افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*
مهربونمهربون
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*

1492519399646586.jpg

صر؋ جویے ڪن ... !
در گـ؋ـتن " دوستت دارم " بـہ آدمها ...
دلشان را میزند ، دلت را میزنند ، میشڪنند ...


مشاهده همه ی 8 نظر
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*
مهربونمهربون
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*

1496156198274756.jpg


دیدنت باعث دلتنگے من خواهد شد
بعد از هـر آمدنت ، ر؋ـتن اگر هست ، نیـا ...

مشاهده همه ی 4 نظر
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*
مهربونمهربون
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*

1496157707228291.jpeg

عاشقانـہ هایم را بعد از ر؋ـتنم میـ؋ـهمے ؛

مثل معرو؋ شدن شعر هاے شاعرے پس از مرگش ...

مشاهده همه ی 6 نظر
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*
مهربونمهربون
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*

1496170525691218.jpg


دوستت دارم
آنقدر ڪـہ مے دانم
اگر این شعر را رها ڪنم
تو را براے دنیا دوبارہ مے سرایم ...


مشاهده همه ی 2 نظر
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*
مهربونمهربون
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*

1490376825218060.jpg

بمانیم ...
بے هیچ وعدہ اے !
وعدہ ے ماندن ڪـہ بدهیم ،
بے شڪ یڪ روز یڪ جایے ترڪم خواهیم ڪرد ...


مشاهده همه ی 4 نظر
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*
مهربونمهربون
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*

1437470227070700.png

تلخ است باور نبودن آن ها ڪـہ مے توانستند باشندو تلخ تر است امروز ، باور آن ها ڪـہ ادعاے ماندن مے ڪنند …


مشاهده همه ی 4 نظر
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*
مهربونمهربون
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*

1494279792948912.jpg
من ؋ـقط محتاج آن لبخند زیباے توأم ...

لب ؋ـروبستے ز من ، عشقم نگاهے لااقل ...


مشاهده همه ی 2 نظر