لحظه  بروز رسانی 
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

دختر: سلام خوبی؟ پسر: صدا عشقمو بشنوم و

دختر: سلام خوبی؟

پسر: صدا عشقمو بشنوم و بد باشم؟ 😉
خعلییی خوبم...تو چطوری؟

دختر: منم خوبم...ببین من دارم از زندگیت میرم بیرون واسه همیشه....

پسر: سرکارم گذاشتی باز؟ 😃 جون عشقت اذیتم نکن....سرکارم،خیلی هم خستم...عشقمم نیست ماساژم بده یه خورده....

دختر: جدی میگم.

پسر: بسه دیگه...خب کجایی..چیکارا میکنی؟

دختر: من عاشقت نبودم...عشقم بهت دروغ بود.عاشقت نبودم....دیگه نه زنگ بزن نه اس بده.....

پسر: باورم نمیشه.

دختر: لعنتی چرا این قد بهم اعتماد داری؟

پسر: چون عشق منی...په ساکت شو...عشق من و تو پاک ترین و بی ریا ترین عشقه...په ساکت...

دختر: بسه..بسه... 😭

پسر: چی شده عشقم؟ گریه میکنی؟ عشق من چرا گریه میکنی؟ هااان!؟

دختر: منو ببخش...فقط ببخشم...نتونستم من....نتونستم... 😭

پسر: چی شده لامصب؟ با حرفات منو داغون نکن..با گریه هات خوردم نکن...خواهش میکنم....

دختر: خداحافظ 😭

پسر: زهر مار...خداحافظ نداشتیم...کاری نکن بیام دم خونتون بندازمت تو ماشین یه جایی ببرمت که دست خدا هم بهت نرسه ها....😡

دختربا صدای بلندی فریاد زد: دیییگه دوووووووسسسسیت نداررررررم.....
و بعدش گوشی و قطع کرد......

همه جا چراغونی بود...🎉🎉
بوی اسپند کل فضا و پر کرده بود...
لبخندای پدرومادر دختر....شادی و کف زدنای فامیل.....همه چی به ظاهر خوب بود....
ولی کی به فکر دل این دختر بود؟
کی به فکر اشکایی بود که زیر تور ریخته میشد.....؟!
کی به فکر دست یخ زده ی دختری بود که تو دست یه مرد دیگس!؟
کی به فکرش بود؟
کی به فکر روح و جسم این دختر بود، که قرار بود امشب تسلیم یه مرد دیگه بشه!!!!!
کی به فکرش بود؟
داماد با لبخندی به دختر نگاهی انداخت و گفت : راستی! دوستمو دیدی که برام عزیزه قد داداش؟؟؟؟؟؟
دختره که دلش نمیخواست اشکاشو کسی ببینه...سرشو بلند نکرد...

ولی بعدش یه صدای آشنا گفت: * عشقم*
دختر سرشو بالا آورد و عشقشو تو کت و شلوار مشکی روبه روش دید....
شدت اشک ریختن دختر بیشتر شد...

پسر: عه...گریه نکن عزیزم..دختر که تو شب عروسیش گریه نمیکنه،باید بخنده..پس بخند...بخند لامصب..بذار پاهام بیشتر از این سست نشن ...گریه هات،اشکات،منو به زانو در میاره....امشب دوستم گفت که عروسیشه،گفت که منم دعوتم....ولی نمیدونستم عروس این مجلس تویی.

دختر: به خدا نفسم داره بند میاد.به خدا نتونستم...تحت فشار بودم.

پسر: اگه مال من بودی و این طوری جلوم گریه میکردی محکم بغلت میکردم و کلی بوست میکردم تا گریه از یادت بره.

