لحظه  بروز رسانی 
makhmali
شیطونشیطون
makhmali

چشم و اَبــروی خشــن اَز بَـس مـی آیَـد بـه [ تــو

چشم و اَبــروی خشــن اَز بَـس مـی آیَـد بـه [ تــو ]

گاهــی آدَم عــاشــق ِ نامهــربــانــی می شَــوَد . . .
.
+

1434525286957031.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
makhmali
شیطونشیطون
makhmali

چقــدرخـوبــه وقتــی کـه غمگینــی. . . آروم درِگــوشِـت بـگه:

چقــدرخـوبــه

وقتــی کـه غمگینــی. . .

آروم درِگــوشِـت بـگه:

"غصـه نخــوریــا مـَـن هَـستـَـم. . ."
.
+

e9wg_20.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
makhmali
شیطونشیطون
makhmali

میـزنــم عیـنک بـه چشـمم درس میخوانــم ولــی پنــج سـاعـت روی

میـزنــم عیـنک بـه چشـمم درس میخوانــم ولــی

پنــج سـاعـت روی یـک خـط مـانـده ام در فکــر تــو . . .

thumb_161-6843672450.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
makhmali
شیطونشیطون
makhmali

گاهـــی اَز شـدَت ِ دلتَنگــی مـی شَـوَد فَـهمیـد

گاهـــی

اَز شـدَت ِ دلتَنگــی

مـی شَـوَد فَـهمیـد

کــه

[ جُـمعــه اَســت ]. . . !

تَقـویـم هــا چـکاره اَنــد . . .؟
.


25af5_20b9aed3.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
makhmali
شیطونشیطون
makhmali

گاهــی دَسـت خـودَت نیســت دوســت داشتَــن کَـسـی که

گاهــی دَسـت خـودَت نیســت

دوســت داشتَــن کَـسـی

که مـی دانـی نمـی شَـوَد او را داشــت

امــا مطمَـئنــی که تــا اَبـَـد

دوســت داشتَـنَـش

تـکه تـکه اَت می کنـَد . . .

34917316137853785157.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
makhmali
شیطونشیطون
makhmali

بَــرآى ِ روزهــآى ِ خـوبَـت دُعـــآ مي کـُـنَـم ،

.
بَــرآى ِ روزهــآى ِ خـوبَـت دُعـــآ مي کـُـنَـم ،

[ روزهــآى ِ خــوب ِتــــــو ] رَبـط ِ عَـجيبــى دآرَنــد بهـ [ حــآل ِ خــوب ِ مــَن ] . . . .

روزهــآی ِقَـشَـنگـت طـ ـولآنـ ـی بـآشَــد . . .

wedding-garden-backyard-garden-759229741

مشاهده همه ی 11 نظر