بروز رسانی 
alicetheme
قبراققبراق
alicetheme

براي شاد كردن كودكان نيازي به کار خاصي نيست كودكان

براي شاد كردن كودكان نيازي به کار خاصي نيست كودكان همه دوست داشتني و مثل يك حرير پاك هستند خوشحال كردن آنها كاري بسيار راحت اما عمقي دارد به وسعت تمام زندگيشان .
ما دور هم جمع شديم تا با هم فكري شما دوستان فضايي شاد ايجاد كنيم، دنيايي رنگي براي كودكان و نوجوانانمان. با برنامه ريزي و تنوع برنامه هايي كه براي سنين مختلف در اين سايت ايجاد كرده ايم خواستيم گوشه اي از شادي شما را سهيم باشيم.

از بخش محصولات ما در سايت alicetheme.ir ديدن فرماييد. ضمن آنكه هنوز برخي از تم ها در سايت آپلود نشده يا ممكن است تم جديدي را در خواست كنيد، براي اين منظور با ما تماس بگيريد

[لینک]

1440486484472657_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ساحلツبرפּبڪًω ؋ـیـω√
ناراحتناراحت
ساحلツبرפּبڪًω ؋ـیـω√

تهمینه میلانی: ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﺁﺧﺮ ﺍﻭ

تهمینه میلانی:
ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﺁﺧﺮ ﺍﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ , ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺜﻼ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﯼ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﺮﺍ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﯾﺎ ﻟﻘﻤﻪ ﯼ
ﺩﻫﻨﯽ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ . ﺍﻭﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﻥ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺯﺍﺭ ﺯﺍﺭ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻏﺬﺍﯾﻢ ﺭﺍ
ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻨﻢ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﯿﻔﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﻡ ﺍﻭ ﺍﺻﻼ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﻓﻘﻂ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﺮﺩ ﺍﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ
ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﺯﯼ
ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﻧﺎﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﮐﻒ ﻧﺰﺩﻩ ﺍﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺩﺵ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﺻﻼ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﯾﺜﺎﺭﮔﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ , ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﭼﺎﻕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭ ﻫﯿﮑﻞ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ
ﻣﺜﻼ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﮊﻭﻟﯿﺪﻩ ﻭ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﮐﺜﯿﻒ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ
ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻏﺬﺍ ﭘﺨﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﭙﺮﺩﺍﺧﺘﻪ .
ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﺍﺯ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ! ﺍﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺑﻮﯼ ﭘﯿﺎﺯ ﺩﺍﻍ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﻫﺪ ! ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮔﺮﺩﺵ ﻧﺮﻭﺩ ﯾﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﻮﺵ
ﻧﮕﺬﺭﺩ . ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﺍﺻﻼ ﺍﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻬﺎ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ .
.
ﺍﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﻭ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﻧﮑﻨﻢ .
ﺍﻭ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ
ﻧﺸﻮﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ . ﺍﻭ
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ . ﺍﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﯾﺎ ﺩﺭﺳﺖ
ﮐﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﻡ ﺧﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ، ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﯼ ﺧﻮﺩﺵ
ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ . ﺍﺻﻼ ﺍﻭ
ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . ﺷﺎﯾﺪ ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ !
ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ . ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﺩﺍﻧﯿﺪ؟ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺭﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﺪﻥ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ .
ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻫﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﻢ , ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺸﻮﻡ ﻭ ﻫﻮﯾﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭﯼ
ﻧﮕﺬﺍﺭﻡ . ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻟﺰﻭﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﻮﺩ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺷﻮﻡ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﻨﻢ . ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﺏ ! ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮﺩ ﮔﻔﺖ :
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ...
تو یک زنی...
زیبا باش!
لباس خوب بپوش ! ورزش کن ! مواظب هیکل و اندامت باش !
هر سنی که داری خوب و زیبا بگرد!
همیشه بوی عطر بده!
مطالعه کن و آ گاهیتو بالا ببر.
خودت را به صرف قهوه ای یا چایی در یک خلوت دنج میهمان کن !
برای خودت گاهی هدیه ای بخر !
وقتی به خودت و روحت احترام می گذاری
احساس سربلندی می کنى
آنوقت دیگر از تنهایی به دیگران پناه نمی بری و اگر قرار است انتخاب کنی کمتر به اشتباه اعتماد می کنی
یادت باشد ....
برای یک زن عزت نفس غوغا میکند!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sanaz
آروم و عادیآروم و عادی
sanaz

