لحظه  بروز رسانی 
نیلو _$-------**-------فر$
آروم و عادیآروم و عادی
نیلو _$-------**-------فر$

یـــکی از همیـــــــن روزهــــــــــابایـــد خدا را صدا بــــــــــزنمیک میــــــــز دو نف

یـــکی از همیـــــــن روزهــــــــــابایـــد خدا را صدا بــــــــــزنمیک میــــــــز دو نف

یـــکی از همیـــــــن روزهــــــــــا
بایـــد خدا را صدا بــــــــــزنم
یک میــــــــز دو نفــــــــره
دو صنـــــــــدلــی
یــــــــکی مـــــــن
یـــــــــکی خــــــدا
حــــــرف نمـــــــیزنم
نـــــــگاهم کافیــــــست
میـــــــــدانم
برایـــــــــم اشــــــــک می ریــــــــزد!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نیلو _$-------**-------فر$
آروم و عادیآروم و عادی
نیلو _$-------**-------فر$

مــَرا جــُدا کــن ٬ از اهلِ زمـیــن ! دستَــم را


گل,عکس گل,عکس گل زیبامــَرا

جــُدا کــن ٬

از اهلِ زمـیــن !

دستَــم را بـگـیــر …

مـیــخـو اهــم ٬ در دنـیــایِ آرامِــــ تـــُو

مــیــان نفــس هــایــــت

آرامـــ بـگـیــرمـــ . . .
مشاهده همه ی 2 نظر
نیلو _$-------**-------فر$
آروم و عادیآروم و عادی
نیلو _$-------**-------فر$

برای خــــ✘ــــودت زندگی کن و لذت ببر . به جهنم که

برای خــــ✘ــــودت زندگی کن و لذت ببر ...

به جهنم که رفــــــ★ــــــت ، بی لیـــــდــــاقت بود

کسی که تو را دوست داشته باشد ، با تو میماند

برای داشتنت میجنگـــــ۞ـــــد

اما اگر دوستت نداشته باشد به هر بهانه ای مـــ✿ــــیرود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نیلو _$-------**-------فر$
آروم و عادیآروم و عادی
نیلو _$-------**-------فر$

بــــرفـــ بـــاشــــد بــــــ ـــــاران . . . یــــ ا آفـــتــابــــ

بــــرفـــ بـــاشــــد
بــــــ ـــــاران . . .
یــــ ا آفـــتــابــــ . . .
چــ تـــر نــمــ ــی خــواهــم!
بــگــــو مــعنــی لـــغـــاتـــ را
از نــــو بــنــویــــســنــد . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نیلو _$-------**-------فر$
آروم و عادیآروم و عادی
نیلو _$-------**-------فر$

درزندگی نه گل باش که اسیر خاک شوی.نه باران باش که

درزندگی نه گل باش که اسیر خاک شوی.

نه باران باش که به خاک بیفتی.

خاک باش که گل از توبروید.

وباران به خاطر توببارد..


مشاهده همه ی 2 نظر