لحظه  بروز رسانی 
mehdi
mehdi

شخصی به نزد شیخی رفت و گفت: یا شیخ عرض دارمشیخ

شخصی به نزد شیخی رفت و گفت: یا شیخ عرض دارم
شیخ گفت : عرضت را بگو
آن شخص عرضش را گفت
شیخ گفت : اکنون طولت را بگو
آن شخص نیز چنین کرد
و شیخ در طرفت العینی مساحت آن شخص را حساب نمود
اگر ارتفاع آن شخص نیز می بود حجم را نیز می حسابید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید