لحظه  بروز رسانی 
بیمه زندگی - موسوی
خوشحالخوشحال
بیمه زندگی - موسوی

@ghasem223 شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که

@ghasem223
شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که خود را لایق شغلی با درآمد نامحدود و موقعیت شغلی قابل ارتقاء تا سطوح بالای مدیریتی میدانید شما را به چالش مصاحبه و آزمون حرفه ای دعوت کند.


جهت شرکت در جلسه معارفه، نام و نام خانوادگی -شهر محل سکونت- سابقه کاری را پیامک کنید.
۰۹۱۶۴۲۳۱۷۰۷    موسوی


لطفا اطلاع رسانی شود....

مشاهده همه ی 2 نظر
بیمه زندگی - موسوی
خوشحالخوشحال
بیمه زندگی - موسوی

@abbas شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که

@abbas


شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که خود را لایق شغلی با درآمد نامحدود و موقعیت شغلی قابل ارتقاء تا سطوح بالای مدیریتی میدانید شما را به چالش مصاحبه و آزمون حرفه ای دعوت کند.


جهت شرکت در جلسه معارفه، نام و نام خانوادگی -شهر محل سکونت- سابقه کاری را پیامک کنید.
۰۹۱۶۴۲۳۱۷۰۷    موسوی


لطفا اطلاع رسانی شود....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بیمه زندگی - موسوی
خوشحالخوشحال
بیمه زندگی - موسوی

@Okhtapu3 شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که

@Okhtapu3


شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که خود را لایق شغلی با درآمد نامحدود و موقعیت شغلی قابل ارتقاء تا سطوح بالای مدیریتی میدانید شما را به چالش مصاحبه و آزمون حرفه ای دعوت کند.


جهت شرکت در جلسه معارفه، نام و نام خانوادگی -شهر محل سکونت- سابقه کاری را پیامک کنید.
۰۹۱۶۴۲۳۱۷۰۷    موسوی


لطفا اطلاع رسانی شود....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بیمه زندگی - موسوی
خوشحالخوشحال
بیمه زندگی - موسوی

@Arshia-Hosseini شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که

@Arshia-Hosseini

شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که خود را لایق شغلی با درآمد نامحدود و موقعیت شغلی قابل ارتقاء تا سطوح بالای مدیریتی میدانید شما را به چالش مصاحبه و آزمون حرفه ای دعوت کند.


جهت شرکت در جلسه معارفه، نام و نام خانوادگی -شهر محل سکونت- سابقه کاری را پیامک کنید.
۰۹۱۶۴۲۳۱۷۰۷    موسوی


لطفا اطلاع رسانی شود....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بیمه زندگی - موسوی
خوشحالخوشحال
بیمه زندگی - موسوی

@Arash-Rtm شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که

@Arash-Rtm


شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که خود را لایق شغلی با درآمد نامحدود و موقعیت شغلی قابل ارتقاء تا سطوح بالای مدیریتی میدانید شما را به چالش مصاحبه و آزمون حرفه ای دعوت کند.


جهت شرکت در جلسه معارفه، نام و نام خانوادگی -شهر محل سکونت- سابقه کاری را پیامک کنید.
۰۹۱۶۴۲۳۱۷۰۷    موسوی


لطفا اطلاع رسانی شود....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بیمه زندگی - موسوی
خوشحالخوشحال
بیمه زندگی - موسوی

@habib61 شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که

@habib61


شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که خود را لایق شغلی با درآمد نامحدود و موقعیت شغلی قابل ارتقاء تا سطوح بالای مدیریتی میدانید شما را به چالش مصاحبه و آزمون حرفه ای دعوت کند.


جهت شرکت در جلسه معارفه، نام و نام خانوادگی -شهر محل سکونت- سابقه کاری را پیامک کنید.
۰۹۱۶۴۲۳۱۷۰۷    موسوی


لطفا اطلاع رسانی شود....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بیمه زندگی - موسوی
خوشحالخوشحال
بیمه زندگی - موسوی

@goleyas20 شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که

@goleyas20


شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که خود را لایق شغلی با درآمد نامحدود و موقعیت شغلی قابل ارتقاء تا سطوح بالای مدیریتی میدانید شما را به چالش مصاحبه و آزمون حرفه ای دعوت کند.


جهت شرکت در جلسه معارفه، نام و نام خانوادگی -شهر محل سکونت- سابقه کاری را پیامک کنید.
۰۹۱۶۴۲۳۱۷۰۷    موسوی


لطفا اطلاع رسانی شود....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بیمه زندگی - موسوی
خوشحالخوشحال
بیمه زندگی - موسوی

@arnousha شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که

@arnousha

شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که خود را لایق شغلی با درآمد نامحدود و موقعیت شغلی قابل ارتقاء تا سطوح بالای مدیریتی میدانید شما را به چالش مصاحبه و آزمون حرفه ای دعوت کند.


جهت شرکت در جلسه معارفه، نام و نام خانوادگی -شهر محل سکونت- سابقه کاری را پیامک کنید.
۰۹۱۶۴۲۳۱۷۰۷    موسوی


لطفا اطلاع رسانی شود....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بیمه زندگی - موسوی
خوشحالخوشحال
بیمه زندگی - موسوی

@aminhabibi67 شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که

@aminhabibi67


شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که خود را لایق شغلی با درآمد نامحدود و موقعیت شغلی قابل ارتقاء تا سطوح بالای مدیریتی میدانید شما را به چالش مصاحبه و آزمون حرفه ای دعوت کند.


جهت شرکت در جلسه معارفه، نام و نام خانوادگی -شهر محل سکونت- سابقه کاری را پیامک کنید.
۰۹۱۶۴۲۳۱۷۰۷    موسوی


لطفا اطلاع رسانی شود....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بیمه زندگی - موسوی
خوشحالخوشحال
بیمه زندگی - موسوی

@bi_sarzamintar_az_baad شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که

@bi_sarzamintar_az_baad

شرکت آتیه سازان بیمه سامان افتخار دارد در صورتی که خود را لایق شغلی با درآمد نامحدود و موقعیت شغلی قابل ارتقاء تا سطوح بالای مدیریتی میدانید شما را به چالش مصاحبه و آزمون حرفه ای دعوت کند.


جهت شرکت در جلسه معارفه، نام و نام خانوادگی -شهر محل سکونت- سابقه کاری را پیامک کنید.
۰۹۱۶۴۲۳۱۷۰۷    موسوی


لطفا اطلاع رسانی شود....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید