لحظه  بروز رسانی 
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
گرفتارگرفتار
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
آســــــــــــــــ

آســــــ{-94-}ــــــــــ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
گرفتارگرفتار
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق

بی تو

tviizwwthz580mnu3a4f.jpg

6h7jof6gtwr97c7zt0hm.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
گرفتارگرفتار
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق

برنامه ریزی آوردن زمان آینده به حال است تا بتوانید اکنون

برنامه ریزی آوردن زمان آینده به حال است تا بتوانید اکنون برای آن کاری انجام دهیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق
گرفتارگرفتار
ϻorȾezȺ ⁞⁞نیکان سپهر⁞⁞رز عاشق

هیچ گاه از داشتن دشمن نترس از انجام ندادن درست

هیچ گاه از داشتن دشمن نترس

از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید