لحظه  بروز رسانی 
behrokh
آروم و عادیآروم و عادی
behrokh

خدایا خیلی ازت دلخورم. من رو گذاشتی میون یک انبردست ،

خدایا خیلی ازت دلخورم. من رو گذاشتی میون یک انبردست ، داری تا می تونی فشار میدی!!
تا کی میخوای ادامه بدی چرا؟

http://www.hammihan.com/users/status/thumbs/thumb_HM-20134929117981047331378540939.8616.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
masoudsilenthell
شیطونشیطون
masoudsilenthell

پیکﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ* ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻪ

جدیدترین عکس های عاشقانه و عکس های رمانتیک

پیکﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ*

ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺎﻡ ﺑﻪ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ! ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﺭﻩ

ﺷﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﯾﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ !…

ﭘﯿﮏ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ

ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻭﺳﺘﺶ

 ﺭﻓﯿﻖ ﺷﺪﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﻭ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ: ﺳﻼﻡ ﺁﺑﺠﯽ !…

ﭘﯿﮏ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ *

ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﺸﻪ ﭼﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﺍﺯ

 ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺸﻪ!…

ﭘﯿﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ *

ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰﺩﺵ ﻋﺎﺷﻖ
ﭘﺴﺘﭽﯽ ﺷﺪ !…

ﭘﯿﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ *

ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻮ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ

 ﺗﻮﻟﺪﺵ ﺭﻣﺰ ﮔﻮﺷﯿﻤﻪ !…

ﭘﯿﮏ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ *

ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺸﻮﻥ،ﻫﻮﺍﯼ ﺁﻏﻮﺵ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ

ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﻟﯽ ﺟﺰ ﺯﺍﻧﻮﻫﺎﯼ ﻏﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﻐﻞ

 ﮐﺮﺩﻧﺸﻮﻥ، ﻧﺪﺍﺭﻥ!…

ﭘﯿﮏ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ *

ﺍﻭﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺭﻓﯿﻘﺶ ﮔﻔﺖ

 ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﻢ ﺗﺎﻭﺍﻧﺸﻮ ﻣﯿﺪﻡ

 ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻩ. ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮﺵ

 ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎﺷﻪ. ﺭﻭ

 ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ

 ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﮔﻔﺖ: ﺳﻼﻡ ﺩﺍﺩﺍﺵ ،ﺳﻼﻡ ﺯﻥ

 ﺍﺩﺍﺵ !…

ﭘﯿﮏ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ *

ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻋﺸﻘﺶ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﯾﮑﯽ

 ﺩﯾﮕﻪ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺩﺍﺩ ﺯﺩ ﺁﻫﺎﯼ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﻋﺸﻘﻢ

 ﺑﺎﺵ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻫﻢ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻩ

 ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﯾﻮﻭﻧﺴﺖ !…

ﭘﯿﮏ ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ *

ﺍﻋﺪﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﻡ ﺭﻓﯿﻘﺸﻮ ﮔﺮﺩﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺎﯼ

 ﭼﻮﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺭﻓﯿﻘﻢ

 ﺑﮕﯿﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪ !…

ﻭ ﭘﯿﮏ ﺩﻫﻢ ﭘﯿﮏ ﺁﺧﺮ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ *

ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻣﻮ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﺎﻡ ﭘﺮﭘﺮ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ

 ﻋﻈﻤﺘﺸﻮ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻩ !..

همیــــــشگی
مشاهده همه ی 4 نظر
masoudsilenthell
شیطونشیطون
masoudsilenthell

یکی داشت ویکی نداشت ! اونی که داشت تو بودی ،اونی

romantic_love_Rouzegar.com_11.jpg

یکی داشت ویکی نداشت !

اونی که داشت تو بودی ،اونی که تورو نداشت من بودم……….

یکی خواست ویکی نخواست!

اونی که خواست تو بودی ،اونی که بی تو بودن را نخواست من بودم……..

یکی بود ،پس کی نبود!

اونی که بود تو بودی ،اونی که نبود من بودم……..

یکی آورد ،یکی نیاورد!

اونی که آورد تو بودی ،اونی که به جز تو به هیچ کس ایمان نیاورد من بودم……….

یکی برد ،یکی نبرد!

اونی که برد تو بودی ،اونی که دل به تو باخت من بودم………

همیــــــشگی
مشاهده همه ی 8 نظر
vahid
آروم و عادیآروم و عادی
vahid

تا وقتی از کس_ی مطمئن نشدی باهاش خاط_ره نسازتقاص خاط_رهج

تا وقتی از کس___________ی مطمئن نشدی 
باهاش خاط_____________ره نساز
تقاص خاط_____________ره
جن_____________ون است .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
behrokh
آروم و عادیآروم و عادی
behrokh

خاطراتم را بده دست پرســــــتوها برو زجر دارم میکشم  خوبم

خاطراتم را بده دست پرســــــتوها برو

زجر دارم میکشم  خوبم .... همین حالا برو

دیر دارد می شود ؛ مجنون لیلا روی من!

تا که جان نسپرده در آغوشت این لیلا برو

این قدر دل دل نکن ! دل را به کشتن می دهی....

سوز دارد قلب من ،یا راحتم کن یا برو...

مرگ تدریجی است دل کندن از آغوشت ولی...

من که مدتهاست مردم! کم کن ام از "ما" برو...

گرچه ، طوفان آرزوهای مرا بر باد برد

گرچه سهمم این نبود از زندگی...اما برو

می روی گم می شود، دل در غبار رفتنت....

خواهشا امشب بمان !!! فــــــــــردا ......نه پس فردا برو....


http://hw9.asset.aparat.com/avt/1144472-3372-b.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است