8yn64l99f23wi0l7pu87.gif
بروز رسانی 
محمّد
محمّد

به فرزند عشق خود توانید داد، اما اندیشه تان را هرگز،

به فرزند عشق خود توانید داد، اما اندیشه تان را هرگز، که وی را افکاری دیگر به سر است؛ تفکراتی از آن خویشتن.((جبران خلیل جبران))

نظرات برای این پست غیر فعال است
محمّد
محمّد

طبیعت با آغوشی باز و دستانی گرم از ما استقبال کرده

طبیعت با آغوشی باز و دستانی گرم از ما استقبال کرده و می خواهد که از زیبایی اش لذت ببریم. چرا انسان باید آنچه را که در طبیعت ساخته شده است، از بین ببرد؟((جبران خلیل جبران))

نظرات برای این پست غیر فعال است
محمّد
محمّد

عشق زمانی که شما را می پرورد، شاخ و برگ فاسد

عشق زمانی که شما را می پرورد، شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند.((جبران خلیل جبران))

نظرات برای این پست غیر فعال است
محمّد
محمّد

شاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر بکشید

شاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر بکشید و یا مرا به زندانی تاریک بیافکنید، اما افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آورید.((جبران خلیل جبران))

نظرات برای این پست غیر فعال است
محمّد
محمّد

زمانی مردم را درست می ببینی که در بلندیهای سر به

زمانی مردم را درست می ببینی که در بلندیهای سر به آسمان کشیده حضور داشته باشی و نیز در منزلگاههای دور.((جبران خلیل جبران))

نظرات برای این پست غیر فعال است
محمّد
محمّد

هیچ کس نمی تواند چیزی را به شما بیاموزد، جز آنچه

هیچ کس نمی تواند چیزی را به شما بیاموزد، جز آنچه که در افق دید و خرد شما وجود داشته و شما از آن بیخبر بوده اید.((جبران خلیل جبران))

نظرات برای این پست غیر فعال است
محمّد
محمّد

مردم هرگز نمی دانند پیشوا جز سرشت بزرگ آنها که به

مردم هرگز نمی دانند پیشوا جز سرشت بزرگ آنها که به سوی آسمان سیر می کند، شکاری ندارد.((جبران خلیل جبران))

نظرات برای این پست غیر فعال است
محمّد
محمّد

زندگی روزانه شما پرستشگاه شما و دین شماست. آنگاه که به

زندگی روزانه شما پرستشگاه شما و دین شماست. آنگاه که به درون آن پای می نهید، همه هستی خویش را همراه داشته باشید.((جبران خلیل جبران))

نظرات برای این پست غیر فعال است
محمّد
محمّد

بسیاری از دین ها به شیشه پنجره می مانند؛ راستی را

بسیاری از دین ها به شیشه پنجره می مانند؛ راستی را از پس آنها می بینیم، اما ما را از راستی جدا می کنند.((جبران خلیل جبران))

نظرات برای این پست غیر فعال است