دختر: من تو رو میخوام...نمیخوام انگشت یکی دیگه هم بهم بخوره...خدایا چرا صدامو نمیشنوی....من این پسرو میخوام.... 😭

پسر: یادته چ قدر راجع به شب عروسیمون حرف میزدیم؟ یادته عکس بچه میفرستادم برات و میگفتم فک کن این بچه من و توئه....یادته چه قد میخندیدم؟؟؟ یادته عزیزم؟؟؟؟
یادته گفتی وقتی بچمون داشت دندون در می آورد از دندوناش عکس بگیریم و بفرستیم برا همه مخالفای رابطمون؟ یادته؟؟؟؟

دختر: تو رو خدا بهم رحم کن....نذار مال یکی دیگه بشم... بکش....خواهش میکنم... 😭

پسر: این حرف و نزن..تو به اندازه یه زندگی خوب از این دنیا سهم داری..شوهرت پسر خوبیه...من همیشه حواسم بهت هست...اگه نازک تر از گل بهت حرفی زد از رو زمین برش میدارم.....

دختر: نمیخوام .....نمیخوام. 😭

پسر: اگه دوسم داری فقط زندگی کن...من اون قدر خودخواه نشدم که زندگی زندگیمو نابود کنم...
فقط یه سئوال.....
چطوری بهت کمتر فک کنم؟؟
با کار کردن شبانه روزی؟
سیگار کشیدن... 🚬
با آرامبخش چطور؟
گوش کردن آهنگ با صدای بلند چی؟ 🎵🎵
نه......
نمیتونم.....
بامردن میشًه؟؟؟؟
نه...حتی با مردنم نمیشه...
حتی اگرم بمیرم..
حسرت بچه ای که هر شب واسه داشتنش ذوق میکردم و نتونستم داشته باشمش...
فقط بدون همیشه عاشق ترینت میمونم....تو هر شرایطی باهاتم....

دختر: 😭😭😭


پسر: مبارک باشه زن داداش....😔😔

مشاهده همه ی 3 نظر
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

خُدایـ ـا🙏 اَگہ باز اِحساســـ ـ👼 میڪنے یـ ـہ

خُدایـ ـا🙏
اَگہ باز اِحساســـ ـ👼
میڪنے یـ ـہ سِرے 👁🗨
مُشڪلات هَست🕯
ڪہ بہ مَن نَدادے🕳
بِدہ میزارَمـــ ـ 🕸
روے حِساب بُزُرگیت😏

مشاهده همه ی 10 نظر
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

خیلـٓٓـٰٓـٓـٓے سختـٓٓـٰٓـٓـٓہ یـٓٓـٰٓـٓہ مـٓٓـٰٓـٓـٓرد بگــٓٓـٰٓـٓـٓـہ اونـٓٓـٰٓـٓـٓے ڪـٓٓ

خیلـٓٓـٰٓـٓـٓے سختـٓٓـٰٓـٓـٓہ یـٓٓـٰٓـٓہ مـٓٓـٰٓـٓـٓرد بگــٓٓـٰٓـٓـٓـہ

اونـٓٓـٰٓـٓـٓے ڪـٓٓـٰٓـٓہ تـٓٓـٰٓـٓـٓو خـٓٓـٰٓـٓـونمـٓٓـٰٓـٓہ زنمــٓٓـٰٓـٓـٓہ

عشقـــٓٓـٰٓـٓـٓـمـ خـٓٓـٰٓـٓـٓونـٓٓـٰٓـٓہ شــٓٓـٰٓوهـٓٓـٰٓـٓرشـٓٓـٰٓـٓـٓ

مشاهده همه ی 7 نظر
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

✘✘✘ســـْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـکوتم را به پای رضایـــْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْ

✘✘✘ســـْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـکوتم را به پای

رضایـــْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـتم➢➢➢ننویـــْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـس که هرچه👇👇

کـــْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـشیدیم ⇛⇛


⇚⇚از دهـــْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـانی بود که

بی موقع➘➡️

گـــْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـفت : 👌👌


دوســـْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـتت دارم !