فقط یه مادر خودش تا چند وقت غذای چند روز پیش

فقط یه مادر خودش تا چند وقت غذای چند روز پیش رو میخوره،ولی هر دفعه واسه بچش غذای تازه درست کنه. به سلامتی تمامی مادران دنیا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sanaz
آروم و عادیآروم و عادی
sanaz

به سلامتی مادرانی که میدونن هیچ وقت جواب محبتشونو نمیگیرن ولی

به سلامتی مادرانی که میدونن هیچ وقت جواب محبتشونو نمیگیرن ولی یک لحظه از محبت به بچهاشون دریغ نمیکنن   

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پسرک معتاد به عشق
مهربونمهربون
پسرک معتاد به عشق

گاه باشینا تومان چکن ,گاه ایلان تک چالان دونیااا

گاه باشینا تومان چکن ,گاه ایلان تک چالان دونیااا
(گاه برسرش پارچه میکشید,گاه مثل ماری نیش میزند دنیا)

گاه سینمه داغلار چکن , گاه کونلومو آلان دونیااا
(گاه بر سینه ام کوهی میگذارد, گاه دلم را به دست می آورد دنیا)

انودما کی دونیا فانی ,ورن الله آلیر جانی
(فراموش نکن دونیا فانیست خدایی که جان میدهد روزی میگیرد)

بو دونیادا قالان هانی , یالان دونیا یالان دونیا
(در دونیا چه کسی بافی مانده! دنیای دروغ دنیای دروغ)

گاه داغیلان , گاه بورولان
( گاه از هم می پاشد گاه بر خود میپیچد)

بعضن آچان بعضن سولان
(گاه می شکوفد گاه پژمرده می شود)گئلنلری یولا سالان
(کسانی را که می آیند بدرقه میکند)

اوزو باقی قالان دونیا
(و خود می ماند دونیا)

مین رنگی وار, مین دونو وار

(هزار رنگ دارد هزار لباس)

نچه نچه ایونو وار
(چندتا چندتا بازیگر)

نه اولینه سونو وار
(نه برای اولش آخری)

غم هاواسین چالان دونیا
(در هوای غم ساز می زند دنیا)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
الیاس
الیاس

گفتم: سلام ! گفتی: سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحیمٍ بر

گفتگوی خدا و بنده - عطر خدا www.atrekhoda.com

گفتم: سلام !

گفتی: سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحیمٍ
بر آنها سلام (و درود الهى) است. این سخنى است از سوى پروردگارى مهربان‏ (58/یس)

گفتم: خسته‌ام

گفتی: لاتقنطوا من رحمة الله
از رحمت خدا نا امید نشید (زمر/53)

گفتم: هیشکی نمی‌دونه تو دلم چی می‌گذره
گفتی: ان الله یحول بین المرء و قلبه
خدا حائل هست بین انسان و قلبش! (انفال/24)

گفتم: غیر از تو کسی رو ندارم
گفتی: نحن اقرب الیه من حبل الورید
ما از رگ گردن به انسان نزدیک‌تریم (ق/16)

گفتم: ولی انگار اصلا منو فراموش کردی
گفتی: فاذکرونی اذکرکم
منو یاد کنید تا یاد شما باشم (بقره/152)

گفتم: تا کی باید صبر کرد؟
گفتی: و ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا
تو چه می‌دونی! شاید موعدش نزدیک باشه (احزاب/63)

گفتم: تو بزرگی و نزدیکی بهت برای منِ کوچیک خیلی دوره! تا اون موقع چیکار کنم؟
گفتی: واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم الله
کارایی که بهت گفتم انجام بده و صبر کن تا خدا خودش حکم کنه (یونس/109)

گفتم: خیلی خونسردی! تو خدایی و صبور! من بنده‌ات هستم و ظرف صبرم کوچیک...
یه اشاره‌ کنی تمومه ها!

گفتی: عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لکم
شاید چیزی که تو دوست داری، به صلاحت نباشه (بقره/216)

گفتم: انا عبدک الضعیف الذلیل...  اصلا چطور دلت میاد؟
گفتی: ان الله بالناس لرئوف رحیم
خدا نسبت به همه‌ی مردم - نسبت به همه - مهربونه (بقره/143)

گفتم: دلم گرفته
گفتی: بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا
(مردم به چی دلخوش کردن؟!) باید به فضل و رحمت خدا شاد باشن (یونس/58)

گفتم: اصلا بی‌خیال! توکلت علی الله
گفتی: ان الله یحب المتوکلین
خدا اونایی رو که توکل می‌کنن دوست داره (آل عمران/159)

گفتم: خیلی چاکریم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید