افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
mahsa+18
شیطونشیطون
mahsa+18

•●ﺗﻨﻬﺎﯾـــــــﯽ ﯾﻌﻨـــــــــﯽ :

•●ﻫﻨـــﺪﺯﻓــﺮﯾــﺖ ﺍﺯﺕ ✧ﺟــــﺪﺍ✧ ﻧﺸـــــﻪ !♪
•●ﺑـﺎ ﺁﻫـﻨﮕـــﺎ ✧ﺯﻧﺪﮔــــﯽ✧ ﮐﻨــــــﯽ !♪
•●ﻫﻤـــﯿﺸــــﻪ ✧ON✧ ﺑﺎﺷـــــﯽ ﻭ
•●ﻫــــﺮ ﮐــــﯽ ﺑﻬــﺖ پﯿــﺎﻡ ﻣﯿــــﺪﻩ ﯾــﻪ ﺩﻗﯿﻘـــﻪ ﻫـــﻢ✧ ﻣﻨﺘﻈــﺮ✧ ﻧـﻤـﻮﻧــﻪ 
•●ﻭﺍﺳـــــــﻪ ✧ﺟــﻮﺍﺑــــــﺶ✧ !☎
•●ﯾﻌﻨــــﯽ ﻫﻤﯿــــﺸﻪ ✧پـﺎﯾـــﻪ✧ ﺑﺎﺷــﯽ ﻭﺍﺳــﻪ ﺑﯿــﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘــﻦ ﺗـﺎ ﺷـﺎﯾـــﺪ •●ﯾﮑـــﻢ ﺣــﻮﺍﺳﺖ✧ پــﺮﺕ ﺷـــﻪ !!✔
•●ﯾﻌﻨـــــﯽ ﻣﻨﺘﻈــﺮ ﺗﻤــــﺎﺱ ﻫﯿــﭻ ✧ﻓــــﺮﺩ ﺧﺎﺻــــﯽ✧ ﻧﺒــﺎﺷـــﯽ !
•●ﯾﻌﻨـــــﯽ ﯾـــﻪ ✧ﺑﻐـــﺾ✧ ﻧﺎﺧــــﻮﻧـــﺪﻩ !T_T
•●ﯾﻌﻨـــــﯽ ﯾﻬـــﻮ ✧ﺧﯿــﺮﻩ✧ ﺷــﯽ ﺑــﻪ ﯾﺠــــﺎ ﻭ ﺑــﺮﯼ ﺗــﻮ ✧ﻓـﮑـــﺮ✧ !⊙﹏⊙
•●ﺗﻨﻬــﺎﯾــــــﯽ ﯾﻌﻨــﯽ ﻫﻤـــﻪ ﯼ ﺍﯾﻨــﺎ ﺑﺎﺷــﻪ ﻭﻟــﯽ✧ﺣــﺎﺿـﺮ✧ﻧﺸـــﯽ
•●ﺩنﯾﮕــــﻪ ﻫﯿﭽـــﻮﻗـــﺖ ﺣﺘــﯽ ﻭﺍﺳــﻪ ✧ﯾــﻪ ﻟـﺤـﻈـــــﻪ✧ ،
•●ﺍﯾــﻦ ' ﺗـﻨــــﻬــــــﺎﯾـــــﯽ ' ﺭﻭ ﺑـﺎ ﮐﺴــﯽ ✧ﻗﺴــﻤﺖ✧ ﮐﻨـــﯽ !●︿●

مشاهده همه ی 4 نظر
mahsa+18
شیطونشیطون
mahsa+18

شَــــب ڪہ مـــــیشـــــود. . . .   
 گلویَـــم پُــر مـــــیشــود. . . .
پر از یڪ بُـغـض ِِ سَنگیـــڹ 
بُـغضـــــے ڪہ نـــاخواستہ می ترڪَـــد و چشمــــــــانم را پــــــــــاڪ ، بــارانـے می ڪنــد. . . .
و امـــــا دلــم . . . .
دلــم پُـر میـــــشـــود از درد. . .
 دردهـایـــــے پُـر از حــــرف . . .
 حـرف هــایی مملـوء از درد. . .
حرف هایی  ڪہ یڪ بــاره در دلـم فَوَران مے ڪننـد ،
و روے این دیــــوار ِِ مَـجــازے آرام  مــــــــــے گیرنــــــــد. . .
 و مڹ میمانم و خوابـــــے ڪہ روزهاست به چشمانم حـــــرام شده . . .

مشاهده همه ی 4 نظر
mahsa+18
شیطونشیطون
mahsa+18

نـــــہ درگــــــــیـر عـلـف 
نـــــہ درگــــــــیـر طــــرف
نـــــہ درگــــــــیـر شــــــــرف
نـــــہ درگــــــــیـر شـبــــــــــــم
یـــــہ مغــــــز پــــــکیــــده
یـــــہ فـکـــــــــــر پــوسیــــده
کــــہ تـرجیــح میـــده درد و بـــریـــزه تـــو سـینـــہ 
پـکـــــــو میریــزه رو سیـنـــــہ
کـــه فـــــراموش کـــنہ لــب اونــــو بــوسیــده
یـــــہ زمانــے میگفتن ایــن بـچہ خـــــوبیہ
اووووف چــــہ رولــے بـــود
هههههه کـــــردم کــــلــے دود★

مشاهده همه ی 2 نظر
mahsa+18
شیطونشیطون
mahsa+18

♚ﻭَﻗــــــــــــــﺘــــــــﻰ  ﮔُــــﻔــــﺘــــﻰ  ﻣَـــــﻨـــــﻮُ  ﻓَــــــــﺮﺍﻣـــــــــﻮﺵ ﻛُـــــــﻦ♚•••⇜•

••ﺩﺍﺷـــــﺘَــــــﻢ  ﺑِــــــﻪ  ﻣَـــــــــﻐــــــﺰَﻡ  ﻓِـــــــــــﺸــــﺎﺭ  ﻣــــﻴـــﺎﻭُﺭﺩَﻡ ﺍَﺻــــﻼً ﺗُـــــﻮ ﻛــــﻰ  ﻫَــــﺴــــﺘﻰ●●●

☜ﻣَــــــــﻦ  ﭼﺎﻳــﻴــﻤـــﻢ ﺳَــــــﺮﺩ  ﻣـــــﻴـــﺸـــــــﻪِ  ﻣـــﻴــــــﺮﻳــــــــﺰَﻡ ﺩﻭﺭ◇◆◇ 

ﺗــــُﻮ ﻛِــــــﻪ ﺩﯾــــﮕِــــﻪ  ﺗــــُـﻮ ﺍﻯ

☜ﻭﺍﺳــــــــﻪِ ﻣَــــــﻦ  ﺧـــــﻮﺍﺳــــــﺘَـــــــﻦ • ﻳَــــﻌـــــﻨــــی ﺩﺍﺷـــــــﺘَﻦ•

 ﭘَـــــــــﺲ  ﺍَﮔـــــِﻪ  ﻧَـــــﺪﺍﺭَﻣِــــــــﺖ ☜☜☜ ﺑِــــــــــﺪﻭﻥ

مشاهده همه ی 1 نظر