لحظه  بروز رسانی 
maha tehrani
مهربونمهربون
maha tehrani

سَـــــ✿ـــــلـامَتے هَمــــــ ﮧ خوبـآے ـایرآטּ●▪ בختَر پِسَرآے ــایرآטּ●▪

سَـــــ✿ـــــلـامَتے هَمــــــ ﮧ

خوبـآے ـایرآטּ●▪
בختَر پِسَرآے ــایرآטּ●▪

زآخارآ●▪گُلچینـا●▪مَردا●▪مَستـا●▪

لوطـیا●▪شاڪیا●▪خاڪیا●▪بے ڪسا●▪

اَهلِ בلا●▪توبَندیآ●▪فَراریا●▪בیونـﮧ ها●▪عـاشِقا●▪

سَربازآ●▪غَریبا●▪رُفَقا●▪زَخمیـا●▪اِحساسآتیـا●▪مُسافِرآ ●▪

بے خونهـ ها●▪خَستـﮧ ها●▪مَشتیـا●▪بااَدَبا●▪حَبسـیا●▪بے مُلاقاتیـا●▪

اِعدامـیا●▪ڪارتوטּ خابا●▪בربـﮧ دَرا●▪پابِرَهنه ها●▪زَمیـטּ خورده ها●▪گُرُسنِـﮧ ها●▪

عُقدِه اے ها●▪خونهـ خَرابا●▪شِیطونا●▪حآضِر جوآبا●▪بدِهڪارا●▪بے گُناها●▪آوآرهـ ها●▪

مشاهده همه ی 67 نظر
maha tehrani
مهربونمهربون
maha tehrani

گــــــــاهی دلــــــــم مـی خـــــــواد وقـتی از هــــــمه بـریدم یـــــــه نـفر

گــــــــاهی دلــــــــم مـی خـــــــواد وقـتی از هــــــمه بـریدم
یـــــــه نـفر بـــــــیاد
و دســـــــــتمو بکـــــشه یــــــــه طـــــرف بگــــــــه:
بــــــا همــــــشون بجــــــــنگ مـــــن پشــــتتم!!
بــــــعد اون وقت مـــــــنم همــــــــونجا
جونمــــــــو دو دســــــــــتی بهش بدم!!!!

مشاهده همه ی 47 نظر
maha tehrani
مهربونمهربون
maha tehrani

خــدایــا مــارو بُـکـش ، بــچـه هـای مـــارو بُـکــش اقــوام ِ

خــدایــا مــارو بُـکـش ، بــچـه هـای مـــارو بُـکــش

اقــوام ِ مــارو بُـکـش ، پــدر و مــادر ِ مــارو بُـکـش

خـدایـا اصـلا هــر چـی مــار تــو دنـیــاســت بُـکــش !

مشاهده همه ی 1 نظر