لحظه  بروز رسانی 
قبراققبراق
@shahlaaaaa

لب دوختیم و خیره به چشمان هم شدیم نازم به


http://uupload.ir/files/2cvk_7.gif1.gif


لب دوختیم و خیره به چشمان هم شدیم
نازم به این سکوت
که با گفت و گو گذشت...

عکس و تصویر

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لوسلوس
@hida2813

جاده ی موفقیت سر راست نیست پیچی وجود دارد به

lnscucjwcirksgu3ha89.jpgجاده ی موفقیت سر راست نیست
پیچی وجود دارد به نام شکست
دور برگردانی به نام سردر گمی
سرعت گیر هایی بنام دوستان
چراغ قرمز هایی بنام دشمنان
چراغ احتیاط هایی بنام خانواده
تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید
موتوری به نام استقامت
و راننده ای بنام خدا
 به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید