لحظه  بروز رسانی 
مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارمدوستت دارم دوستت

دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارمدوستت دارم دوستت

دوستت دارم{-w67-}
دوستت دارم{-w67-}
دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}
دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}
دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}
دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}
دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}
دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}
دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}
دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}
دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}
دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}
دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}
دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}
دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}
دوستت دارم{-w67-}دوستت دارم{-w67-}
دوستت دارم{-w67-}
دوستت دارم{-w67-}

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است
مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

دوستت دارمدوستت دارم دوستت دارمدوستت دارمدوستت دارم دوستت دارمدوستت

دوستت دارمدوستت دارم دوستت دارمدوستت دارمدوستت دارم دوستت دارمدوستت

دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}
دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}
دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}
دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}
دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}
دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}
دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}
دوستت دارم{-w71-}
دوستت دارم{-w71-}
دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}
دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}
دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}
دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}
دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}
دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}
دوستت دارم{-w71-}دوستت دارم{-w71-}

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است
مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

دوستت دارم دوستت دارمدوستت دارم دوستت دارمدوستت دارم

دوستت دارم دوستت دارمدوستت دارم دوستت دارمدوستت دارم

دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}
دوستت دارم{-w69-}

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است
مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

همه احساسات به زبان آوردنی نیست بعضی احساسات روی لبهاست

همه احساسات به زبان آوردنی نیست بعضی احساسات روی لبهاست

همه احساسات به زبان آوردنی نیست
بعضی احساسات روی لبهاست ...!
بعضی احساسات نفسهای روی گوشه ....!!
بعضی احساسات نوک انگشتا....!
ولی تمام قد ایستادن و گفتن "دوست دارم" یک چیز دیگس.
دوســــتــت دارم♥
دوســــتــت دارم♥

دوســــتــت دارم♥
دوســــتــت دارم♥
همه زندگی منی عشقم
فقط به عشقت نفس میکشم

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است
مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

حَتــی وَقــتـــی دوری اَز مــَن نــَزدیــکَم « بــا تـــو »

حَتــی وَقــتـــی دوری اَز مــَن نــَزدیــکَم « بــا تـــو »

حَتــی وَقــتـــی دوری اَز مــَن نــَزدیــکَم « بــا تـــو »
کی مِــثــلِ مــَن اَز بـَـر کَــرده رَنــگِ « چــشــمــاتو »
مونــده هَــنوز تــــویِ ذِهـنــم تَــک تَــک « حَــرفاتو »
تویِ قَــلــبــَم نــِمیگیــره هیچکَــسی « جاتو »
مــَن آرِزو دارَم کــه عُمـــرَم بـــا تـــو « ســَرشــه »
بــِیــن مــَن و تـــو فاصــِلــه هـَر روز « کَمــتـَر شــه »
یـِکــــ لـَحــظــه دور اَز تـــو بــَرام قَــدرِ هِـــزار « سالـــه »
بــا مـــَن بـــاش عــِشــقَــم تــــا زِنــدِگــیــــم « زیــبــاتــَر شه
عشق دلی

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است
مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

••خوشبختی یعنی اونـی ڪه دوستش داری دوستـت داره💞😌🙌🏻💋🙊••

••خوشبختی یعنی اونـی ڪه دوستش داری دوستـت داره💞😌🙌🏻💋🙊••

••خوشبختی یعنی
اونـی ڪه دوستش داری دوستـت داره💞😌🙌🏻💋🙊••


═════◈✧💌✧◈════

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌|‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌|‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عشق دلم

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است
مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

کم نه ،زیاد می خواهمت !!!❣ آنقدر که در تمام

کم نه ،زیاد می خواهمت !!!❣ آنقدر که در تمام

کم نه ،زیاد می خواهمت !!!❣
آنقدر که در تمام خاطره هایم تو باشی❣
قدم بزنی ، بدووی ، بخندی❣
بخوانی ،برقصی ،ببوسی،بمانی❣
و بدانی که من چقدر❣
عاشق این فعل ماندنم 😍😘💕💕

┄•●❥ نفسم♥❤️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌꧁
دوستت دااارم

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است
مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

ے غزلهاے نگاهت همه قربانے عشق دعوتم کن تو شبے

ے غزلهاے نگاهت همه قربانے عشق دعوتم کن تو شبے

ے غزلهاے نگاهت همه قربانے عشق
دعوتم کن تو شبے باز به مهمانے عشق

با من از سبزے احساس خودت حرف بزن
در قدمهاے بلند شب یلدائے عشق

من که از خاصیت درد خبردار شدم
مے نشینم همه شبها به غزلخوانے عشق

باید از حادثه تا عشق قدم بگذاریم
تا بدانیم دلیل غم پنهانے عشق

تا میان من و تو فاصله ها حیرانند
مختصر مےکنم این قصه ے حیرانے عشق

نظرات برای این پست غیر فعال است
مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

توبیاڪه بسته امـ دل به دخیل چشمـ هایـت نـه

توبیاڪه بسته امـ دل به دخیل چشمـ هایـت نـه

توبیاڪه بسته امـ دل
به دخیل چشمـ هایـت
نـه تـوان دل بـریـدن
نـه گـذشتـن ازهـوایـت

منـو قصـه فـراقـت
منـودرد اشتیـاقـت

بـه ڪجاشڪایـت دل
بـرمـ از تـب نگـاهـت
عشق دلم

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است
زهرا♥ارشد سرای شادی♥
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا♥ارشد سرای شادی♥

#👌 ادمها شبیه لیوانند ظرفیتهایی

#👌 ادمها شبیه لیوانند ظرفیتهایی

#👌


ادمها شبیه لیوانند
ظرفیتهایی مشخص دارند...
بعضی به اندازه استکان،
بعضی فنجان ،
بعضی هم یک ماگ بزرگ،،،
وقتی بیش از ظرفیت لیوان در آن آب بریزی، سر ریز میشود،
خیس میشوی،
حتی گاهی که در اوج بدشانسی باشی
و در لیوان به جای آب ،
شربتی چیزی را زیادی ریخته باشی
وسرریز شده باشد ،
لکه ش تا ابد بر روی لباست میماند.
آدمها مثل لیوان میمانند .
ظرفیت هایی مشخص دارند .
لطفا" قبل از ریختن مهر و عطوفت در پیمانه های وجودیشان ،
ظرفیتشان را بسنج...
به اندازه محبت کن...
اگر اینکار را نکنی ،
اگر زیادی محبت کنی
اگر سر ریز شدند و محبت بالا آوردند ،
باد الکی به غبغب انداختند
و پیراهن احساست را لکه دار کردند ،
فقط از خودت
و عملکرد خودت عصبانی باش،
نه از آدمها که شبیه لیوانند...

👤 سيمين دانشور

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید