لحظه  بروز رسانی 
lida
lida

One day at a time_this is enough.Do not look back

One day at a time_this is enough.Do not look back

One day at a time_this is enough.Do
not look back and grieve over the past for
it is gone and do not be troubled about
the present and make it so beautiful that
it will be worth remembering.
_ Ida Scott Taylor

تنها یک روز در سراسر حیات کافی ست
نگاه از گذشته برگیر و بر آن غبطه مخور
چرا که از دست رفته است
در غم آینده نیز مباش
چرا که هنوز فرار نرسیده است
زندگی را در همین لحظه بگذران
و آن را چنان زیبا بیافرین که ارزش بیاد ماندن را داشته باشد.

آیدا اسکات تایلور

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
lida
lida

LOVE is like WAR Easy to start

LOVE is like WAR

Easy to start...

Difficult to end...

Impossible to forget...

عشق مانند جنگ است

شروع آن آسانه

خاتمه دادن به آن مشکله

فراموش کردنش غیر ممکنه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
lida
lida

Whatever I gave him, that's fine except giving away freely

Whatever I gave him, that's fine
except giving away freely
the heart of mine
It was a senseless child, my heart
How did he tame it? I know not ..
He said he loved me to madness
But in the end he filled my cup with poison of sadness

هر چه دادم به او حلالش باد
غیر از آن دل كه مفت بخشیدم
دل من كودكی سبكسر بود
خود ندانم چگونه رامش كرد
او كه میگفت دوستت دارم
پس چرا زهر غم به جامش كرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✨⭐PARSA⭐✨
آروم و عادیآروم و عادی
✨⭐PARSA⭐✨
روز مادر مبارک

روز مادر مبارک{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید