لحظه  بروز رسانی 
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک
آروم و عادیآروم و عادی
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک

مالک ابطحی پور:️ ریشه همه مشڪلات بیداریه. من تا وقتی خوابم

مالک ابطحی پور:

ریشه همه مشڪلات بیداریه. من تا وقتی خوابم هیچ مشڪلی ندارم.

در اوايل انقلاب فرانسه سه نفر 
محكوم به اعدام با گيوتين شدند
سه نفر عبارت بودند از: یڪ روحانى،
یڪ وكيل دادگسترى و يك فيزيكدان.

ابتدا سر روحانی را زير گيوتين گذاشتند و از او سؤال شد حرف آخرت چيست؟
روحانی گفت: خدا خدا او مرا نجات خواهد داد.
تيغ گيوتين پايين آمد و نزديك گردن او متوقف شد.
مردم با تعجب فرياد زدند آزادش كنيد! 
خدا حرفش را زد!
به اين ترتيب نجات يافت.

نوبت وكيل رسيد؛
پرسيدند آخرين حرفت چيست؟
گفت: من مثل روحانى خدا را نمى شناسم، درباره عدالت بيشتر مى دانم.
عدالت عدالت مرا نجات خواهد داد.
گيوتين پايين رفت اما نزديك گردن وكيل ايستاد.
اينبار هم مردم متعجب فرياد زدند آزادش كنيد!
عدالت حرف خودش را زد! وكيل هم نجات پيدا كرد.

در آخر نوبت به فيزيكدان رسيد؛
از او سؤال شد؛ آخرين حرفت چيست؟ 
گفت: من نه خدا را مى شناسم و نه 
عدالت را اما من اين را مى دانم كه 
روى طناب گيوتين گره اى هست كه 
مانع پايين آمدن تيغه مى شود ! 
طناب را بررسى كردند و مشكل را 
يافتند، گره را باز كردند و تيغ برّان
بر گردن فيزيكدان فرود آمد و آن را 
از تن جدا كرد ...

🔸چه فرجام تلخى دارند كسانى 
كه به «گره ها» اشاره مى كنند.... !

مشاهده همه ی 2 نظر
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک
آروم و عادیآروم و عادی
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک

ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪﺁﺩﻡ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ

ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ
ﺁﺩﻡ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ....
ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﺖ ﺭﻭ ﻧﻔﻬﻤﻪ ...
ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺗﻮﯼ ﺩﻟﺖ ﯾﻪ ﺩنیا ﻏﻢ ﺑﺎﺷﻪ....
ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ
ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﯾﻪ ﺑﻐﺾ ﺗﻮ ﮔﻠﻮﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ، ﺍﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺨﻨﺪﯼ...
ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ
ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺑﺎﺷﯽ، ﺍﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺎﺕ ﺭﻭ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﮐﻨﯽ...
ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ، ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﺁﺭﻭﻡ ﺁﺭﻭﻡ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺍﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰﯼ ﻭ بشکنی...
ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺸﻨﻮﯼ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺸﯽ
ﺑﺎﻻﺟﺒﺎﺭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺑﮕﯽ

"مـــــــــــــــــــــــــــــــــهــم"

نیست...... #

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک
آروم و عادیآروم و عادی
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک

تو مے روےبراے رفتن تو راه مے شومتو پلڪ مے زنے

تو مے روے
براے رفتن تو راه مے شوم
تو پلڪ مے زنے و من
براے چشم هاے غم گرفتہ ات نگاه مے شوم
تو خستہ مے شوے و من
براے خستگے تو
چہ عاشقانہ تڪیہ گاه مے شوم
دلت گرفتہ است
پا بہ پاے گریہ هاے تو
بغض و اشڪ و آه مے شوم
سڪوت مے ڪنے و من بہ احترام خلوتت
بہ شب پناه مے برم
سیاه در سیاه مے شوم
همیشہ آخر تمام شڪوه ها
بہ چشم هاے عاشقت ڪہ مے رسم
سڪوت مے ڪنم
و باز براے آسمان غم گرفتہ ے تو ماه مے شوم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک
آروم و عادیآروم و عادی
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک

اینکه نگفتی دوستم داری مثل این بود که در جنینی سقط

اینکه نگفتی دوستم داری مثل این بود که در جنینی سقط بشم!
بگو دوستم داری تا به دنیا بیایم، تا برایت حرف بزنم، برایت شعر بخوانم، راه رفتن یاد بگیرم و بدوم.
بگو دوستم داری تا در شهر گم بشم، شیشه همسایه رو بشکنم، از مدرسه فرار کنم.
بگو دوستم داری تا جوش بلوغ بزنم، تا بزرگ بشم، تا قله ها رو با هم فتح کنیم، خیابان ها رو متر کنیم، زندگی را  لمس کنیم.
بگو دوستم داری تا به پایت پیر بشم،
فقط یکبار، یکبار دیگر بگو دوستم داری تا برایت بمیرم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک
آروم و عادیآروم و عادی
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک

نمیشه انکار کرد که زندگی زبر و خشن و گاهی هم

نمیشه انکار کرد که زندگی زبر و خشن و گاهی هم حال بهم زنه، اما لذت هایی هست که باهاشون می تونیم زندگی رو لطیف کنیم، اهلی کنیم، خوشایند کنیم، باید لذت های زندگی رو بچشیم، هر چی می خواد باشه، عشق، هنر، ورزش حتی جنگیدن و پیروز شدن، بعدا می تونیم درباره مسخره بودن یا نبودن زندگی صحبت کنیم. 
فکرش رو بکن تو هفتاد یا هشتاد سالگی لذتی رو تجربه کنی و بعد با خودت بگی: اَه لعنتی چرا من این رو تا الان تجربه نکرده بودم!

مشاهده همه ی 2 نظر
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک
آروم و عادیآروم و عادی
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک

یه روز صبح از خواب بلند میشی و متوجه میشی هیچ

یه روز صبح از خواب بلند میشی و متوجه میشی هیچ حسی به گذشته و آدم های گذشته نداری، دیگه می تونی واسه همشون آرزوی خوشبختی کنی؛
یه جور رهایی و بی احساسی کامل، از اون به بعد با کسی جر و بحث نمی کنی، به همه لبخند می زنی و از همه چیز ساده می گذری.
مردم بهش میگن قوی شدن، اما من میگم سِر شدگی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک
آروم و عادیآروم و عادی
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک

ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻗﻠﺐ ﻫﺮﮐﺲﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺸﺖ ﮔﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺵ ﺍﺳﺖ .ﻣﺸﺖ

ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻗﻠﺐ ﻫﺮﮐﺲ
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺸﺖ ﮔﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺵ ﺍﺳﺖ ...
ﻣﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...
ﻭ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ ...
ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻢ ﻭ ﺩﻭﺭﺗﺎﺩﻭﺭﺵ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...
ﭼﻘﺪﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﻧَﺤﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻠﺒﻢ !
ﺩﺭ ﻋﺠﺒﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺤﯿﻒ ! ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻡ ﺁﻭﺭﺩﻩ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ... ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻭﺯﻡ !
ﻭﻓﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ... ﭼﻨﮓ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﻭ ﻧﻔﺲ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ...
ﻣﻮﺝ ﻣﻮﺝ ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺳﺮﺍﻍ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ...
ﺩﺭ ﻋﺠﺒﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺤﯿﻒ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک
آروم و عادیآروم و عادی
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک

دﻧﯿـــﺎﮮ ﻣﺠـــﺎﺯﮮ ﺟـــﺎﯾﯿـﮧ ﮐـﮧﻭﻗﺘـــﮯ ﮐﺴـــﮯ ﮐـﮧ ﺩﻭﺳﺘـــﺶ ﺩﺍﺭﮮ ﺍﺯﺗــ ﻣﯿﭙـــﺮﺳـﮧﺧﻮﺑـــﮯ ؟؟

دﻧﯿـــﺎﮮ ﻣﺠـــﺎﺯﮮ ﺟـــﺎﯾﯿـﮧ ﮐـﮧ
ﻭﻗﺘـــﮯ ﮐﺴـــﮯ ﮐـﮧ ﺩﻭﺳﺘـــﺶ ﺩﺍﺭﮮ ﺍﺯﺗــ ﻣﯿﭙـــﺮﺳـﮧ
ﺧﻮﺑـــﮯ ؟؟
ﻣﯿﮕـــﮯ ﺧﻮﺑـــﻢ ﻣﺮﺳـــﮯ !!
ﺍﻣـــﺎ ﺍﻭﻥ ﻧـﮧ ﻣﯿﺘـــﻮﻧـﮧ ﺑﻐـــﺾ ﮔﻠـــﻮﺗﻮ ﺑﺒﯿـــﻨـﮧ ...
ﻧـﮧ ﻣﯿﺘـــﻮﻧـﮧ ﭼﺸـــﺎﮮ ﺧﯿـــﺴﺘﻮ ﺑﺒﯿـــﻨـﮧ ...
ﻧـﮧ ﺩﺳـــﺘﺎﮮ ﻟـــﺮﺯﻭﻧﺘـــﻮ ...
ﺣﺘـــﮯ ﻧﻤﯿﺘـــﻮﻧـﮧ ﺩﻟـــﺘﻨﮕﯿـــﺘﻮ ﺣـــﺲ ﮐﻨـﮧ ...
ﺑﻌـــﺪ ﻫـــﻢ ﺑﺎ ﺧﯿـــﺎﻝ ﺭﺍﺣـــﺘــ ﻣﯿـــﺮﻩ ﮐـﮧ ﺑﺎ ﯾﮑـــﮯ ﺩﯾـــﮕـﮧ
ﭼــﺘـــ ﮐﻨـه

@malek0311

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک
آروم و عادیآروم و عادی
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک

داداش های گلم. ما به دنبال خـــوش گذراندن لحظات جوانیـــمان با

داداش های گلم...

ما به دنبال خـــوش گذراندن لحظات جوانیـــمان با آن ها ......
آنها به دنبال ساختن زنـــدگی رویایی با ما ......
ما به دنبال تکه ای از بــــدن آنها ......
و آنها به دنبال نـــــــوازشی مردانه از ما ......
گاهی اوقــــات ......
ما مردها چقــــدر بی رحــــمانه برای نوازشی
شــــهوت می طلبیــــم ......
و آن هــــا ......
نه ضعــــیف اند ......
و نه احمــــق ......
فقط مهرباننــــد همین ................!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک
آروم و عادیآروم و عادی
مالک...خدمات تخصصی الکترونیک

بخــــــــــواڹ دلنوشتہ ام راشــــــــــاید روزے ڪہ بخوانــــــــــی دیگــــــــــرنباشم

بخــــــــــواڹ دلنوشتہ ام را
شــــــــــاید روزے ڪہ بخوانــــــــــی دیگــــــــــرنباشم .. 
نبــــــــــاشم تاباز تــــــــــورا بخندانم .. 
نباشم تـــــاباشیطنتہایم عصبــــــــــانیت ڪنم ... 
نبــــــــــاشم تاصـــــدایت ڪنم گــــــــــلم .... 
نبــــــــــاشم تابازبگــــــــــویم مواظب خودتــــــــــ باش دلڪم ...
نبــــــــــاشم تا بگویم ســـــلام جوڹ دل روزتــــــــــ قشنگــــــــــ زنــــــــــدگیم ...  
نمیــــــــــدانم از بودنم برایتــــــــــ خاطره اے میماند یانہ... 
اما 
خواستــــــــــم در دلنوشتہ آخرم بازهم برایتــــــــــ بنویسم ..

در دلــــــــــۍ ڪہ تـــــویۍ .. 
          دیــــــــــگراڹ فرامــــــــــوشڹ
کــــــــــاش بہ عــشــــــــق دیروزمان قــــــــــدرم را میدانستـــــی...

کاش...

...don't copy me

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید