لحظه  بروز رسانی 
مصطفی
مهربونمهربون
مصطفی

http://upcity.ir/images2/02660195142710885613.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
مصطفی
مهربونمهربون
مصطفی

بعضی آدمهــــــا یهـو میــان. . . . ! یهـو زندگیـتـــــو

بعضی آدمهــــــا یهـو میــان. . . . !

یهـو زندگیـتـــــو قشنگ میکنن . . . !

یهـو میشن همــــــه ی دلخـوشیت . . . !

یهـو میشن دلیـل خنــــــده هات . . . !

یهـو میشن دلیل نفس کشیــــدنت . . . !

... بـعــــد همینجـوری یهـو میــــــرن . . . !

یهـو گنـــــــــــد میـزنن بـه آرزوهــــات . . . !

یهـو میشن دلیل همــــــــه ی غصــه هات و همـــــــه ی اشکات . . . !

یهـو میشن سبب بالا نیـــومدن نفسـت...

مشاهده همه ی 2 نظر