لحظه  بروز رسانی 
Natasha
شادشاد
Natasha

دوست خوب من  ﮔﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺰﻭﺍﯼ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﺮﻭﯾﻨﺪ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺩ

دوست خوب من 
ﮔﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺰﻭﺍﯼ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﺮﻭﯾﻨﺪ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ آنجا ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ آنها ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﮐﻨﺪ، ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ... 
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﭼﻪ ﻧﮕﺬﺭﺩ..
ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻮﺩﻥ، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﻞ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩﺷﺎﻥ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ و بی هیچ توقعی لبخند میزنند ومهربانند
سلام... سلام...سلام...سلام...سلام 
 امروزتان قشنگ...
عاقبتتان بخیر و نیکی...

d3fb40f89162904977309b0c3aefb544.gif

مشاهده همه ی 3 نظر
Natasha
شادشاد
Natasha

13417638_1105887496137293_56845639986234

مشاهده همه ی 7 نظر
Natasha
شادشاد
Natasha

نیست نشان زندگیتا نر سد نشان تو

نیست نشان زندگی

تا نر سد نشان تو


6a54786ba72a2fa02f9b8684dc3d30bb.gif

مشاهده همه ی 12 نظر
حمید کوف (کوچیکه گلپونه ها)
شیطونشیطون
حمید کوف (کوچیکه گلپونه ها)

مشاهده همه ی 8 نظر