لحظه  بروز رسانی 
afroz
ناراحتناراحت
afroz

دوستت دارم ولی تقدیر چیز دیگری استخواب می بینم تو را،تعبیر

دوستت دارم ولی تقدیر چیز دیگری است
خواب می بینم تو را،تعبیر چیز دیگری است

در خیابان بار ها می بینمت، از راه دور
پیشتر می آیم و تصویر چیز دیگری است

کوه بودم، دوریت کاه از وجودم ساخته
در قفس افتادن یک شیر چیز دیگری است

عاشقی طعم خوشی دارد ولی دور از فراق
با جدایی بی گمان تاثیر چیز دیگری است

حرف بسیار است اما فرق دارد شعر من
شرح حال یک جوان پیر چیز دیگری است

مشاهده همه ی 18 نظر
afroz
ناراحتناراحت
afroz

وقتی من ناراحتم . میخوام

وقتی من ناراحتم ... میخوام .....

مشاهده همه ی 16 نظر
afroz
ناراحتناراحت
afroz

اولین روز بارانی را به خاطر داری؟ غافلگیر شدیم چتر نداشتیم

اولین روز بارانی را به خاطر داری؟
غافلگیر شدیم
چتر نداشتیم
خندیدیم
دویدیم
و
به شالاپ شلوپ های گل آلود عشق ورزیدیم.
دومین روز بارانی چطور ؟
پیش بینی اش را کرده بودی
چتر آورده بودی
و من غافلگیر شدم
سعی می کردی من خیس نشوم
و شانه سمت چپ تو کاملا خیس بود.
و سومین روز چطور؟
گفتی سرت درد می کند و حوصله نداری سرما بخوری
چتر را کامل بالای سر خودت گرفتی و شانه راست من کاملا خیس شد !
و
چند روز پیش را چطور؟
به خاطر داری؟
که با یک چتر اضافه آمدی
و مجبور بودیم برای اینکه پین های چتر توی چش و چالمان نرود
دو قدم از هم دورتر راه برویم
.
.
.
فردا دیگر برای قدم زدن نمی آیم !
تنها برو ...

مشاهده همه ی 17 نظر
afroz
ناراحتناراحت
afroz

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻦ :۱ –

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻦ :
۱ – ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﻭﻩ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻦ ﺗﺎ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻧﻦ ﻭ ﻧﻤﺮﻩ ﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﮕﯿﺮﻥ !
۲ – ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﻭﻩ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻦ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﺟﺰﻭﻩ ﺑﮕﯿﺮﻩ !
۳ – ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﻭﻩ ﻧﻤﯿﻨﻮﯾﺴﻦ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻥ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺟﺰﻭﻩ ﺑﮕﯿﺮﻥ !
۴ – ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﻭﻟﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﻫﯿﭽﮑﺪﻭﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻥ !
۵ – ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻼ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﻭ ﮐﻼﺱ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻧﻄﻔﻪ ﯼ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﯾﺶ ﭘﯿﭽﻮﻧﺪﻥ !

مشاهده همه ی 7 نظر

ﻫﺮﻭﻗﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﺯﺕ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ؟؟ ﺑﺰﻥ ﺭﻭﺷﻮﻧﺶﺑﮕﻮ : ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺷﻤﺎﻝ ﺑﭽﻪ

ﻫﺮﻭﻗﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﺯﺕ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ؟؟ ﺑﺰﻥ ﺭﻭ
ﺷﻮﻧﺶ
ﺑﮕﻮ : ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺷﻤﺎﻝ ﺑﭽﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻫﻤﻪ ﻣَﺮﺩَﻥ . ﺑﭽﻪ
ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺮﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ . . . . . ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﭽﻪ
ﻫﺎﻱ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻳﻨﻪ ﻛﻪ : ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﺯ ﺷﻤﺎﺭﻱ ﻣﻴﻜﻨﻦ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ
ﺑﺸﻪ
65 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﻥ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﺮﺝ ﻣﻴﻼﺩ ﭘﺮﭼﻢ
ﺷﻤﺎﻝ
ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻦ . !!!! . . . . ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﭼﺮﺍ ﺑﭽﻪ
ﻫﺎﯼ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺗﻤﻴﺰﻥ ؟؟؟ ﺍﻳﻨﺎ ﺍﺯ ﺑﺲ ﺗﻮ ﻛﻒ ﺷﻤﺎﻝ
ﻣﻮﻧﺪﻥ
ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪﻥ ....!!! . . ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ ...
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ
ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ ... ...
ﮐﭙﯽ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺷﻤﺎﻟﯿﻪ ... ﺭﻭﯼ
ﺷﻬﺮﺕ ﻭ ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻏﯿﺮﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺯﻩ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺎﻟﻪ ﺗﮑﻮﻥ ﺩﺍﺩﻥ
ﭘﺮﭼﻢ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ
║ .▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
║ . GOLESTAN
║ .▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید