لحظه  بروز رسانی 
فرشید کیان
آروم و عادیآروم و عادی
فرشید کیان

تراژدی این نیست که تنها باشی، بلکه این است که نتوانی

تراژدی این نیست که تنها باشی، بلکه این است که نتوانی

.
تراژدی این نیست که تنها باشی، بلکه این است که نتوانی تنها باشی...!

#آلبر_کامو


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشید کیان
آروم و عادیآروم و عادی
فرشید کیان

اي كاش گفتــ ـه بودي عاشق ديگــ ـري شده اي من

اي كاش گفتــ ـه بودي عاشق ديگــ ـري شده اي من

.اي كاش گفتــ ـه بودي عاشق ديگــ ـري شده اي

من خودم عاشــ ـقت بودم

دركت مي كــ ـردم....

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشید کیان
آروم و عادیآروم و عادی
فرشید کیان

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ …ﺗﻨﮓ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ …ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﮕﯽ

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ …
ﺗﻨﮓ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ …
ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﮕﯽ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ …
ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻣﻦ …
ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﻬﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ …
ﮐﻪ ﺑﺠﺎﯼ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ …
ﺍﻭ ﺭﺍ …
ﺩﺭ ﺗﻨﮓ ﻣﺎﻫﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ …
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ …
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ …
ﺭﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ …
ﺩﻡ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻡ ﻧﻔﺴﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ …
ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید