افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

خُدایـ ـا🙏
اَگہ باز اِحساســـ ـ👼
میڪنے یـ ـہ سِرے 👁🗨
مُشڪلات هَست🕯
ڪہ بہ مَن نَدادے🕳
بِدہ میزارَمـــ ـ 🕸
روے حِساب بُزُرگیت😏

مشاهده همه ی 9 نظر
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

خیلـٓٓـٰٓـٓـٓے سختـٓٓـٰٓـٓـٓہ یـٓٓـٰٓـٓہ مـٓٓـٰٓـٓـٓرد بگــٓٓـٰٓـٓـٓـہ

اونـٓٓـٰٓـٓـٓے ڪـٓٓـٰٓـٓہ تـٓٓـٰٓـٓـٓو خـٓٓـٰٓـٓـونمـٓٓـٰٓـٓہ زنمــٓٓـٰٓـٓـٓہ

عشقـــٓٓـٰٓـٓـٓـمـ خـٓٓـٰٓـٓـٓونـٓٓـٰٓـٓہ شــٓٓـٰٓوهـٓٓـٰٓـٓرشـٓٓـٰٓـٓـٓ

مشاهده همه ی 7 نظر
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

✘✘✘ســـْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـکوتم را به پای

رضایـــْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـتم➢➢➢ننویـــْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـس که هرچه👇👇

کـــْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـشیدیم ⇛⇛


⇚⇚از دهـــْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـانی بود که

بی موقع➘➡️

گـــْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـفت : 👌👌


دوســـْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـتت دارم !

مشاهده همه ی 7 نظر
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

میگـویَند بَعـد از مَرگــ
تَنهـا قِسـمتِ چَپــ مَغـز است کهـ
تا هَشــت دقیقهـ زنـدهـ میمــاند✨
و تَمامـ گذشــتهـ خود را بهـ صورتـِ یڪـ خوابـــ مُرور میکـند
در آن لحظـهـ برای آخریـن بار بهـ یادَمـ خواهیـ آمَـد🙃💔

مشاهده همه ی 1 نظر
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

ﺍﯾﻦ ﮐﻪ شوهرتون ﭘﯿﮑﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ پورشه ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ

ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﻭﻟﯽ ﻧﻪ !

ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﺨﻮﺍﯾﻦ ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ^_^

مشاهده همه ی 7 نظر
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

برو پایین به اونی که میبینی اندازه لیاقتش لایک بده . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر
_______________▓▓▓▓_____________
_______________▓▓▓▓▓▓__________
_______________▓▓▓▓▓▓__________
______________ ▓▓▓▓▓▓▓_________
_____________ ▓▓▓▓▓▓▓▓_________
_____________ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓________
_____________▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓_______
_____________██▓▓▓▓▓▓▓▓_______
____________ ████▓▓▓▓▓██______
____________██████▓▓▓███_____
____________████████████_____
____________████████ ████____
____________███ █████ ███_____
____________███ █████ ███_____
____________███ █████ ███_____
____▓▓▓____███ █████ ███_____
___▓▓▓▓▓__███ ██████ ██_____
__▓▓▓▓▓▓▓ ███ ███████ █_____
___█████__ ██ ████████▒_____
____███___▒▒▒█████████_____
___▓▓▓▓▓_ ▓▓██████████_____
__▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓██████████____
_▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ██████████____
_▓▓ ▓▓▓▓▓▓___▒▒▒▒▒▒▒_______
_▓▓ ▓▓▓▓▓____ ▒▒▒▒▒▒▒_______
_▒▒_█████____▒▒▒▒▒▒▒_______
____██████____▒▒▒▒▒▒________
___███████____▒▒▒▒▒_________
___███████____▒▒▒▒▒_________
___███████____▒▒▒▒-__________
____▒▒▒_▒▒_____▒▒▒▒__________
_____▒▒_▒▒_____▒▒▒▒__________
_____▒▒_▒▒_____▒▒██__________
_____▒▒__▒_____▒▒██__________
_____▒___▒_____██_█__________
_____▒___▓▓___ ██_____________

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

هـِــ ی غریبـــﮧ !
قیــآفت خیلـے آشنـآست
من و تو قبلا جـآیـے همدیگرو ندیدیــ م ؟
آهـ ـآن… یـ ـآدم اومــد
یــﮧ روزآیـے یــﮧ خاطره هـآیـے بـآ هم دآشتیم
یـآدمــﮧ اون موقع دم از عشق میزدے
هــﮧ … انقدر مــآت نگـ ـآم نکن
عشقت حسودیش میشــﮧ !
دســتات ارزونــی خودتــ..
رآستــے قبل رفتنت : دیگــﮧ هیچ حسـ ے بهت ندآرم
دیگــﮧ وقتــے دیدمت دلم نلرزید
خوآستم بدونـی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

رفیق ، پیراهنم را بزن بالا
کمرم را دیدی ؟ نترس چیزی نیست !
اینها فقط جای خنجرند ، من نفهمیدم در رفاقت چه شد ؟
“تو مواظب باش”

مشاهده همه ی 2 نظر
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه دو حالت بیشتر نداره
یا میخوان جات باشن نمیتونن
یا میخوان بات باشن نمیتونن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

☜ ﻣﯿــــﮕَﻦْ ﺁﺩَﻡ ﻭَﻗــــﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿـــﺮِﻩ

ﺑَــﺪَﻧِﺶْ ﺳـَـــــﺮﺩ ﻣﯿــــﺸِـﻪ₪

ﭘَـﺲْ ﻫَﺮﮐـــﯽ ﺑـﺎﻡ ﺳـَــــﺮﺩ ﺷُـﺪ √

← ﺧــﻮﺩِﺵْ ﺑِﺰَﻧِــﻪ ﺑِﻪ ﭼــــﺎﮎ ➜➜➜

ﭼـﻮﻥْ ﺩﯾﮕِـﻪ ﻣُــــﺮﺩﻩ ﺣِــﺴــﺎﺑِﺶْ ﻣﯿــــﮑُﻨَـﻢ ✘✘✘

مشاهده همه ی 3 نظر