بزرگ، به وسعت خوزستان، بی پرده، بی پنجره،بی در،بی دیوار، بی آب، بی نفت... بخند تهران هی بخند.... بی پرده بگویمت،فردا نفسم خواهد گرفت و تو دیگر صدای خاموش اعتراض مرا نخواهی شنید دیگر نه مالچ می خواهم نه آب و نه سهمی از پول نفتت آخرین خواسته ام اما قطار سریع السیر اصفهان است و اتوبان تهران-شمال پولش را از باقیمانده پول نفتت کنار گذاشته ام نامه باید کوتاه باشد ازنو برایت می نویسم:

حال همه ما خاک است! اما تو راحت باش...

مشاهده همه ی 1 نظر
“““••ˆˆˆناخدای غم هاˆˆˆ••“““
ناراحتناراحت
“““••ˆˆˆناخدای غم هاˆˆˆ••“““

روز قربان نزدیک است.لطفا به جای خون ریختن زندگی ببخش

روز قربان نزدیک است...لطفا به جای خون ریختن زندگی ببخش

384891_287895004660761_10023542_n.jpg

تنها تن رنجور من نیست که امروز قربانی میشه ، توای انسان- تو هم قربانی این روز هستی چرا که انسانیت و پاکی تو هم امروز قربانی میشه
......


گوسفند ...........................!!!!!!
نمیخواست بمیرد ....
تن به مرگ نمی داد .....
پا به زمین میکوبید ......
سر به آسمان میزد .....
زمین زیرپاش میلرزید ......

چاقوی جلاد می بلعید ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
نمی خواست ......
درجشن قربان
قربانیی هیچ خدایی بشود ..............!!!
نه در زمین
نه آسمان
لگد میزد
به عقل انسان.............!!!!!
آنگاه که نظاره گر بریدن گلویم برای رفتن به خانه بخت – مرگ پدر بزرگ – خریدن ماشین آخرین سیستم – و به دنیا آمدن نوزادت هستی ..... لحظه ای تامل کن و به چشمهایم بنگر تا رازی را با تو در میان بگذارد..... خدا مرا حیات بخشید و تو مرگم را به او هدیـه میکنی تا از چشم بد و بلایا دورت نماید ؟! دو رفتار متفاوت در سوی بینهایت.....چگونه می توانی باور داشته باشی دستهای احساس و شعورت را خدا می فشارد!؟
319030_359487380811105_1147600566_n.jpg

عیـــــــــــــد قربان روزی که صدهاهزار نفر از "خانۀ خدا" به خانۀ خود بر می گردند و به شکرانۀ این نعمت، صدهاهزار بیگناه را به مسلخ می کشانند، دست و پایشان را مانند زبانشان که از اول بسته بود می بندند، در میان شادی و همهمهۀ دوست و همسایه بدن لرزان از ترسشان را به زمین می کوبند،
گلوی پر از بغضشان را می پیچانند

و خرخر گلویشان را می برند تا نگاه وحشت زده و سراسر دردشان را در حدقۀ چشمانشان قاب بگیرند وچند ساعتی بر کف زمین یا آویزان به جایی یا در تشتی پر از خون به نمایش کودکان بگذارند
باشد که وجدان آنها نیز نسبت به درد و رنج دیگران بی حس شود!


روز قربان روز روان کردن جویهای خون است به نام خدا. روز قربان روزی است که بوی جهالت با بوی تعفن روده های پخش شده در هر کوچه و خیابان و حیاط در هم می آمیزد و به یاد می آورد: چه زشت است مسخ آیین نامردمی بودن و تن دادن به آن بی هیچ اندیشه ای که "آیین، آیین دیرینه ای است" و چه زشت است به لجن کشیدن نام خدا در حد یک ضحاک یا یک زومبی تشنه به خون... و به راستی اگر این خدای جان ستانندگان است پس خدای گوسفندان کجاست؟

602545_426616930721326_904651378_n.jpg

آهــــــــــــــــــــای حاجی !
پسر حاجی دختر حاجی می خواهید گوسفند قربانی کنید ؟
بیاید منطقه زلزله زده و به جای گرفتن جان موجودی جان هم نوع خودتان را نجات بدهید مردم زلزله زده در بدترین شرایط دارند زندگی میکنند سرمایی که تا مغز استخوان نفوذ میکند و هنوز خبری از چهار دیواری نیست !!!!

بیایید به جای ریختن خون این همه موجود بیزبان پولشان را بدهیم به مردم نیازمند تا شاید بتوانیم درمانی باشیم برای دردهاشان.

اینجا شبها سرما زیر صفر است ای هم نوع میشنوید؟؟؟
552605_424595404256812_572015699_n.jpg

نه!...اگه هنوز گوشت میخورید رویتان را برنگردانید!وجدانتان را بیش از این فریب ندهید. شهامت دیدن چشمان "غذای" خود را داشته باشید! هنوز زنده است... هنوز التماس میکنه و هنوز درد میکشه... به درد و وحشت و التماس در چشمان بی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
“““••ˆˆˆناخدای غم هاˆˆˆ••“““
ناراحتناراحت
“““••ˆˆˆناخدای غم هاˆˆˆ••“““

1425929709681681.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر