لحظه  بروز رسانی 
محمد
بی‌حالبی‌حال
محمد

بسلامتي اون حس هايي كه نميشه به اشتراك گذاشت،نه توي نت،نه

بسلامتي اون حس هايي كه نميشه به اشتراك گذاشت،نه توي نت،نه جاي ديگه!
فقط بايد بريزي تو خودت!

مشاهده همه ی 4 نظر
محمد
بی‌حالبی‌حال
محمد

مهم این نیست که قشنگ باشیقشنگ اینه که مهم باشی!حتی برای

مهم این نیست که قشنگ باشی
قشنگ اینه که مهم باشی!
حتی برای یک نفر..
کوچک باش و عاشق
که عشق خود می داند آیین بزرگ کردنت را...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
بی‌حالبی‌حال
محمد

هر اندازه كه گرگ باشي در نهايت عاشق بره اي خواهي

هر اندازه كه گرگ باشي در نهايت عاشق بره اي خواهي شد كه تو را به علف خوردن وا مي دارد و رسالت عشق اين است شدن آنچه نيستي.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
بی‌حالبی‌حال
محمد

هوس بازان کسی را که زیبا میبینند دوست میدارند. اما عاشقان

هوس بازان کسی را که زیبا میبینند دوست میدارند... اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا میبینند.....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
بی‌حالبی‌حال
محمد

عارفی را دیدند مشعلی و جام آبی در دست ، پرسیدند

عارفی را دیدند مشعلی و جام آبی در دست ، پرسیدند : کجا میروی؟
گفت : می روم با آتش ، بهشت را بسوزانم و با آب جهنم را خاموش کنم ، تا مردم خدا را فقط به خاطر عشق به او بپرستند،
نه به خاطر عیاشی در بهشت و ترس از جهنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
بی‌حالبی‌حال
محمد

اين روزها همه آدمها درد دارند ؛בَرבپـولـ . . .בَرבعِـشــقـ

اين روزها همه آدمها درد دارند ؛בَرבپـولـ . . .בَرבعِـشــقـ . . .בَرבتَـنـهـائـﮯ...ایـטּروزهـا چِـقَـבر یـاבِمـاטּمـﮯرَوَבزِنـבِگـﮯڪُـنـیـمـ . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
بی‌حالبی‌حال
محمد

بنده ي من !  چرا پيش من نمي آيي ؟ از

بنده ي من ! 

چرا پيش من نمي آيي ؟ از من مهربان تر و زيباتر و غني تر چه معشوقي داري ؟ چرا عاشق من نمي شوي ؟ تو چگونه عاشقي هستي که من بايد ناز تو را بکشم ؟ چرا اين قدر کودکي که بايد تو را با عسل و آتش گول بزنم و پيش خودم بياورم ؟ چرا روز ها با مردمان معامله و معاشرت مي کني و شبها به من ناسزا مي دهي ؟ من ليلي هستم تو چرا مجنون نمي شوي ؟ من هر روز کاسه هايت را مي شکنم چرا نمي فهمي که تو را دوستدارم ؟ چرا نمي فهمي ؟ چرا براي کاسه شکسته هايت گريه ميکني ؟ « کاش مي دانستي چقدر مشتاق تو هستم و همان بهتر که نمي داني که اگر مي دانستي از شوق مي مردي » (مضمون حديث قدسي) و من نمي خواهم بميري مي خواهم زنده باشي و عاشقم شوي ؛ عاشقم شوي تا عاشقت شوم و عاشقت شوم تا تو را بکشم . زيباي من ! صد و بيست و چهار هزار و چهارده فرشته را به شکل انسان فرستادم تا عاشقي را به تو بياموزند اما تو ... فقط نماز خواندي که به جهنم نروي و روزه گرفتي که به حوري برسي و ... فردا که بزرگ شوي و به بلوغ برسي ، خواهي فهميد که من زيبا هستم آنگاه مي خواهي عاشق من شوي ولي دير شده است و تو در آتش فراق من خواهي سوخت و جهنمي که مي گفتم همان خواهد بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید