لحظه  بروز رسانی 
Mehdi
خوشتیپخوشتیپ
Mehdi

من ایرانی نیستم چون بجای درود  میگویم سلام و بجای بدرود

من ایرانی نیستم چون بجای درود  میگویم سلام و بجای بدرود  میگوییم  خداحافظ  *****  من  ایرانی  نیستم چون روز کوروش بزرگ  را  نمیدانم)7 آبان( چون این روز  فقط در  تقویم کشور من ثبت نشده  است  *****  من ایرانی  نیستم  چون عربها  به من آموختند به خوراک  بگوییم  غذا،در حالی ک خودشان به  ادرار شتر  میگویند غذا و من هم  تکرار  میکنم  *****  من  ایرانی  نیستم چون عربها به من  آموختند  برای شمارش خودمان بجای  تن از نفر  استفاده کنیم که واحد  شمارش  حیوانات است  *****  من  ایرانی  نیستم چون عربها به من  آموختند  که بجای گفتن واق واق سگ  بگوییم  پارس که نام وطنمان است  *****  من ایرانی  نیستم  چون عرب  ها به من آموختن dausیک  صفت زشت  است, در حالیکه نام یکی از  سرداران  ایرانی بوده که درحمله  اعراب به  ایران تعداد زیادی از  سربازان  عرب را به هلاکت رسانده  است  ***  من  ایرانی    نیستم چون  اعراب بمن آموختند  بگویبم  شاهنامه آخرش خوش است چون  در آخر  شاهنامه ایرانیان از اعراب  شکست  میخورند (در جواب بعضی ها)

مشاهده همه ی 3 نظر
سعید
آروم و عادیآروم و عادی
سعید

خدای مهربان .  به همه انسان ها فرصت این را بده

خدای مهربان ... 
به همه انسان ها فرصت این را بده ،
تا تو را بهتر بشناسند ... 
تو را در دلهایشان جستجو کنند ... 
و عشق تو را ...
در تک تک لحظاتشان احساس کنند ، 
زندگی هایمان غمبار است و خشن ... 
قلب هایمان را سرشار از لطافت کن ... 
به ما بال پرواز بده ...
و هوایی برای نفس کشیدن

گلدون های زیبا و دیدنی

مشاهده همه ی 11 نظر
سعید
آروم و عادیآروم و عادی
سعید

خدای مهربان .  به همه انسان ها فرصت این را بده

خدای مهربان ... 
به همه انسان ها فرصت این را بده ،
تا تو را بهتر بشناسند ... 
تو را در دلهایشان جستجو کنند ... 
و عشق تو را ...
در تک تک لحظاتشان احساس کنند ، 
زندگی هایمان غمبار است و خشن ... 
قلب هایمان را سرشار از لطافت کن ... 
به ما بال پرواز بده ...
و هوایی برای نفس کشیدن

گلدون های زیبا و دیدنی

مشاهده همه ی 1 نظر
سعید
آروم و عادیآروم و عادی
سعید

خدای مهربان .  به همه انسان ها فرصت این را بده

خدای مهربان ... 
به همه انسان ها فرصت این را بده ،
تا تو را بهتر بشناسند ... 
تو را در دلهایشان جستجو کنند ... 
و عشق تو را ...
در تک تک لحظاتشان احساس کنند ، 
زندگی هایمان غمبار است و خشن ... 
قلب هایمان را سرشار از لطافت کن ... 
به ما بال پرواز بده ...
و هوایی برای نفس کشیدن


گلدون های زیبا و دیدنی

مشاهده همه ی 2 نظر
سعید
آروم و عادیآروم و عادی
سعید

خدای مهربان .  به همه انسان ها فرصت این را بده

خدای مهربان ... 
به همه انسان ها فرصت این را بده ،
تا تو را بهتر بشناسند ... 
تو را در دلهایشان جستجو کنند ... 
و عشق تو را ...
در تک تک لحظاتشان احساس کنند ، 
زندگی هایمان غمبار است و خشن ... 
قلب هایمان را سرشار از لطافت کن ... 
به ما بال پرواز بده ...
و هوایی برای نفس کشیدن

گلدون های زیبا و دیدنی

مشاهده همه ی 1 نظر
سعید
آروم و عادیآروم و عادی
سعید

زندگی مثل . یک جاده بلند و طولانی است ! بخش‌هایی

زندگی مثل ...
یک جاده بلند و طولانی است !

بخش‌هایی از جاده زندگی ،
پر است از فراز و نشیب ...
یادم باشد که در پس هر فرازی ، 
فرودی هست ...
و در ادامه هر فرودی یک فراز ... 
پس همیشه خود را آماده نگاه دارم ...
زیباترین تونل های درختی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعید
آروم و عادیآروم و عادی
سعید

زندگی مثل . یک جاده بلند و طولانی است ! بخش‌هایی

زندگی مثل ...
یک جاده بلند و طولانی است !

بخش‌هایی از جاده زندگی ،
پر است از فراز و نشیب ...
یادم باشد که در پس هر فرازی ، 
فرودی هست ...
و در ادامه هر فرودی یک فراز ... 
پس همیشه خود را آماده نگاه دارم ...
زیباترین تونل های درختی
 


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعید
آروم و عادیآروم و عادی
سعید

زندگی مثل . یک جاده بلند و طولانی است ! بخش‌هایی

زندگی مثل ...
یک جاده بلند و طولانی است !

بخش‌هایی از جاده زندگی ،
پر است از فراز و نشیب ...
یادم باشد که در پس هر فرازی ، 
فرودی هست ...
و در ادامه هر فرودی یک فراز ... 
پس همیشه خود را آماده نگاه دارم ...


زیباترین تونل های درختی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعید
آروم و عادیآروم و عادی
سعید

زندگی مثل . یک جاده بلند و طولانی است ! بخش‌هایی

زندگی مثل ...
یک جاده بلند و طولانی است !

بخش‌هایی از جاده زندگی ،
پر است از فراز و نشیب ...
یادم باشد که در پس هر فرازی ، 
فرودی هست ...
و در ادامه هر فرودی یک فراز ... 
پس همیشه خود را آماده نگاه دارم ...
زیباترین تونل های درختی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعید
آروم و عادیآروم و عادی
سعید

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرم تر

بیمار خنده های توام بیشتر بخند
خورشید آرزوی منی گرم تر بتاب ... !

فریدون مشیری

عکس های بسیار زیبا و الهام بخش از طبیعت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید