لحظه  بروز رسانی 
آذر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر
پست شماره 318159002 از آذر

-

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر

الهی که حال دله همه شما شاد باشه

الهی که حال دله همه شما شاد باشه

الهی که حال دله همه شما شاد باشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر
روزگارتان شاد

روزگارتان شاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر

روز همگی بخیر و خوشی

روز همگی بخیر و خوشی

روز همگی بخیر و خوشی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
این بود زندگی؟
ناراحتناراحت
این بود زندگی؟

اشتباه از من بود. زیادی پر رنگ کشیده بودمت

اشتباه از من بود...
زیادی پر رنگ کشیده بودمت...
حالا به سختی پاک میشی...
ولی من پاکت میکنم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
این بود زندگی؟
ناراحتناراحت
این بود زندگی؟

نقش درخت خشک را بازی می کنم، نمی دانم باید چشم

نقش درخت خشک را بازی می کنم، نمی دانم باید چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن...؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید