لحظه  بروز رسانی 
marziyeh;;;mousavi
marziyeh;;;mousavi

تنها نشسته بودم در بهشتی که حتی تصورش را هم نمی

تنها نشسته بودم در بهشتی که حتی تصورش را هم نمی

تنها نشسته بودم در بهشتی که حتی تصورش را هم نمی کردم .اما انجا با ان همه زیبایی و بزرگی ، کمبود چیزی را فریاد میزد ، آری آن نبود وجود تو بود،که حلقه های مهرم را به دلت قلاب زد اما افسوس که با رفتنت رشته ها پنبه کردی . و حال من اینجا تنها در بهشتی نشسته ام که بوی جهنم تنهایی میدهد ...... افسوس نمایشگر چشمانت سوخت... افسوس

مشاهده همه ی 4 نظر
marziyeh;;;mousavi
marziyeh;;;mousavi

درد نوشتن از کشیدن بیشتر است میدانی چرا؟ . آنگاه

درد نوشتن از کشیدن بیشتر است میدانی چرا؟ .......
آنگاه که با دل شکسته ات مینشینی پای ورق های مرده سفید، قلم بی جان را در دستان سرد و یخ بسته ات میگیری .، تا با اندک جانی که در سینه داری و چند نفسی که قلب شکسته ات میکشد ، از هزاران خاطره تلخ و شیرین میگویی ، با یادآوری هر لحظه از گذشته ای که ویران شد اشک میریزی و با شادی هایی که تمام شد لبخند تلخی میزنی که حتی چشمان تارت هم نمیخواهد نظاره گرش باشد ... چه انتظاری از خواننده کتاب هایت داری ؟ ...... هیچ ، فقط میخواهم برای چند صباحی بخوابم تنها خواب ....

تا چشمانت پاک نباشد نمیتوانی بکشی . دستانت را محکم میکنی ، ورقه را مقابلت میگذاری و آنچه ترسیم میکنی نمایشگر حال توست ‌...
آخ چه دردی دارد وقتی نقاش خوبی نباشی و نتوانی گریه ها را ترسیم کنی . چه دردی دارد که فقط بنویسی و دیگران حال خواندن نداشته باشند .
اخ چه دردی دارد این بی کسی محض ......

..
دیگران می آیند و اندکی به آن مینگرند ...و از حالت آگاه میشوند ..
آخ چه دردی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marziyeh;;;mousavi
marziyeh;;;mousavi

نگران از انفجار خشم خود . من ایستاده ام مقابل طوفان

نگران از انفجار خشم خود . من ایستاده ام مقابل طوفان

نگران از انفجار خشم خود .... من ایستاده ام مقابل طوفان تو.....تو باغرورت اماده ای اما... من جز دل شکسته ام صلاحی ندارم .... بیا تا که ببینی با چشم خود .که آیا؟ این دل است پیروز یا اینکه غرورت . ‌.. من نمیگویم دلم پیروز میدان است اما توبدان که غرورت در مقابل دلم خواهد شکست .... صدای فریادم را نمی شنوی زیرا جلوی دهانم را گرفته ام . بیا تا در میدان فریاد کشم تا اقیانوس ها از موج صدایم بخروشند ... تو فقط بیا....

مشاهده همه ی 1 نظر