افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
mandana
mandana
مشاهده همه ی 25 نظر
mandana
mandana
خانمای ترشیده دیگه نگرانیتون برطرف شد.....
مشاهده همه ی 7 نظر
mandana
mandana
مشاهده همه ی 3 نظر
mandana
mandana
مشاهده همه ی 6 نظر
mandana
mandana

یک استعداد نهفته دیگه کشف شد قابل توجه....

مشاهده همه ی 6 نظر
mandana
mandana
ﻣﻐــــــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ ... √

ﻓﻘﻂ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺮﺩ ↓

ﺗـــــــﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ~

ﺑﯽتوﺟــــــــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭﻩ

با هرکسی گرم ﻧﻤﯿﮕﯿرم

ﺟـــﻨـــﺒــﻪ نداﺭﻥ ﺗﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ...

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ " ﺑــَـــﺪ " ﺑﺎﺷﯽ ... !!

ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺪﻭﻧﻦ " ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ " ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺴﺖ ... !!

ﻣــَــﺮﺍﻣﻪ .. ﻣــَــﻌﺮﻓﺘﻪ

مشاهده همه ی 3 نظر
mandana
mandana
خوب بیخودمیکنی ندیده ی چیزی میگی
مشاهده همه ی 10 نظر
mandana
mandana

سیگاربامشروب باطعم هم اغوشی

یعنی فراموشی فراموشی فراموشی

بعدازتوخوردمن رامست خوابیدم

بعدازتوباهرکس بود و هست خوابیدم

بعدازتولای زخم هایم استخوان کردم

باهرکه میشد هرچه میشد امتحان کردم

تنهایی درجنگ در تنهای تنهایی....

مشاهده همه ی 3 نظر
mandana
mandana

تشکیل خونواده ب همین راحتی

مشاهده همه ی 5 نظر