مشاهده همه ی 7 نظر
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

میگـویَند بَعـد از مَرگــ تَنهـا قِسـمتِ چَپــ مَغـز است کهـ

میگـویَند بَعـد از مَرگــ
تَنهـا قِسـمتِ چَپــ مَغـز است کهـ
تا هَشــت دقیقهـ زنـدهـ میمــاند✨
و تَمامـ گذشــتهـ خود را بهـ صورتـِ یڪـ خوابـــ مُرور میکـند
در آن لحظـهـ برای آخریـن بار بهـ یادَمـ خواهیـ آمَـد🙃💔

مشاهده همه ی 1 نظر
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

ﺍﯾﻦ ﮐﻪ شوهرتون ﭘﯿﮑﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ پورشه ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ

ﺍﯾﻦ ﮐﻪ شوهرتون ﭘﯿﮑﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ پورشه ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ

ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﻭﻟﯽ ﻧﻪ !

ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﺨﻮﺍﯾﻦ ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ^_^

مشاهده همه ی 7 نظر
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

برو پایین به اونی که میبینی اندازه لیاقتش لایک بده

برو پایین به اونی که میبینی اندازه لیاقتش لایک بده . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر
_______________▓▓▓▓_____________
_______________▓▓▓▓▓▓__________
_______________▓▓▓▓▓▓__________
______________ ▓▓▓▓▓▓▓_________
_____________ ▓▓▓▓▓▓▓▓_________
_____________ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓________
_____________▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓_______
_____________██▓▓▓▓▓▓▓▓_______
____________ ████▓▓▓▓▓██______
____________██████▓▓▓███_____
____________████████████_____
____________████████ ████____
____________███ █████ ███_____
____________███ █████ ███_____
____________███ █████ ███_____
____▓▓▓____███ █████ ███_____
___▓▓▓▓▓__███ ██████ ██_____
__▓▓▓▓▓▓▓ ███ ███████ █_____
___█████__ ██ ████████▒_____
____███___▒▒▒█████████_____
___▓▓▓▓▓_ ▓▓██████████_____
__▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓██████████____
_▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ██████████____
_▓▓ ▓▓▓▓▓▓___▒▒▒▒▒▒▒_______
_▓▓ ▓▓▓▓▓____ ▒▒▒▒▒▒▒_______
_▒▒_█████____▒▒▒▒▒▒▒_______
____██████____▒▒▒▒▒▒________
___███████____▒▒▒▒▒_________
___███████____▒▒▒▒▒_________
___███████____▒▒▒▒-__________
____▒▒▒_▒▒_____▒▒▒▒__________
_____▒▒_▒▒_____▒▒▒▒__________
_____▒▒_▒▒_____▒▒██__________
_____▒▒__▒_____▒▒██__________
_____▒___▒_____██_█__________
_____▒___▓▓___ ██_____________

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

هـِــ ی غریبـــﮧ ! قیــآفت خیلـے آشنـآست من و

هـِــ ی غریبـــﮧ !
قیــآفت خیلـے آشنـآست
من و تو قبلا جـآیـے همدیگرو ندیدیــ م ؟
آهـ ـآن… یـ ـآدم اومــد
یــﮧ روزآیـے یــﮧ خاطره هـآیـے بـآ هم دآشتیم
یـآدمــﮧ اون موقع دم از عشق میزدے
هــﮧ … انقدر مــآت نگـ ـآم نکن
عشقت حسودیش میشــﮧ !
دســتات ارزونــی خودتــ..
رآستــے قبل رفتنت : دیگــﮧ هیچ حسـ ے بهت ندآرم
دیگــﮧ وقتــے دیدمت دلم نلرزید
خوآستم بدونـی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

رفیق ، پیراهنم را بزن بالا کمرم را دیدی ؟

رفیق ، پیراهنم را بزن بالا
کمرم را دیدی ؟ نترس چیزی نیست !
اینها فقط جای خنجرند ، من نفهمیدم در رفاقت چه شد ؟
“تو مواظب باش”

مشاهده همه ی 1 نظر
اك واگذار شده به fatemeh
عصبانیعصبانی
اك واگذار شده به fatemeh

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه دو حالت بیشتر نداره

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه دو حالت بیشتر نداره
یا میخوان جات باشن نمیتونن
یا میخوان بات باشن نمیتونن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید