لحظه  بروز رسانی 
rezaaa
خوشحالخوشحال
rezaaa

یه برنامه مستند دیدم درمورد قطب شمال.بهار و تابستون و پاییز

یه برنامه مستند دیدم درمورد قطب شمال.
بهار و تابستون و پاییز ، کلا پنج شش ماه میشد و بقیه ی سال زمستون تاریک و سرمای وحشتناک....
پنج دقیقه از این مستند در مورد یه کرم کوچولو بود، از شما چه پنهون، من اصلاً فکرش هم نمی کردم که تو اون سرمای وحشتناک هیچ حشره ای دوام بیاره. حالا چه برسه به یه کرم کوچولوی دو سانتی!! و اما، قصه ی زندگیش! عجیب!!
این کرم کوچولو که چون رو تنش کرک داشت، بهش میگفتند کرم پشمالوی قطبی، وقتی از حالت لارو خارج میشد و تبدیل میشد به کرم ، مثل همه ی کرم های دیگه شروع میکرد به خوردن و ذخیره سازی و کسب انرژی برای دگردیسی، کل بهار و تابستون را میخورد، ولی اینقدر وقت کم بود که زمستون از راه می رسید و اون هنوز آماده نبود. سرما می اومد و بالی نداشت واسه پریدن. می خزید زیر یه سنگ و...... یخ میزد. اول اندام هاش بعد خونش منجمد میشد. بهار که میومد، با گرم شدن هوا، یخ اونم وا می رفت و......دوباره زنده میشد و دوباره شروع می کرد به خوردن و اندوختن تا بلکi بتونه پروانه بشه. ولی خیال باطل!! تو بهار دوم هم وقت کم میاره...... بازم زمستون و دوباره مرگ و......
حالا فکر کنید، این روند چند سال طول میکشه؟ چهارده سال!!!! فکرش رو بکنید، چهارده بار بمیری و زنده شی و تلاش کنی، برای پروانه شدن!!
بالاخره، تو بهار پانزدهمین سال، اینقدر انرژی جمع میشه که به نظر کافی میاد ، شروع می کنه به تار تنیدن و شفیره شدن، دگردیسی شروع میشه، تبدیل شدن و بالاخره بعد از چهارده سال کرم کوچولوی پشمالو تبدیل میشه به....... پروانه!!
حالا چقدر وقت داره؟ فقط هفت روز!! هفت روز برای پرواز کردن،برای زندگی کردن،برای جفت پیدا کردن و بعدش مرگ واقعی!! چهارده سال تلاش واسه هفت روز!! عجیبه !! نه؟!
 
داشتم فکر میکردم، کاشکی ما آدم ها هم مراحل دگردیسی داشتیم، یه عمر بدو بدو میکنیم، برای چی؟ آدم بهتری شدن؟ اندوختن؟ هیچ وقت لذت پروانه شدن را کشف میکنیم؟ هیچ وقت به رویاهامون میرسیم؟؟ پرواز میکنیم؟؟ یا فقط تا دقیقه ی آخر عمر اندوخته جمع میکنیم؟! هیچ وقت به روحمون فکر می کنیم؟ آدمی لذت رسیدن به پرواز را با اندوختن چه چیزی عوض کرده که هیچ وقت به قدر کافی نیست؟
 
زندگی را زندگی کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
خوشحالخوشحال
reza

دست من نیست اگر بی سر و پا آمده ام دست

دست من نیست اگر بی سر و پا آمده ام

دست مــن نیست اگــــر شوق زیارت دارم

قصّه ی پنجــــــره فـولاد و مـــرا می دانــی

مــــن به بوسیدن این پنجـــــره عادت دارم
1.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
صنم جان
صنم جان

ﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ♥•٠· ﺍﮔﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ: ﺭَﺏِّ

ﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ
♥•٠·
ﺍﮔﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ:
ﺭَﺏِّ ﻫَﺐْ ﻟِﻲ ﻣِﻦْ ﻟَﺪُﻧْﻚَ ﺫُﺭِّﻳَّﺔً ﻃَﻴِّﺒَﺔً ﺇِﻧَّﻚَ ﺳَﻤِﻴﻊُ ﺍﻟﺪُّﻋَﺎﺀِ
ﺭَﺏِّ ﻟَﺎ ﺗَﺬَﺭْﻧِﻲ ﻓَﺮْﺩًﺍ ﻭَﺃَﻧْﺖَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟْﻮَﺍﺭِﺛِﻴﻦَ
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
ﺍﮔﻪ ﻣﻴﺘﺮﺳﻲ ﻗﻠﺒﺖ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﺑﺸﻪ :
ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻟَﺎ ﺗُﺰِﻍْ ﻗُﻠُﻮﺑَﻨَﺎ ﺑَﻌْﺪَ ﺇِﺫْ ﻫَﺪَﻳْﺘَﻨَﺎ ﻭَﻫَﺐْ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻟَﺪُﻧْﻚَ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﺇِﻧَّﻚَ ﺃَﻧْﺖَ
ﺍﻟْﻮَﻫَّﺎﺏُ��
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
ﺍﮔﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﻱ :
ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺁﻣَﻨَّﺎ ﺑِﻤَﺎ ﺃَﻧْﺰَﻟْﺖَ ﻭَﺍﺗَّﺒَﻌْﻨَﺎ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻓَﺎﻛْﺘُﺒْﻨَﺎ ﻣَﻊَ ﺍﻟﺸَّﺎﻫِﺪِﻳﻦَ
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
ﺍﮔﻪ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻱ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺩﺍﺭﻱ:
ﺣَﺴْﺒِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖُ ﻭَﻫُﻮَ ﺭَﺏُّ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
ﺍﮔﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺕ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺖ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺎﺷﻴﺪ :
ﺭَﺏِّ ﺍﺟْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻣُﻘِﻴﻢَ ﺍﻟﺼَّﻼﺓِ ﻭَﻣِﻦْ ﺫُﺭِّﻳَّﺘِﻲ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻭَﺗَﻘَﺒَّﻞْ ﺩُﻋَﺎﺀِ
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
ﺍﮔﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺖ ﺑﻬﺖ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻦ:
ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻫَﺐْ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺃَﺯْﻭَﺍﺟِﻨَﺎ ﻭَﺫُﺭِّﻳَّﺎﺗِﻦَﺍ ﻗُﺮَّﺓَ ﺃَﻋْﻴُﻦٍ ﻭَﺍﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ﺇِﻣَﺎﻣًﺎ
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
ﺍﮔﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻱ ﺧﻮﺏ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ:
ﺭَﺏِّ ﺃَﻧْﺰِﻟْﻨِﻲ ﻣُﻨْﺰَﻟًﺎ ﻣُﺒَﺎﺭَﻛًﺎ ﻭَﺃَﻧْﺖَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟْﻤُﻨْﺰِﻟِﻴﻦ��َ
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
ﺍﮔﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺍﺯﺕ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﻪ:
ﺭَﺏِّ ﺃَﻋُﻮﺫُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﻫَﻤَﺰَﺍﺕِ ﺍﻟﺸَّﻴَﺎﻃِﻴﻦِ ﻭَﺃَﻋُﻮﺫُ ﺑِﻚَ ﺭَﺏِّ ﺃَﻥْ ﻳَﺤْﻀُﺮُﻭﻥِ
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﻋﺬﺍﺏ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻴﺘﺮﺳﻲ :
ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺍﺻْﺮِﻑْ ﻋَﻨَّﺎ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﺇِﻥَّ ﻋَﺬَﺍﺑَﻬَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻏَﺮَﺍﻣًﺎ
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
ﺍﮔﻪ ﻣﻴﺘﺮﺳﻲ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﻤﺎﻟﺖ ﺭﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﮑﻨﻪ:
ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺗَﻘَﺒَّﻞْ ﻣِﻨَّﺎ ﺇِﻧَّﻚَ ﺃَﻧْﺖَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
ﺍﮔﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ :
ﺇﻧﻤﺎ ﺃَﺷْﻜُﻮ ﺑَﺜِّﻲ ﻭَﺣُﺰْﻧِﻲ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺎﺷید

مشاهده همه ی 35 نظر
·٠•@₪الـــــــــــــــــــیاس₪@•٠·
خوشتیپخوشتیپ
·٠•@₪الـــــــــــــــــــیاس₪@•٠·

شبی از پشــت یک تنهایی نمنــــاک و بـــــارانی تو را با لهجه ی

crr2h11bwwvrt5qxattf.gif

شبی از پشــت یک تنهایی نمنــــاک و بـــــارانی
تو را با لهجه ی گلهـــــای نیلـــوفر صدا کردم
تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قـــشنگ آرزوهایت دعا کردم
پس از یک جســــــتجوی نقره ایی در کوچه های آبی احســــــاس
تو را از بین گلهایی که در تنهاییم رویید با حسرت جدا کردم

مشاهده همه ی 4 نظر
Mah Sa
Mah Sa

  وای ؛ باران باران   شیشه ی پنجره را

عکس متحرک عاشقانه باران

 

وای ؛ باران باران

 

شیشه ی پنجره را بَاران شست.

 

از دل من اما ،

 

چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

 

آسمان سربی رنگ ،

 

من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ.

 

می پرد مرغ نگاهم تا دور

 

وای باران باران

 

پرمرغان نگاهم را شست.

 

«حمید مصدق»

مشاهده همه ی 7 نظر