لحظه  بروز رسانی 
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• آرزویم ایـטּ است ڪهـ

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• آرزویم ایـטּ است ڪهـ
♥️


••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••
آرزویم ایـטּ است

ڪهـ بهــارے بشود روز و شبت

ڪهـ ببارد بهـ تمام رخ تو بارش شادے و شعف

و مـטּ از دور ببینم ڪهـ پر از لبخند است: چشم و دنیا و دلت...

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••
@ sun-girl203{-w67-}

یادگـــارماندگـــار
نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• آرزویم ایـטּ است ڪهـ بهــارے بشود

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• آرزویم ایـטּ است ڪهـ بهــارے بشود

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••
آرزویم ایـטּ است

ڪهـ بهــارے بشود روز و شبت

ڪهـ ببارد بهـ تمام رخ تو بارش شادے و شعف

و مـטּ از دور ببینم ڪهـ پر از لبخند است: چشم و دنیا و دلت...
••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••


@maryam511{-w67-}

مــلــت عــشــق
نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• آرزویم ایـטּ است ڪهـ بهــارے بشود

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• آرزویم ایـטּ است ڪهـ بهــارے بشود
♥️

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••
آرزویم ایـטּ است

ڪهـ بهــارے بشود روز و شبت

ڪهـ ببارد بهـ تمام رخ تو بارش شادے و شعف

و مـטּ از دور ببینم ڪهـ پر از لبخند است: چشم و دنیا و دلت...

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••

@ fati1360_m {-w67-}

یادگـــارماندگـــار
نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• آرزویم ایـטּ است ڪهـ بهــارے بشود

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• آرزویم ایـטּ است ڪهـ بهــارے بشود
♥️

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••
آرزویم ایـטּ است

ڪهـ بهــارے بشود روز و شبت

ڪهـ ببارد بهـ تمام رخ تو بارش شادے و شعف

و مـטּ از دور ببینم ڪهـ پر از لبخند است: چشم و دنیا و دلت...

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••

@ neda_1996{-w67-}

یادگـــارماندگـــار
نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• آرزویم ایـטּ است ڪهـ بهــارے بشود

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• آرزویم ایـטּ است ڪهـ بهــارے بشود
♥️

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••
آرزویم ایـטּ است

ڪهـ بهــارے بشود روز و شبت

ڪهـ ببارد بهـ تمام رخ تو بارش شادے و شعف

و مـטּ از دور ببینم ڪهـ پر از لبخند است: چشم و دنیا و دلت...

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••

@ SADAF_2727 {-w67-}

مــلــت عــشــق
نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• آرزویم ایـטּ است ڪهـ بهــارے بشود

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• آرزویم ایـטּ است ڪهـ بهــارے بشود
♥️

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••
آرزویم ایـטּ است

ڪهـ بهــارے بشود روز و شبت

ڪهـ ببارد بهـ تمام رخ تو بارش شادے و شعف

و مـטּ از دور ببینم ڪهـ پر از لبخند است: چشم و دنیا و دلت...

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••

@Mojde_1990{-w67-}

یادگـــارماندگـــار
نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• آرزویم ایـטּ است ڪهـ بهــارے بشود

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• آرزویم ایـטּ است ڪهـ بهــارے بشود
♥️

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••
آرزویم ایـטּ است

ڪهـ بهــارے بشود روز و شبت

ڪهـ ببارد بهـ تمام رخ تو بارش شادے و شعف

و مـטּ از دور ببینم ڪهـ پر از لبخند است: چشم و دنیا و دلت...

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••

@Delbaste{-w67-}

نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• آرزویم ایـטּ است ڪهـ بهــارے بشود

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• آرزویم ایـטּ است ڪهـ بهــارے بشود
♥️

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••
آرزویم ایـטּ است

ڪهـ بهــارے بشود روز و شبت

ڪهـ ببارد بهـ تمام رخ تو بارش شادے و شعف

و مـטּ از دور ببینم ڪهـ پر از لبخند است: چشم و دنیا و دلت...

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••

@jlj7 {-w67-}

یادگـــارماندگـــار
نظرات برای این پست غیر فعال است
آرامــــ❤ــــ
آروم و عادیآروم و عادی
آرامــــ❤ــــ

میکشم جار تو را بین غزلهایی که. می دهی در

میکشم جار تو را بین غزلهایی که. می دهی در

میکشم جار تو را بین غزلهایی که...
می دهی در دهنم طعم عسل هایی که...

شده از شهد تو سرریز به دوش کلمه
پر شده بسترم از عطر بغل هایی که...

نیمه شب بر سر هر سطر مرا می خوانی
پشت دیوار همان بچه محل هایی که...

تو بیایی بشوی مطلع منظومه ی من
می زند یک شبه بیرون چه زحل هایی که...

می شود خوب تورا شرح دهم در این شعر
شده ای فرق همه اصل و بدل هایی که...

آنقدر خوب ترینی که فقط می دزدند
وسط روز تو را جای دکل ها یی که...

می شود بر سر این شعر برقصانی ام و...
رقص از رقص تو تا مرز گسل هایی که...

لرزه انداخته بر پیکر من خشت به خشت
آنقدر سخت که هرگز نشود از تو نوشت

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آرامــــ❤ــــ
آروم و عادیآروم و عادی
آرامــــ❤ــــ

خوب است که جُزمن به کسی کارَت نیست خوب است

خوب است که جُزمن به کسی کارَت نیست خوب است

خوب است که جُزمن به کسی کارَت نیست
خوب است که آرامشِ جانم هستی ...
مغرور منم ، که چون تویی را دارم !
شایسته ترین فردِ جهانم هستی ... !

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید