لحظه  بروز رسانی 
Gloomy bear
عصبانیعصبانی
Gloomy bear

دراز كشيدم سعي ميكنم بخوابم اما خوابم نميبره

دراز كشيدم
سعي ميكنم بخوابم
اما خوابم نميبره
از سر تا پامو نگاه ميكنم
اخم كردم
دندونامو بهم فشار دادم
بدنمو سفت كردم
كف پامو ميمالم به اون يكي پام
مغزم پره از حرفايي كه شايد هيچوقت نگم
و حرفايي كه بايد ميگفتم و نگفتم

خب دختر گلم
با اين همه استرس
طبيعيه ٤ ساعت طول بكشه خوابت ببره

Keep calm babe
&
Take a diazepam

😉Sweet dreams

مشاهده همه ی 2 نظر