لحظه  بروز رسانی 

(:  تــڪـلــــــــیــفــܢܢ بــا | خـوבمــܢܢ | مـــــــــــعـلــوܢܢ نــیـــωـــت  

(:

 تــڪـلــــــــیــفــܢܢ بــا | خـوבمــܢܢ | مـــــــــــعـلــوܢܢ نــیـــωـــت
 
 تــو בلـܢܢ | בَرבِـہ
|
 
 رو لــبــاܢܢ خـــــــــــــنـــבـہ ...
 

(:http://www.axgig.com/images/49160969430990147823.gif

رازها و نیازها
مشاهده همه ی 2130 نظر
Haneyeh
عاشقعاشق
Haneyeh

                       


         
         
         
         
 
   
 


      
                     
                     
                     
                     
                          
                  
               
             
              

                 
              
         
           
            
            
                 
      
                    

مشاهده همه ی 12 نظر
ƙαᵯᵲαᵰ
مو قشنگمو قشنگ
ƙαᵯᵲαᵰ

اگر همسر شما در اثر فشار کار ، سخنان دلسرد کننده

اگر همسر شما در اثر فشار کار ، سخنان دلسرد کننده ای می گوید معنی اش آن نیست که به آخر خط رسیده اید . معنی اش آن است که همسر مورد علاقه شما به محبت و حمایت بیشتری نیاز دارد. آنتونی رابینز

مشاهده همه ی 3 نظر
Haneyeh
عاشقعاشق
Haneyeh

پﺴﺮﮐﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ :          ﻣﺎﻣﺎﻥ ﭼﺮﺍ

پﺴﺮﮐﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ :          ﻣﺎﻣﺎﻥ ﭼﺮﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟          ﻣﺎﺩﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ .          ﭘﺴﺮﮎ ﻧﺰﺩ ﭘﺪﺭﺵ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :          ﺑﺎﺑﺎ ﭼﺮﺍ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟ﺍﻭ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ؟          ﭘﺪﺭﺵ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺶ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ :ﻫﻤﻪ ﺯﻧﻬﺎ ﮔﺮﯾﻪ          ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻠﯽ          ....ﭘﺴﺮﮎ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ          ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ . ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻮﺩ.          ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ . ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪ :          ﺧﺪﺍﯾﺎ ﭼﺮﺍ ﺯﻧﻬﺎ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟          ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :          ﻣﻦ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﯼ ﺍﻓﺮﯾﺪﻡ. ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﺎ          ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .          ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﺩ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.          ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺴﺎﻧﺶ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ          ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ .          ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﺩ          ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺍﺫﯾﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ .          ﺑﻪ ﺍﻭ ﻗﻠﺒﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺧﻄﺎﻫﺎﯼ ﺍﻭ          ﺑﮕﺬﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ.          ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺷﮑﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﯾﺰﺩ .          ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮏ ﺭﺍ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺷﺖ          ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ .          ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺳﺶ . ﻣﻮﻫﺎﺵ .ﯾﺎ ﺍﻧﺪﺍﻣﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺯﻥ ﺭﺍ          ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﺩ .          ﺯﯾﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺍﻧﺠﺎﺳﺖ .          ﻓﺪﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﺍﺍﺍ          ﻫﺮ ﮐﯽ ﻣﺎﺩﺭﺷﻮ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭﺍﺳﺶ          ﺳﺨﺘﻪ کپی کنه.  

مشاهده همه ی 10 نظر
Haneyeh
عاشقعاشق
Haneyeh

فردا برو سی ثانیه به مامانت نگاه کن.      

فردا برو سی ثانیه به مامانت نگاه کن...          بعد برو با خودت فکر کن          چند نفر تو دنیا هستن که آرزوشونه          همه دنیاشونو بدن...          تا فقط بتونن مامانشونو پنج دقیقه دیگه ببینن...          تا هست قدرشو بدون...          هرکى مامانشو دوست داره کپى کنه!!  {-35-}

مشاهده همه ی 3 نظر
Haneyeh
عاشقعاشق
Haneyeh

عشقت اگه واقعا عاشقت باشه . . . !  ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ

عشقت اگه واقعا عاشقت باشه . . . !  ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺩﻭﺭﺵ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﻨﯽ ! ﺧﻮﺩﺵ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ! ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﺍﺳﺶ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺑﺨﺮﯼ ﺗﺎ ﺑﻤﻮﻧﻪ . . . ﺧﻮﺩﺵ ﻗﺪﺭ ﯾﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻠﺘﻮ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ! ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺸــق ﻣـــﻨﻪ ...ﺧﻮﺩﺵ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ … ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﻩ … ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﻧﻪ ...!!!  

مشاهده همه ی 2 نظر
Haneyeh
عاشقعاشق
Haneyeh

مراحل درس خوندن: 1 خوابیدن روی جزوه وکتاب  2  گرفتن مشکلات

مراحل درس خوندن: 1 خوابیدن روی جزوه وکتاب  2  گرفتن مشکلات و نواقص گل های قالی یا فرش 3  جمع کردن آشغال های ریز ودرشت اطراف زمین 4  تمیز کردن گوشه های  موبایل5  گرفتن چندین عکس با گوشی در حالت های مختلف ژست درس خوندن آخر سر پاک کردن همشون 6  اس ام اس بازی با بچه های کلاس که هر کدوم چه قدر درس خوندن 7 خوندن یادگاری های جزوه که رفقا سر کلاس نوشتن 8 به فحش کشیدن استاد و فک وفامیل هاش  9 زیر سوال بردن نظام آموزشی کشور   10 وبعد خسته شدن و پا شدن و رفتن سراغ یخچال  

مشاهده همه ی 2 نظر
Haneyeh
عاشقعاشق
Haneyeh

مردم چقدر اینجا مهربانند؛   دیدند کفش ندارم برایم پاپوش درست کردند

مردم چقدر اینجا مهربانند؛
   دیدند کفش ندارم برایم پاپوش درست کردند......  

مشاهده همه ی 3 نظر
Haneyeh
عاشقعاشق
Haneyeh

آرزو میکنم توجیب لباست پول پیدا کنی، آرزو میکنم یه موزیکی

آرزو میکنم توجیب لباست پول پیدا کنی، آرزو میکنم یه موزیکی که خیلی وقته دنبالشی ُ هیچ اسمی ازش نمیدونی رو یهو یجا پیدا کنی، آرزو میکنم وقتی دارن ازت تعریف میکنن تو اتفاقی رد بشی ُ بشنوی، آرزو میکنم انقدر بخندی ُُ بخندی که از چشمات اشک بیاد ُ دستشوییت بگیره، آرزو میکنم یه بویی که باهاش خیلی خاطره خوب داری یجا به مشامت بخوره، آرزو میکنم وقتی حواست نیست سرتو بیاری بالا ببینی یکی که دوسش داری داره خیلی عمیق با یه حس مثبت و لبخند رضایت نگاهت میکنه، آرزو میکنم یه چیزی که کوچیکه ولی فکر نمیکردی حالاحالاها داشته باشیش یا اتفاق بیوفته رو بدست بیاری. این آرزوها کوچیکن ولی خیلی لذت بخشن.[爱心]  

مشاهده همه ی 1 نظر