افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
mandana
mandana
image-45e2d4fb37977cb8e02890650d2444b46952824f83306f657b876456c68ba754-V.jpg

خانمای ترشیده دیگه نگرانیتون برطرف شد.....

مشاهده همه ی 7 نظر
mandana
mandana
thCAAK42MT.jpg

happppppppppppy valentaein

مشاهده همه ی 6 نظر
mandana
mandana

ﻣﻐــــــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ ... √

ﻓﻘﻂ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺮﺩ ↓

ﺗـــــــﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ~

ﺑﯽتوﺟــــــــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭﻩ

با هرکسی گرم ﻧﻤﯿﮕﯿرم

ﺟـــﻨـــﺒــﻪ نداﺭﻥ ﺗﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ...

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ " ﺑــَـــﺪ " ﺑﺎﺷﯽ ... !!

ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺪﻭﻧﻦ " ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ " ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺴﺖ ... !!

ﻣــَــﺮﺍﻣﻪ .. ﻣــَــﻌﺮﻓﺘﻪ

مشاهده همه ی 3 نظر
mandana
mandana
th1HYDA9HG.jpg

خوب بیخودمیکنی ندیده ی چیزی میگی

مشاهده همه ی 10 نظر
mandana
mandana
201512251229-timeline.jpg

سیگاربامشروب باطعم هم اغوشی

یعنی فراموشی فراموشی فراموشی

بعدازتوخوردمن رامست خوابیدم

بعدازتوباهرکس بود و هست خوابیدم

بعدازتولای زخم هایم استخوان کردم

باهرکه میشد هرچه میشد امتحان کردم

تنهایی درجنگ در تنهای تنهایی....

مشاهده همه ی 3 نظر
mandana
mandana
IMG-1421520586162-V.jpg

تشکیل خونواده ب همین راحتی

مشاهده همه ی 5 نظر