لحظه  بروز رسانی 
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
گرفتارگرفتار
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
File00009323.jpg

آســــــ{-94-}ــــــــــ

بـزن بــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
گرفتارگرفتار
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق

بی تو

tviizwwthz580mnu3a4f.jpg

6h7jof6gtwr97c7zt0hm.jpg

بـزن بــاران
مشاهده همه ی 2 نظر
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
گرفتارگرفتار
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق

برنامه ریزی آوردن زمان آینده به حال است تا بتوانید اکنون برای آن کاری انجام دهیم

بـزن بــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
گرفتارگرفتار
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق

بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است

بـزن بــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
گرفتارگرفتار
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق

انسان هر قدر بیشتر بداند به همان اندازه نقطه های استتار بدست می آورد

بـزن بــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
گرفتارگرفتار
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق

هیچ گاه از داشتن دشمن نترس

از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس

بـزن بــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید