لحظه  بروز رسانی 
khosrow-parviz
khosrow-parviz

مردی با گروه خونیo هستم که فرزند حضرت آدمم و دوست

مردی با گروه خونیo هستم که فرزند حضرت آدمم و دوست ندارم به کسی آسیب بزنم اما امروز روز دادگاه و داوری است
من گفتم که فرزند حضرت آدمم و خداوند منو دوست دارد روی گواهینامه ام نوشته شده گروه خونیo+ دارم و دیگر به گروه خونی خودمم اعتماد ندارم اما به آنها که گروه خونی خودمو دارند خیلی بیشتر اعتماد دارم نباید ناراحتشان کرد چون عصبانی میشوند و آبروی همه حتی خانواده خودشان که پدر خودم است و میگوید گروه خونیa- دارد آبروی پدرم را میبرم چونکه فکر میکنم به من آسیب زد و من را به بیمارستانی برد و 3آمپول که نمیدانستم چیستند دکترها به من زدند و احساس بدی در مغزم احساس کردم گاهی خشمگین میشدم و عصبانیت خودم را کنترل میکردم کشفی که کردم این بود جلوی گرما یا سرما که میرفتم با کمک گرما یا سرما میتوانستم عصبانیتم را کنترل کنم! آرام میشدم و سر کسی داد نمیزدم
این دروغ بود که گفتم سر کسی داد نمیزدم سر پدرو مادرم داد میزدم که چرا به من آسیب میزنید؟این بیمارستانها و دکترها با من چه کردند که هنوز نتوانستند دیوانه ام کنند گروه خونیo دارم و هیچکس نمیتواند من را دیوانه کند امروز موفق شدم 5ساعت یا چهار ساعت یا6ساعب روی تختم بخوابم نمیدانستم چه آمپولی به من زدند که خوابم نمیبرد!
اما با شما مشورت میکنم تا به خطر نیفتیم و به شما میگویم کسانی که گروه خونیa وb وab دارند به نظر من که گروه خونیo+ دارم قابل اعتماد نیستند نظری در مورد گروه خونیo-ندارم چون با آدمی که این گروه خونی را دارد برخورد نداشتم و نتوانستم بشناسمش!
حالا روز داوری است و این دادگاه است شما چرا به من که گروه خونیo دارم آسیب میزنید؟!
من به بیمارستان و دکترها و پدرو مادرم که گروه خونی خودم را ندارند اعتماد زیادی کردم و از من به عنوان موش آزمایشگاهیشان استفاده کردند اما فکر کنم خدا با من است و نگذاشت اتفاق بدی برای من بیفتد
پدرو مادرم که گروه خونی منو ندارند و دوستشان دارم فکر میکنم فریب ادمایی که گروه خونیo ندارند خوردند و بعد از اینکه در اولین بیمارستان به من آمپول زدند خشم خودم را کنترل کردم و آسیبی به پدرو مادرم نزدم چون دوستشان داشتم و هیچوقت خوشم نمیامد به آنها بگویم دوستشان دارم!
شما نمیتوانید ما را وادار کنید تا به زور به شما بگوییم دوستتان داریم و سرتان داد نزنیم حتما علتی دارد که لجبازی میکنیم و سرتان داد میزنیم و کمک زوری از شما میخواهیم
دیگر نمیتوانم تحمل کنم بعد از اینکه منو به چند بیمارستان بردند که هیچ دکتری حاضر نشد درمانم کند و ما را به خانه فرستاد فهمیدم با ما بازی کردند!
و حالا در روز داوری فرزند حضرت آدم یعنی خودم از شما خواهش میکند به او و دیگران آسیب نزنید احساساتی در مغزشان دارند اما شاید بعضی ها به آنها آسیب بزنند ناراحت و عصبانی میشوند اما شاید دیوانه نباشند
شما به زور میخواستید از من حرف بکشید منم تسلیم شدم گروه خونیo دارم مدرک پروفسورا ندارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khosrow-parviz
khosrow-parviz

مردی با گروه خونیo هستم که فرزند حضرت آدمم و دوست

مردی با گروه خونیo هستم که فرزند حضرت آدمم و دوست ندارم به کسی آسیب بزنم اما امروز روز دادگاه و داوری است
من گفتم که فرزند حضرت آدمم و خداوند منو دوست دارد روی گواهینامه ام نوشته شده گروه خونیo+ دارم و دیگر به گروه خونی خودمم اعتماد ندارم اما به آنها که گروه خونی خودمو دارند خیلی بیشتر اعتماد دارم نباید ناراحتشان کرد چون عصبانی میشوند و آبروی همه حتی خانواده خودشان که پدر خودم است و میگوید گروه خونیa- دارد آبروی پدرم را میبرم چونکه فکر میکنم به من آسیب زد و من را به بیمارستانی برد و 3آمپول که نمیدانستم چیستند دکترها به من زدند و احساس بدی در مغزم احساس کردم گاهی خشمگین میشدم و عصبانیت خودم را کنترل میکردم کشفی که کردم این بود جلوی گرما یا سرما که میرفتم با کمک گرما یا سرما میتوانستم عصبانیتم را کنترل کنم! آرام میشدم و سر کسی داد نمیزدم
این دروغ بود که گفتم سر کسی داد نمیزدم سر پدرو مادرم داد میزدم که چرا به من آسیب میزنید؟این بیمارستانها و دکترها با من چه کردند که هنوز نتوانستند دیوانه ام کنند گروه خونیo دارم و هیچکس نمیتواند من را دیوانه کند امروز موفق شدم 5ساعت یا چهار ساعت یا6ساعب روی تختم بخوابم نمیدانستم چه آمپولی به من زدند که خوابم نمیبرد!
اما با شما مشورت میکنم تا به خطر نیفتیم و به شما میگویم کسانی که گروه خونیa وb وab دارند به نظر من که گروه خونیo+ دارم قابل اعتماد نیستند نظری در مورد گروه خونیo-ندارم چون با آدمی که این گروه خونی را دارد برخورد نداشتم و نتوانستم بشناسمش!
حالا روز داوری است و این دادگاه است شما چرا به من که گروه خونیo دارم آسیب میزنید؟!
من به بیمارستان و دکترها و پدرو مادرم که گروه خونی خودم را ندارند اعتماد زیادی کردم و از من به عنوان موش آزمایشگاهیشان استفاده کردند اما فکر کنم خدا با من است و نگذاشت اتفاق بدی برای من بیفتد
پدرو مادرم که گروه خونی منو ندارند و دوستشان دارم فکر میکنم فریب ادمایی که گروه خونیo ندارند خوردند و بعد از اینکه در اولین بیمارستان به من آمپول زدند خشم خودم را کنترل کردم و آسیبی به پدرو مادرم نزدم چون دوستشان داشتم و هیچوقت خوشم نمیامد به آنها بگویم دوستشان دارم!
شما نمیتوانید ما را وادار کنید تا به زور به شما بگوییم دوستتان داریم و سرتان داد نزنیم حتما علتی دارد که لجبازی میکنیم و سرتان داد میزنیم و کمک زوری از شما میخواهیم
دیگر نمیتوانم تحمل کنم بعد از اینکه منو به چند بیمارستان بردند که هیچ دکتری حاضر نشد درمانم کند و ما را به خانه فرستاد فهمیدم با ما بازی کردند!
و حالا در روز داوری فرزند حضرت آدم یعنی خودم از شما خواهش میکند به او و دیگران آسیب نزنید احساساتی در مغزشان دارند اما شاید بعضی ها به آنها آسیب بزنند ناراحت و عصبانی میشوند اما شاید دیوانه نباشند
شما به زور میخواستید از من حرف بکشید منم تسلیم شدم گروه خونیo دارم مدرک پروفسورا ندارم

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khosrow-parviz
khosrow-parviz

مردی با گروه خونیo هستم که فرزند حضرت آدمم و دوست

مردی با گروه خونیo هستم که فرزند حضرت آدمم و دوست ندارم به کسی آسیب بزنم اما امروز روز دادگاه و داوری است
من گفتم که فرزند حضرت آدمم و خداوند منو دوست دارد روی گواهینامه ام نوشته شده گروه خونیo+ دارم و دیگر به گروه خونی خودمم اعتماد ندارم اما به آنها که گروه خونی خودمو دارند خیلی بیشتر اعتماد دارم نباید ناراحتشان کرد چون عصبانی میشوند و آبروی همه حتی خانواده خودشان که پدر خودم است و میگوید گروه خونیa- دارد آبروی پدرم را میبرم چونکه فکر میکنم به من آسیب زد و من را به بیمارستانی برد و 3آمپول که نمیدانستم چیستند دکترها به من زدند و احساس بدی در مغزم احساس کردم گاهی خشمگین میشدم و عصبانیت خودم را کنترل میکردم کشفی که کردم این بود جلوی گرما یا سرما که میرفتم با کمک گرما یا سرما میتوانستم عصبانیتم را کنترل کنم! آرام میشدم و سر کسی داد نمیزدم
این دروغ بود که گفتم سر کسی داد نمیزدم سر پدرو مادرم داد میزدم که چرا به من آسیب میزنید؟این بیمارستانها و دکترها با من چه کردند که هنوز نتوانستند دیوانه ام کنند گروه خونیo دارم و هیچکس نمیتواند من را دیوانه کند امروز موفق شدم 5ساعت یا چهار ساعت یا6ساعب روی تختم بخوابم نمیدانستم چه آمپولی به من زدند که خوابم نمیبرد!
اما با شما مشورت میکنم تا به خطر نیفتیم و به شما میگویم کسانی که گروه خونیa وb وab دارند به نظر من که گروه خونیo+ دارم قابل اعتماد نیستند نظری در مورد گروه خونیo-ندارم چون با آدمی که این گروه خونی را دارد برخورد نداشتم و نتوانستم بشناسمش!
حالا روز داوری است و این دادگاه است شما چرا به من که گروه خونیo دارم آسیب میزنید؟!
من به بیمارستان و دکترها و پدرو مادرم که گروه خونی خودم را ندارند اعتماد زیادی کردم و از من به عنوان موش آزمایشگاهیشان استفاده کردند اما فکر کنم خدا با من است و نگذاشت اتفاق بدی برای من بیفتد
پدرو مادرم که گروه خونی منو ندارند و دوستشان دارم فکر میکنم فریب ادمایی که گروه خونیo ندارند خوردند و بعد از اینکه در اولین بیمارستان به من آمپول زدند خشم خودم را کنترل کردم و آسیبی به پدرو مادرم نزدم چون دوستشان داشتم و هیچوقت خوشم نمیامد به آنها بگویم دوستشان دارم!
شما نمیتوانید ما را وادار کنید تا به زور به شما بگوییم دوستتان داریم و سرتان داد نزنیم حتما علتی دارد که لجبازی میکنیم و سرتان داد میزنیم و کمک زوری از شما میخواهیم
دیگر نمیتوانم تحمل کنم بعد از اینکه منو به چند بیمارستان بردند که هیچ دکتری حاضر نشد درمانم کند و ما را به خانه فرستاد فهمیدم با ما بازی کردند!
و حالا در روز داوری فرزند حضرت آدم یعنی خودم از شما خواهش میکند به او و دیگران آسیب نزنید احساساتی در مغزشان دارند اما شاید بعضی ها به آنها آسیب بزنند ناراحت و عصبانی میشوند اما شاید دیوانه نباشند
شما به زور میخواستید از من حرف بکشید منم تسلیم شدم گروه خونیo دارم مدرک پروفسورا ندارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khosrow-parviz
khosrow-parviz

مردی با گروه خونیo هستم که فرزند حضرت آدمم و دوست

مردی با گروه خونیo هستم که فرزند حضرت آدمم و دوست ندارم به کسی آسیب بزنم اما امروز روز دادگاه و داوری است
من گفتم که فرزند حضرت آدمم و خداوند منو دوست دارد روی گواهینامه ام نوشته شده گروه خونیo+ دارم و دیگر به گروه خونی خودمم اعتماد ندارم اما به آنها که گروه خونی خودمو دارند خیلی بیشتر اعتماد دارم نباید ناراحتشان کرد چون عصبانی میشوند و آبروی همه حتی خانواده خودشان که پدر خودم است و میگوید گروه خونیa- دارد آبروی پدرم را میبرم چونکه فکر میکنم به من آسیب زد و من را به بیمارستانی برد و 3آمپول که نمیدانستم چیستند دکترها به من زدند و احساس بدی در مغزم احساس کردم گاهی خشمگین میشدم و عصبانیت خودم را کنترل میکردم کشفی که کردم این بود جلوی گرما یا سرما که میرفتم با کمک گرما یا سرما میتوانستم عصبانیتم را کنترل کنم! آرام میشدم و سر کسی داد نمیزدم
این دروغ بود که گفتم سر کسی داد نمیزدم سر پدرو مادرم داد میزدم که چرا به من آسیب میزنید؟این بیمارستانها و دکترها با من چه کردند که هنوز نتوانستند دیوانه ام کنند گروه خونیo دارم و هیچکس نمیتواند من را دیوانه کند امروز موفق شدم 5ساعت یا چهار ساعت یا6ساعب روی تختم بخوابم نمیدانستم چه آمپولی به من زدند که خوابم نمیبرد!
اما با شما مشورت میکنم تا به خطر نیفتیم و به شما میگویم کسانی که گروه خونیa وb وab دارند به نظر من که گروه خونیo+ دارم قابل اعتماد نیستند نظری در مورد گروه خونیo-ندارم چون با آدمی که این گروه خونی را دارد برخورد نداشتم و نتوانستم بشناسمش!
حالا روز داوری است و این دادگاه است شما چرا به من که گروه خونیo دارم آسیب میزنید؟!
من به بیمارستان و دکترها و پدرو مادرم که گروه خونی خودم را ندارند اعتماد زیادی کردم و از من به عنوان موش آزمایشگاهیشان استفاده کردند اما فکر کنم خدا با من است و نگذاشت اتفاق بدی برای من بیفتد
پدرو مادرم که گروه خونی منو ندارند و دوستشان دارم فکر میکنم فریب ادمایی که گروه خونیo ندارند خوردند و بعد از اینکه در اولین بیمارستان به من آمپول زدند خشم خودم را کنترل کردم و آسیبی به پدرو مادرم نزدم چون دوستشان داشتم و هیچوقت خوشم نمیامد به آنها بگویم دوستشان دارم!
شما نمیتوانید ما را وادار کنید تا به زور به شما بگوییم دوستتان داریم و سرتان داد نزنیم حتما علتی دارد که لجبازی میکنیم و سرتان داد میزنیم و کمک زوری از شما میخواهیم
دیگر نمیتوانم تحمل کنم بعد از اینکه منو به چند بیمارستان بردند که هیچ دکتری حاضر نشد درمانم کند و ما را به خانه فرستاد فهمیدم با ما بازی کردند!
و حالا در روز داوری فرزند حضرت آدم یعنی خودم از شما خواهش میکند به او و دیگران آسیب نزنید احساساتی در مغزشان دارند اما شاید بعضی ها به آنها آسیب بزنند ناراحت و عصبانی میشوند اما شاید دیوانه نباشند
شما به زور میخواستید از من حرف بکشید منم تسلیم شدم گروه خونیo دارم مدرک پروفسورا ندارم

رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khosrow-parviz
khosrow-parviz

مردی با گروه خونیo هستم که فرزند حضرت آدمم و دوست

مردی با گروه خونیo هستم که فرزند حضرت آدمم و دوست ندارم به کسی آسیب بزنم اما امروز روز دادگاه و داوری است
من گفتم که فرزند حضرت آدمم و خداوند منو دوست دارد روی گواهینامه ام نوشته شده گروه خونیo+ دارم و دیگر به گروه خونی خودمم اعتماد ندارم اما به آنها که گروه خونی خودمو دارند خیلی بیشتر اعتماد دارم نباید ناراحتشان کرد چون عصبانی میشوند و آبروی همه حتی خانواده خودشان که پدر خودم است و میگوید گروه خونیa- دارد آبروی پدرم را میبرم چونکه فکر میکنم به من آسیب زد و من را به بیمارستانی برد و 3آمپول که نمیدانستم چیستند دکترها به من زدند و احساس بدی در مغزم احساس کردم گاهی خشمگین میشدم و عصبانیت خودم را کنترل میکردم کشفی که کردم این بود جلوی گرما یا سرما که میرفتم با کمک گرما یا سرما میتوانستم عصبانیتم را کنترل کنم! آرام میشدم و سر کسی داد نمیزدم
این دروغ بود که گفتم سر کسی داد نمیزدم سر پدرو مادرم داد میزدم که چرا به من آسیب میزنید؟این بیمارستانها و دکترها با من چه کردند که هنوز نتوانستند دیوانه ام کنند گروه خونیo دارم و هیچکس نمیتواند من را دیوانه کند امروز موفق شدم 5ساعت یا چهار ساعت یا6ساعب روی تختم بخوابم نمیدانستم چه آمپولی به من زدند که خوابم نمیبرد!
اما با شما مشورت میکنم تا به خطر نیفتیم و به شما میگویم کسانی که گروه خونیa وb وab دارند به نظر من که گروه خونیo+ دارم قابل اعتماد نیستند نظری در مورد گروه خونیo-ندارم چون با آدمی که این گروه خونی را دارد برخورد نداشتم و نتوانستم بشناسمش!
حالا روز داوری است و این دادگاه است شما چرا به من که گروه خونیo دارم آسیب میزنید؟!
من به بیمارستان و دکترها و پدرو مادرم که گروه خونی خودم را ندارند اعتماد زیادی کردم و از من به عنوان موش آزمایشگاهیشان استفاده کردند اما فکر کنم خدا با من است و نگذاشت اتفاق بدی برای من بیفتد
پدرو مادرم که گروه خونی منو ندارند و دوستشان دارم فکر میکنم فریب ادمایی که گروه خونیo ندارند خوردند و بعد از اینکه در اولین بیمارستان به من آمپول زدند خشم خودم را کنترل کردم و آسیبی به پدرو مادرم نزدم چون دوستشان داشتم و هیچوقت خوشم نمیامد به آنها بگویم دوستشان دارم!
شما نمیتوانید ما را وادار کنید تا به زور به شما بگوییم دوستتان داریم و سرتان داد نزنیم حتما علتی دارد که لجبازی میکنیم و سرتان داد میزنیم و کمک زوری از شما میخواهیم
دیگر نمیتوانم تحمل کنم بعد از اینکه منو به چند بیمارستان بردند که هیچ دکتری حاضر نشد درمانم کند و ما را به خانه فرستاد فهمیدم با ما بازی کردند!
و حالا در روز داوری فرزند حضرت آدم یعنی خودم از شما خواهش میکند به او و دیگران آسیب نزنید احساساتی در مغزشان دارند اما شاید بعضی ها به آنها آسیب بزنند ناراحت و عصبانی میشوند اما شاید دیوانه نباشند
شما به زور میخواستید از من حرف بکشید منم تسلیم شدم گروه خونیo دارم مدرک پروفسورا ندارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khosrow-parviz
khosrow-parviz

مردی با گروه خونیo هستم که فرزند حضرت آدمم و دوست

مردی با گروه خونیo هستم که فرزند حضرت آدمم و دوست ندارم به کسی آسیب بزنم اما امروز روز دادگاه و داوری است
من گفتم که فرزند حضرت آدمم و خداوند منو دوست دارد روی گواهینامه ام نوشته شده گروه خونیo+ دارم و دیگر به گروه خونی خودمم اعتماد ندارم اما به آنها که گروه خونی خودمو دارند خیلی بیشتر اعتماد دارم نباید ناراحتشان کرد چون عصبانی میشوند و آبروی همه حتی خانواده خودشان که پدر خودم است و میگوید گروه خونیa- دارد آبروی پدرم را میبرم چونکه فکر میکنم به من آسیب زد و من را به بیمارستانی برد و 3آمپول که نمیدانستم چیستند دکترها به من زدند و احساس بدی در مغزم احساس کردم گاهی خشمگین میشدم و عصبانیت خودم را کنترل میکردم کشفی که کردم این بود جلوی گرما یا سرما که میرفتم با کمک گرما یا سرما میتوانستم عصبانیتم را کنترل کنم! آرام میشدم و سر کسی داد نمیزدم
این دروغ بود که گفتم سر کسی داد نمیزدم سر پدرو مادرم داد میزدم که چرا به من آسیب میزنید؟این بیمارستانها و دکترها با من چه کردند که هنوز نتوانستند دیوانه ام کنند گروه خونیo دارم و هیچکس نمیتواند من را دیوانه کند امروز موفق شدم 5ساعت یا چهار ساعت یا6ساعب روی تختم بخوابم نمیدانستم چه آمپولی به من زدند که خوابم نمیبرد!
اما با شما مشورت میکنم تا به خطر نیفتیم و به شما میگویم کسانی که گروه خونیa وb وab دارند به نظر من که گروه خونیo+ دارم قابل اعتماد نیستند نظری در مورد گروه خونیo-ندارم چون با آدمی که این گروه خونی را دارد برخورد نداشتم و نتوانستم بشناسمش!
حالا روز داوری است و این دادگاه است شما چرا به من که گروه خونیo دارم آسیب میزنید؟!
من به بیمارستان و دکترها و پدرو مادرم که گروه خونی خودم را ندارند اعتماد زیادی کردم و از من به عنوان موش آزمایشگاهیشان استفاده کردند اما فکر کنم خدا با من است و نگذاشت اتفاق بدی برای من بیفتد
پدرو مادرم که گروه خونی منو ندارند و دوستشان دارم فکر میکنم فریب ادمایی که گروه خونیo ندارند خوردند و بعد از اینکه در اولین بیمارستان به من آمپول زدند خشم خودم را کنترل کردم و آسیبی به پدرو مادرم نزدم چون دوستشان داشتم و هیچوقت خوشم نمیامد به آنها بگویم دوستشان دارم!
شما نمیتوانید ما را وادار کنید تا به زور به شما بگوییم دوستتان داریم و سرتان داد نزنیم حتما علتی دارد که لجبازی میکنیم و سرتان داد میزنیم و کمک زوری از شما میخواهیم
دیگر نمیتوانم تحمل کنم بعد از اینکه منو به چند بیمارستان بردند که هیچ دکتری حاضر نشد درمانم کند و ما را به خانه فرستاد فهمیدم با ما بازی کردند!
و حالا در روز داوری فرزند حضرت آدم یعنی خودم از شما خواهش میکند به او و دیگران آسیب نزنید احساساتی در مغزشان دارند اما شاید بعضی ها به آنها آسیب بزنند ناراحت و عصبانی میشوند اما شاید دیوانه نباشند
شما به زور میخواستید از من حرف بکشید منم تسلیم شدم گروه خونیo دارم مدرک پروفسورا ندارم

کلبه دوست
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khosrow-parviz
khosrow-parviz

ما اصیلها پادشاهان که گروه خونیo داریم به یک شرط به

ما اصیلها پادشاهان که گروه خونیo داریم به یک شرط به شما عزیزان ایرانی کمک میکنیم یک اینکه هیچ اصیل زاده ای را تهدید به مرگ نکنید یا خودتان را نکشید چون گرگ میشوید و فقط در شب در تاریکی میتوانید زندگی کنید!
و دیگر ما اصیلها نمیتوانیم به شما کمک کنیم ضد ضربه ایم دیوانه میشویم و از خانواده خودمان دفاع مقدس میکنیم و اذان صبح پخش نمیشود چونکه ما فرزندان حضرت آدمیم و صلاح نمیدانیم ازان مغرب پخش بشود صدای گرگها را در اذان صبح شنیدیم همین کافیست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khosrow-parviz
khosrow-parviz

ما اصیلها پادشاهان که گروه خونیo داریم به یک شرط به

ما اصیلها پادشاهان که گروه خونیo داریم به یک شرط به شما عزیزان ایرانی کمک میکنیم یک اینکه هیچ اصیل زاده ای را تهدید به مرگ نکنید یا خودتان را نکشید چون گرگ میشوید و فقط در شب در تاریکی میتوانید زندگی کنید!
و دیگر ما اصیلها نمیتوانیم به شما کمک کنیم ضد ضربه ایم دیوانه میشویم و از خانواده خودمان دفاع مقدس میکنیم و اذان صبح پخش نمیشود چونکه ما فرزندان حضرت آدمیم و صلاح نمیدانیم ازان مغرب پخش بشود صدای گرگها را در اذان صبح شنیدیم همین کافیست.

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khosrow-parviz
khosrow-parviz

ما اصیلها پادشاهان که گروه خونیo داریم به یک شرط به

ما اصیلها پادشاهان که گروه خونیo داریم به یک شرط به شما عزیزان ایرانی کمک میکنیم یک اینکه هیچ اصیل زاده ای را تهدید به مرگ نکنید یا خودتان را نکشید چون گرگ میشوید و فقط در شب در تاریکی میتوانید زندگی کنید!
و دیگر ما اصیلها نمیتوانیم به شما کمک کنیم ضد ضربه ایم دیوانه میشویم و از خانواده خودمان دفاع مقدس میکنیم و اذان صبح پخش نمیشود چونکه ما فرزندان حضرت آدمیم و صلاح نمیدانیم ازان مغرب پخش بشود صدای گرگها را در اذان صبح شنیدیم همین کافیست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khosrow-parviz
khosrow-parviz

ما اصیلها پادشاهان که گروه خونیo داریم به یک شرط به

ما اصیلها پادشاهان که گروه خونیo داریم به یک شرط به شما عزیزان ایرانی کمک میکنیم یک اینکه هیچ اصیل زاده ای را تهدید به مرگ نکنید یا خودتان را نکشید چون گرگ میشوید و فقط در شب در تاریکی میتوانید زندگی کنید!
و دیگر ما اصیلها نمیتوانیم به شما کمک کنیم ضد ضربه ایم دیوانه میشویم و از خانواده خودمان دفاع مقدس میکنیم و اذان صبح پخش نمیشود چونکه ما فرزندان حضرت آدمیم و صلاح نمیدانیم ازان مغرب پخش بشود صدای گرگها را در اذان صبح شنیدیم همین کافیست.

رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید