لحظه  بروز رسانی 
♥ みaℳɨの♥
مو قشنگمو قشنگ
♥ みaℳɨの♥

1453049981104695_large.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
♥ みaℳɨの♥
مو قشنگمو قشنگ
♥ みaℳɨの♥

1453049899830083_large.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
♥ みaℳɨの♥
مو قشنگمو قشنگ
♥ みaℳɨの♥

یه سیلی زد و گفت: تو بهم خیانت کردی!!!!گفتم:توهم بکن.چند ماهی

1434453393613138_large.jpg
یه سیلی زد و گفت: تو بهم خیانت کردی!!!!
گفتم:توهم بکن....
چند ماهی گذشت...
سوار ماشین عروس دیدمش!!!
با خنده اومد طرفمو گفت:دیدی منم تونستم؟
خندیدم و رفتم...
بعد یه ماه که تو بیمارستان بستری بودم فهمید سرطان داشتم!!!!!!
اومد ملاقاتمو گفت:خیلی بی معرفتی
چرا این کارو کردی؟!!!!!
اشک تو چشام جمع شد....
بهش گفتم:من تو عروسیت خندیدم....
ولی تو توی ختم من گریه نکن.
گاهی دلیل کم محلی ها،نه گفتن ها و رها کردن ها شاید چیزی نباشد که تو فکر میکنی...
گاهی باید رفت برای *عشقت

مشاهده همه ی 9 نظر
♥ みaℳɨの♥
مو قشنگمو قشنگ
♥ みaℳɨの♥

1433161499809487_large.jpg

مشاهده همه ی 9 نظر
♥ みaℳɨの♥
مو قشنگمو قشنگ
♥ みaℳɨの♥

1429732532686674_large.jpg

مشاهده همه ی 27 نظر